PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú, felújításra szoruló lakások bérbeadására

Archív

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA

 

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

 

A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen megtekinthetők Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint a lakásokról készült fotókkal együtt  elérhető az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu) és a Vagyonkezelő honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2020. november 06. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Általános és szociális ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó szervezeti egységein átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

 

sorszám út / utca szint lift mozgás-korlá-tozottak számára alkalmas m2 szoba-szám komfort

fokozat

alap

lakbér Ft/m2

 

 

közös költség

 

vízátalány díja

lakásbérleti díjba beszámítható
1 Attila 1 nem nem 41 1 komfortos 743   5.518 10.291 1.400.000
2 Ágoston 2 igen igen 32 1 összkomfortos 706   5.996   4.960 1.130.000
 3 Bálint György fszt igen nem 56 1+2 összkomfortos 706 13.552 13.048    600.000
4 Kenyeres 2 nem nem 26 1 komfort nélküli/felújítás után komfortos 646  

 

6.490

 

 

4.446

1.150.000
5 Margitliget 3 igen igen 52 1+1 összkomfortos 706 11.028 24.648 1.300.000
6 Pablo Neruda fszt nem nem 74 3 összkomfortos 706 14.112 24.000      80.000
7 Pacsirtamező 1 nem nem 51 2 komfortos 646   6.956 16.500 1.100.000
8 Pacsirtamező 3  

 

nem

 

 

nem

28 1 félkomfortos/felújítás után komfortos 646  

 

4.353

 

 

16.700

  950.000
9 Szőlő fszt nem igen 27 1 komfortos 646 10.003   5.400   850.000
10 Pacsirtamező 3  

 

 

nem

 

 

 

nem

29 1 komfort nélküli/felújítás után komfortos 646  

 

4.965

 

 

16.700

   900.000
11 Szentendrei 2 igen igen 31 1 összkomfortos 706   5.760 15.600 1.500.000
12 Pacsirtamező fszt. nem nem 31 1 komfortos 646   8.333 12.400    550.000

 

A  lakásokról készült helyszíni felmérési jegyzőkönyvek és képek a lakás sorszámára kattintva érhetőek el. A pályázáshoz szükséges formanyomtatvány innen tölthető le.

 

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

 

Az alaplakbér összege az 1. lakás esetében tartalmazza a lakás kerületen belüli elhelyezkedése alapján számított 15%-os növelő tényezőt.

 

A közös költség felújítási alapot meghaladó része – amely a táblázatban feltüntetésre került – a bérlőt terheli!

 

Ahol vízátalánydíj került feltüntetésre, ott technikai okok miatt a vízfogyasztás nem a vízóra alapján, hanem átalány díj szerint történik!

 

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtania a

az arra jogosult (Lechner Nonprofit Kft.)  által kiállított ingatlantulajdon esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.

 

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 120 napon belül a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvben részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosítására legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra kerülhet sor.

 

A Vagyonkezelő a felújítási pályázat esetében – legfeljebb a helyszíni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszámítható összegének mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:

 1. b) a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés megkötése, amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,
 2. c) az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,
 3. d) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,
 4. e) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig lehetséges,
 5. f) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

 

A pályázatot erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

 

A pályázat meghirdetésének dátuma:     2020.november 06.

A pályázat benyújtásának határideje:    2020. november 24. 12 óra

helye:    a Polgármesteri Hivatal Általános és szociális ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó szervezeti egységei

(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és Fő tér 2.),

 

A járványhelyzetre tekintettel a pályázatokat elektronikus úton is benyújthatják a postabonto@obuda.hu e-mail címre, azonban kérjük,  hogy fokozottan figyeljenek oda, hogy jól olvasható módon, minden rovat kitöltésre kerüljön, az adatlapot a szükséges helyeken írják alá, és az előírt mellékleteket csatolják.

 

A Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

Kérjük, a pályázat személyesen történő benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát mutassák be!

 

A pályázatokat a Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság legkésőbb a 2021. januári ülésén bírálja el.

A döntésről a Lakásügyi Főosztály a pályázókat legkésőbb 2021.02.28. napjáig írásban értesíti.

 

A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A felújításra szoruló lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel általános szabályai:

 

 • Pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:
 1. aki – valamint a vele együttköltöző személy – beköltözhető lakással nem rendelkezik,
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
 3. aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önkényesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban lévő lakásba,
 4. a pályázó, illetve a vele együttköltöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik,
 5. a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik
 6. vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját,
 7. vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 8. aki a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget,
 9. a pályázó és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át (62.700,-Ft),
 10. Amennyiben a pályázó jelenleg is III. kerületi önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezik, a pályázaton való részvételének további feltétele, hogy a bérlő vállalja korábbi lakásának rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő leadását a bérleti szerződés megkötését követő 120 napon belül, valamint a pályázott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti szerződés megkötését követően.

 

 • A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát:

1 személy esetén 1 lakószoba,

2-3 személy esetén 2 lakószoba,

4-5 személy esetén 3 lakószoba,

5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa fél szobával nő.

A méltányolható lakásigény felső határánál a pályázón túlmenően csak a vele együttköltöző személyeket lehet figyelembe venni, azzal hogy amennyiben a pályázó vagy a vele együttköltöző családtag három hónapot meghaladó várandósságát igazolja, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.

 

 • A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
 1. a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 2. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 3. a pályázó és együttköltöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 4. a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlap tartalmát megismerte és 120 napon belül vállalja az abban meghatározott felújításokat átlagos, jó minőségben,
 5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 6. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 8. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően nyújtja be.

 

 • A pályázathoz mellékelni kell:
 1. a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó hivatalos igazolásokat. Munkaviszonyból származó jövedelem igazolására a munkáltató részéről cégszerű aláírással ellátott 6 hónapra vonatkozó jövedelemigazolást kell benyújtani!
 2. amennyiben a pályázó jelenleg is önkormányzati lakás bérlője, az érvényes bérleti szerződést valamint a közüzemi szolgáltatóknak a tartozásmentességet hitelt érdemlő igazolását
 3. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat
 4. a pályázó(k) hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatban szereplő tények vizsgálata érdekében a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet.

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását közvetlenül megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata szükséges az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Munkanélküliek esetében az illetékességi területükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolását csatolják, ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Amennyiben a pályázó gyermekét egyedül neveli, nyilatkozatát a gyermektartásdíjra vonatkozóan, megjelölve annak összegét.

 

 • Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.

 

 • Érvénytelen az a pályázat:
 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be,
 2. amely hiányosan került benyújtásra,
 3. amely nem felel meg a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

 

 • Pályázatok elbírálásának szempontjai:
 1. a rendelet keretei között a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság határozza meg,
 2. a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik.

 

 • A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a Hivatal és a Vagyonkezelő a 113. § szerint jogosult kezelni és egymás között, valamint harmadik személy részére továbbítani.

 

 • A pályázó szociális körülményeinek – különösen a kérelemben megadott tények – vizsgálata érdekében Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet!

 

 

 

Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság