Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

 

Osztályunk dolgozói, elérhetőségeik:

Nagy Zsuzsanna osztályvezető (Gyimóthy Balázs helyett)
tel. sz.: +361 268-6668, email: nagy.zsuzsanna@ovzrt.hu

Bartháné Kerekes Anikó ingatlangazdálkodási előadó (lakásértékesítési ügyintéző helyett)
tel. sz.: +361 4303-463., barthane.kerekes.anikó@ovzrt.hu

Rudnai- Lőrincz Ildikó helyiséghasznosítási előadó
tel. sz.:+361 4303-464., lorincz@ovzrt.hu

Freschl Attila osztályvezető- helyettes
tel. sz.:+361 4303-468., freschl.attila@ovzrt.hu

György Gabriella ingatlangazdálkodási előadó (telekhasznosítási- és helyiségértékesítési ügyintéző helyett)
tel. sz.:+361 4303-465., gyorgy.gabriella@ovzrt.hu

Lakatos János ingatlangazdálkodási előadó (ingatlanértékesítési előadó)
tel. sz.:+361 4303-466., lakatos.janos@ovzrt.hu

Fentiek szerint a kollégák megnevezését mindenhol javítani, ahol megjelenik. (van ahol előadó, van ahol ügyintéző jelenik meg)

GYIK

Földterületek bérbeadása kérdések-válaszok

– Hogyan lehet önkormányzati tulajdonban lévő földterületet bérbe venni?

 1. Kérelem benyújtásával: igényét az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályhoz, amely alapján kérelmező nyilvántartásba kerül. Az üres, vagy megüresedő földterületek a kérelmezőknek kerülnek felajánlásra.
 2. Bérbevételi felhívásra vonatkozó ajánlat benyújtásával: Időszakosan közzétett felhívásra, az ott megjelölt feltételekkel adható be ajánlat. A felhívás közzététele a honlapon történik.

(formanyomtatvány letöltési link)

– Mennyi időre köt szerződést az Önkormányzat?
– Külterületi, mezőgazdasági célú termőföld és művelés alól kivett terület esetében határozott időre, legfeljebb három év időtartamra jöhet létre. Belterületi hobbykert céljára történő bérbeadásnál szintén határozott időre, de kizárólag egy év időtartamra.

– Mennyi a bérleti díj?
– A bérleti díjakat minden évben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg. A mértéke függ a földterület besorolásától (külterület vagy belterület), nagyságától, illetve a lakóhelytől. A 3. kerületi lakóhellyel rendelkező bérlőket bérleti díj kedvezmény illeti meg.

A 2022. évi bérleti díjak:

 • Külterületi, mezőgazdasági célú termőföld és művelés alól kivett terület: 140.- Ft/m2
 • Belterületi telekingatlan: 284.- Ft/m2

A Budapest III. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező bérlő/használó kedvezménye:

 • Külterületi, mezőgazdasági célú termőföld és művelés alól kivett terület esetében : 70.- Ft/m2
 • Belterületi telekingatlan: 142.- Ft/m2

– Átadható-e a bérleti jog?
– A bérleti jog átadására a vonatkozó jogszabályok alapján nincs lehetőség.

Értékesítés

Mit kell tennem, ha nem lakás célú bérleményemet meg kívánom vásárolni?
Vásárlási szándék esetén a bérlőnek vételi kérelmet kell benyújtania. Az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály megvizsgálja, hogy a nem lakás célú helyiség a Képviselő- testület által kijelölésre került-e. Értékesítésre történő kijelölés esetén a bérlőnek az értékbecslés díját előre ki kell fizetnie, melyet igazolnia kell. Ezt követően kerül sor az értékbecslés megrendelésére.  A megállapított forgalmi érték, ill. vételár jóváhagyását követően küldjük meg az eladási ajánlatot. Az eladási ajánlat kötöttségi ideje 30 nap. Ha 30 nap alatt nem nyilatkozik az eladási ajánlat elfogadásáról, akkor az elidegenítési folyamatot újra kell indítani.

A vevő kérelmére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat illetékes Bizottsága engedélyezheti a részletfizetést a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt feltételek keretein belül.

Amennyiben a bérlemény nem szerepel az értékesítésre kijelölt nem lakás célú helyiségek között, a megvásárlásra nincs lehetőség.

Milyen feltételekkel lehet üres lakást/helyiséget vásárolni?
Az elővásárlási joggal nem terhelt lakások/helyiségek esetében a tulajdonosi joggyakorló meghatározza a minimál- vagy irányárat, ennek ismeretében az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály versenyeztetési eljárás keretében pályázati felhívásban teszi közzé az értékesíteni kívánt lakások/helyiségek adatait. Az aktuális pályázati kiírásról az Osztály munkatársaitól, valamint az Óbuda újságban, a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapon, valamint internetes hirdetési fórumokon (ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu) lehet tájékozódni.

Pályázati lehetőségekről hol tájékozódhatok?
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu  honlapra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu

Mit jelent a pályázati biztosíték?
A pályázati biztosítékot, – mely általában a hirdetési ár 10 %-a – a pályázati felhívásban tesszük közzé és az ott meghatározott időpontig kell befizetni, illetve a befizetést igazoló bizonylatot bemutatni az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztálynak. Ennek elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A biztosíték nem jár vissza, amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát, vagy ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg.

Mennyibe kerül az értékbecslés?
Az értékbecslés elkészítésének költsége ingatlan típusonként változó. Az aktuális értékbecslési díjakról tájékozódjon az osztály munkatársaitól.

Milyen költségek terhelnek adásvételi szerződés megkötésekor?
A piaci alapon értékesítésre kerülő üres lakások, üres és elővásárlási joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a telekingatlanok elidegenítésekor a vevő szerződéskötési díjat fizet.

A szerződéskötési díj tartalmazza

 1. a) a mindenkori értékbecslés díját és
 2. b) a mindenkori tulajdoni lap lekérdezésének díját és
 3. c) a mindenkori földhivatali eljárás díját,
 4. d) a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszerben végzett személyazonosság és okmányellenőrzés díját, valamint
 5. e) az ügyvédi munkadíjat, mely az ingatlan vételárának 0,5 %-a+Áfa, de minimum 50.000 Ft+Áfa.

Elővásárlási joggal terhelt lakás elidegenítésekor a mindenkori értékbecslés díja nem része a szerződéskötési díjnak. Az ügyvédi munkadíj elővásárlásra jogosultakat terhelő összege: 25.000 Ft+ Áfa.

Mit kell tennem, ha egy telket meg kívánok vásárolni?
Első lépésként vételi kérelmet kell benyújtani az Értékesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztályra, pontos cím, és/vagy helyrajzi szám megjelöléssel. Amennyiben a Kérelmező nem ismeri a telek pontos adatait, személyesen egyeztethet munkatársainkkal. Ezt követően Osztályunk megvizsgálja a telekingatlan értékesíthetőségét, beszerzi a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat. Amennyiben a telekingatlant nem érinti kötelező – KSZT szerinti – szabályozás, az adott ingatlant értékesítésre történő kijelölésre előterjesztjük a tulajdonosi joggyakorló elé. Ezt követően megrendeljük a telekre vonatkozó értékbecslést, melynek elkészítését független ingatlanforgalmi szakértő végzi. A megállapított forgalmi értéktől függően a kérelmet előterjesztjük a tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság/Testület elé. Pozitív döntés esetén – a vonatkozó rendelet értelmében értékhatártól függően – nyílt, egyfordulós pályázaton meghirdetjük a telket értékesítésre, vagy felajánljuk az ingatlant megvételre a kérelmezőnek. Sikeres pályázat esetén a nyertes Pályázóval adásvételi szerződést kötünk.

 

Az osztály feladatköre alapvetően két fő tevékenységre tagozódik:

 1. Értékesítési ügyek:

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (lakások, helyiségek, telkek, üres felépítményes ingatlanok, ingóságok, portfólió vagyon) értékesítési előkészítését, bonyolítását, a vonatkozó törvényi és helyi rendeletekben foglalt előírások szerint.

Az osztály részt vesz az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok jogi, műszaki rendezésében, konkrét hasznosítási javaslatokat dolgoz ki az egyes ingatlanok tekintetében.

Konkrét feladatai közé tartozik különösen: az üres lakások, valamint nem lakás célú helyiségek, telkek értékesítése, ingatlanok pályáztatása, helyszíni megtekintések biztosítása, értékbecslések megrendelése, azok ellenőrzése, eladási ajánlatok készítése, tulajdonjogi rendezések ügyintézése, elővásárlási, illetve visszavásárlási joggal kapcsolatos ügyintézések, alapító okiratok és azok módosításainak készíttetése, azok ellenőrzése.

Kontaktok:
Lakáseladás, elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok: Bartháné Kerekes Anikó
kerekes.aniko@ovzrt.hu
+361 430-3463

Nem lakás célú helyiség értékesítés: György Gabriella
gyorgy.gabriella@ovzrt.hu
+36 1 430-3465

Telek értékesítés, alapító okiratok, illetve azok módosítása, tulajdonosi hozzájárulások : Lakatos János
lakatos.janos@ovzrt.hu
+361 430-3466

Alapító okiratok, illetve azok módosítása, tulajdonosi hozzájárulások : Gyimóthy Balázs.  Kérem törölni!

 1. Bérbeadási ügyek:

 

2.1. Nem lakás célú helyiségek bérbeadása:

 

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadását, úgy, mint: üres helyiségek pályáztatása, azok megtekinthetőségének biztosítása, új bérleti szerződések megkötése, bérleti jogviszonyok megújítása, bérleti szerződések megszüntetése, bérleti jogviszony átadásához, bérlőtársításhoz kapcsolódó ügyintézés, bérleti díj csökkentésre illetve díjtartozással kapcsolatos részletfizetésre vonatkozó illetve egyéb méltányossági kérelmek kezelése, pályázaton kívüli (egyedi tulajdonosi döntés alapján történő) bérbeadások ügyintézése, általános tájékoztatás nyújtása bérleti jogviszonyokkal összefüggésben, bérlői beruházásokkal kapcsolatos ügyintézés, egyéb tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos ügyintézés.

 

Nyomtatvány elérhető ITT

 

Kontakt:

 

A nem lakás célú helyiségek bérbeadására vonatkozóan minden nemű tájékoztatás kollégáinktól kérhető az alábbiak szerint:

 

Rudnai-Lőrinc Ildikó előadó Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály, cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464 email: lorincz@ovzrt.hu

 

Freschl Attila osztályvezető-helyettes, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály, cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, email: freschl.attila@ovzrt.hu

 

A nem lakás célú helyiségek bérleti díjának számlázásával, részletfizetéssel kapcsolatosan információ kérhető:

 

Nagyné Székely Júlia előadó, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Követelés-kezelési Osztály, cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3467, email: nagyne.szekely.julia@ovzrt.hu

 

Pálvölgyi Brigitta követelés-kezelési csoportvezető, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Követelés-kezelési Osztály, cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3477, email: palvolgyi@ovzrt.hu

 

2.2. Külterületi, mezőgazdasági célú termőföld és művelés alól kivett földterület, valamint belterületi, hobbykert célú telekingatlanok bérbeadása:

 

E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi, mezőgazdasági célú termőföldek és művelés alól kivett földterületek, továbbá belterületi telekingatlanok hobbikert céljára történő bérbeadását, úgy mint: földhasználati/bérleti szerződések megkötése, földhasználati/bérleti jogviszony hosszabbítása, megszüntetése, bérlői beruházáshoz történő tulajdonosi hozzájárulások kiadása.

 

nyomtatvány elérhető ITT

 

Kontakt: György Gabriella

gyorgy.gabriella@ovzrt.hu
+361 430-3465

 

2.3. Háziorvosi rendelők használatba adása:

 

E feladatkörében az osztály munkatársa végzi Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló gyermek és felnőtt háziorvosi és egyes fogorvosi rendelők használatba adásával kapcsolatos feladatokat (ingatlanhasználati szerződések megkötése, területfelosztással kapcsolatos egyeztetések, praxisváltást követő végelszámolás, beérkező kérelmek kezelése, telephely és székhelybe jegyzési kérelmek kezelése, tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, rendelők takarítása, rendelők közüzemi számláival kapcsolatos ügyintézés, rágcsáló- és féregirtás stb.). A szerződés előkészítéséhez szükséges az Adatlap orvosi rendelőkre vonatkozó Ingatlanhasználati Szerződéshez” című nyomtatvány kitöltése.

 

nyomtatvány elérhető ITT

 

Kontakt: Bartháné Kerekes Anikó

kerekes.aniko@ovzrt.hu

+361 430-3463

A háziorvosi rendelők közüzemi díjának számlázásával, kapcsolatosan információ kérhető:

Nagyné Székely Júlia előadó, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Követelés-kezelési Osztály
cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3467
email: nagyne.szekely.julia@ovzrt.hu

 

2.4. Piaci alapú telekhasznosítási ügyek, mindennemű telekingatlan bérlésével kapcsolatos ügyintézés (pl.: parkoló, gépkocsibeálló, tárolási célzatú területhasználatok stb., mely nem tartozik a 2.2 pontban felsoroltakhoz).

 

(formanyomtatvány letöltési link)

 

Kontakt:

 

Rudnai-Lőrinc Ildikó előadó Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály, cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464 email: lorincz@ovzrt.hu

 

Freschl Attila osztályvezető-helyettes, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály, cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, email: freschl.attila@ovzrt.hu

 

 1. Intézmények vagyonbiztosítása:

 

E feladatkörében az osztály munkatársa végzi Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola, nyugdíjasházak, orvosi rendelők, kulturális központok, egyéb) biztosítási káreseményeinek ügyintézését a károk bejelentésétől a kárrendezésig.

 

Kárbejelentő nyomtatvány elérhető ITT

 

Kontakt: Bartháné Kerekes Anikó

kerekes.aniko@ovzrt.hu

+361 430-3463

 

 

Vagyonhasznosítás<Bérbeadás<Helyiségek bérbeadása

 

 

Milyen módon lehet a III. kerületben nem lakás célú helyiséget bérbe venni?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az Önkormányzat tulajdonában álló üres helyiség bérlőjét – a bérbeadás jogcímének meghatározása után – elsősorban a helyiségre kiírt pályázat útján kell kiválasztani. A pályázat kiírásáról és lebonyolításáról az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. gondoskodik.

 

A pályázati kiírás az alábbiakat tartalmazza: a helyiség címét, alapterületét, épületgépészeti felszereltségét, műszaki állapotát, a minimálisan fizetendő bérleti díj összegét, a bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát, a helyiség megtekintésének lehetőségét, a hasznosítás célját és a helyiség funkcióját, a pályázati ajánlat benyújtásakor a bérbeadónál letétbe helyezendő pályázati biztosíték (bánatpénz) összegét, a bérbeadás feltételeként meghatározott, az Önkormányzat részére a nyertes Pályázó által fizetendő megszerzési díj összegét, a bérleti szerződést biztosító mellékkötelezettségként bérbeadó részére megfizetendő óvadék összegét, a bérleti díj emelés módját és mértékét, a bérleti szerződés időtartamát, a pályázat benyújtásának módját és helyét, valamint határidejét, arra való felhívást, hogy a Pályázónak a helyiségben folytatni kívánt tevékenységre való jogosultságát milyen – a pályázat mellékleteként benyújtott – dokumentumokkal kell igazolnia.

 

A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja. A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány összegét. A bérleti díjfizetési kötelezettség a helyiség Bérlő részére történő birtokba adásától áll fenn.

 

A pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet. Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el, amelyik a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel és a Pályázó a pályázati hirdetményben meghatározott összegű bánatpénzt a bérbeadónál letétbe helyezte. A bánatpénz összegének mértékéről az Önkormányzat illetékes szakbizottsága (a tulajdonosi területen érintett állandó Bizottság) (a továbbiakban: Bizottság) dönt. Ezen összeg nem lehet több a megszerzési díj 40%-ánál.

 

A pályázatot be lehet benyújtani személyesen: zárt borítékban, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464) előzetesen egyeztetett időpontban, a bánatpénz megfizetésének igazolása mellett. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben is kezdeményezhető vagy postai úton: zárt borítékban, ajánlott, tértivevényes küldeményként, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a berbeadas@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival és a postára adás időpontjának megjelölésével.

 

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról.

 

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését. A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani. A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor kerül sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről az Önkormányzat illetékes szakbizottsága (a tulajdonosi területen érintett állandó Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

 

A pályázat Kiírójaként az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. fenntartja a jogát, hogy az érvényes  ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson. Azonos tartalmú, vagy 15%-nál kisebb különbségű ajánlatok esetén az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. versenytárgyalást folytat le az érvényes pályázatot benyújtó Pályázók között a benyújtott pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül. A versenyeztetés során a licit a pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjról indul, ezt követően a Pályázóknak a Bizottság által meghatározott licitlépcső figyelembevételével kell ajánlatot tenni.

 

Eredménytelen a pályázat, ha a pályázati határidő lejártáig nem érkezik be ajánlat, vagy valamennyi benyújtott ajánlat érvénytelen. Eredménytelen pályázat esetén a Bizottság dönt új bérbeadási célú pályázat kiírásáról vagy a pályázat változatlan feltételekkel történő megismételtetéséről.

 

 

Pályázati úton történő nem lakás célú helyiség bérbeadás esetén mik a bérbeadás feltételei?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az Önkormányzat tulajdonában álló üres helyiség bérlőjét – a bérbeadás jogcímének meghatározása után – elsősorban a helyiségre kiírt pályázat útján kell kiválasztani. A pályázat kiírásáról és lebonyolításáról az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. gondoskodik.

 

A pályázat benyújtásakor figyelembe kell venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

 

 • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
 • 3 havi bérleti díjnak (+ szemétátalánynak + esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes Pályázó által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
 • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését (illetőleg a meglévő vízmérők szükség szerinti hitelesítését, cseréjét).

 

A Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a helyiségre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, miszerint a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány összegét.

 

A Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a tervezett funkcióhoz szükséges esetleges engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége őt terheli, e tekintetben a pályázat Kiírója illetőleg a Bérbeadó felelősséget nem vállal.

 

A pályázatot be lehet benyújtani személyesen: zárt borítékban, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464) előzetesen egyeztetett időpontban, a bánatpénz megfizetésének igazolása mellett. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben is kezdeményezhető vagy postai úton: zárt borítékban, ajánlott, tértivevényes küldeményként, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. A pályázat postai úton történő benyújtása esetén a berbeadas@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival és a postára adás időpontjának megjelölésével.

 

A pályázatok értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. Érvényes pályázatok esetén a bérleti díjat tekintve azonos tartalmú, vagy 15%-nál kisebb különbségű ajánlatok esetén az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. versenytárgyalást folytat le a Pályázók között, a bérleti szerződést a licit nyertesével kell megkötni.

 

A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa. A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a nyertessége tényéről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül meg kell fizetnie, a bérleti szerződés megkötésére 30 napon belül van lehetősége (a befizetett pályázati biztosíték elvesztése terhe mellett).

 

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

 

 

Melyek a kizáró okok a pályázatnál? Mi a befizetett bánatpénzzel kapcsolatos további ügymenet?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az Önkormányzat tulajdonában álló üres helyiség bérlőjét – a bérbeadás jogcímének meghatározása után – elsősorban a helyiségre kiírt pályázat útján kell kiválasztani. A pályázat kiírásáról és lebonyolításáról az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. gondoskodik.

 

Bérleti szerződés átlátható szervezettel, egyéni vállalkozóval illetőleg magánszeméllyel köthető. A pályázat benyújtásakor figyelembe kell venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Érvénytelen a pályázat, ha a Pályázó ajánlatával kapcsolatosan kikötést tesz vagy feltételhez köti azt.

 

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell átutalni. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig a bánatpénz az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. számláján jóváírásra kerüljön. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni.

 

Az ajánlat benyújtásakor befizetett bánatpénz összege – nyertes pályázat esetén – a Bérlő által, szerződést biztosító mellékkötelezettségként letétbe helyezendő óvadékba beszámításra kerül, a nyertes Pályázó visszalépése esetén pedig az Önkormányzatot illeti. A nyertes Pályázó kiválasztásáról történő döntést követő 8 napon belül a többi Pályázó által befizetett bánatpénzt részükre vissza kell fizetni.

 

 

Ha két vagy több Pályázó azonos összegű bérleti díjra tesz ajánlatot, mi a további eljárás?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint azonos tartalmú, vagy 15%-nál kisebb különbségű ajánlatok esetén a az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. versenytárgyalást folytat le az érvényes pályázatot benyújtó Pályázók között a benyújtott pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül. A versenyeztetés során a licit a pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjról indul, ezt követően a Pályázóknak az Önkormányzat illetékes szakbizottsága (a tulajdonosi területen érintett állandó Bizottság) által meghatározott licitlépcső figyelembevételével kell ajánlatot tenni. A licit nyertesét a versenytárgyaláson kell kihirdetni. A bérleti szerződést a licit nyertesével kell megkötni.

 

 

Melyek a szerződéskötés feltételei?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntését követően köti meg a helyiségbérleti jogviszony keletkezésével, fennállásával, módosításával, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos szerződéseket.

 

A helyiségek bérbeadásának jogcímei az alábbiak lehetnek:

 

 • pályázat útján,
 • a tulajdonosi területen érintett állandó bizottság döntése alapján:
 • a Vagyonkezelő másik helyiség bérbeadására tett javaslatára, ha a bérlő másik helyiségben történő elhelyezése az Önkormányzat érdekében áll,
 • az Önkormányzat szervének, intézményének, gazdasági társaságának igénye,
 • a helyiség üzemeltetőjének (használójának) igénye alapján,
 • helyiségek cseréje,
 • 1 évet meg nem haladó rövid távú vagyongazdálkodási célból.

 

A Bizottság dönt a helyiség Bérlőjének kijelöléséről. Bármely jogcímen megkötendő bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

Bérleti szerződés átlátható szervezettel, egyéni vállalkozóval illetőleg magánszeméllyel köthető. Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a szervezetnek/személynek, amelynek/akinek:

 

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

Helyiséget bérbe adni határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig lehet kivéve, ha a Képviselő-testület egyedi határozatában a határozatlan idejű bérbeadásról döntött. A határozott idejű helyiségbérleti szerződés időtartama

 

 • 3 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,
 • 5 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,
 • 5 évnél több bérbeszámítási megállapodás esetén, amennyiben a beszámítandó összeg megtérülése ezt indokolttá teszi.

 

A határozott idejű bérleti szerződés lejártakor annak megújításáról – ha a bérbeadás minden feltétele továbbra is fennáll – az Önkormányzat illetékes szakbizottsága (a tulajdonosi területen érintett állandó Bizottság) dönt.

 

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a bérleti szerződést tárgyévre vonatkozó, a Képviselő-testület által meghatározott kategóriáknak megfelelő bérleti díj minimum vagy afeletti értéken kötheti meg. Térítésmentes bérbeadásra – a Bizottság egyedi döntése alapján – a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak szerint van lehetőség. Ha a helyiség Bérlőjének kiválasztása pályázat útján történik, akkor a szerződésben azt a bérleti díjat kell megjelölni, amelyet a nyertes Pályázó ajánlata tartalmaz. Amennyiben a szerződés megkötésére nem pályázat alapján kerül sor, továbbá a bérleti jog átruházásához történő hozzájárulás esetén – a bérleti díj vonatkozásában a Bizottság dönt. A Bérlő köteles a bérleti díjat – a szerződésben meghatározottak szerint – havonkénti gyakorisággal megfizetni.

 

A bérleti szerződés megkötésekor megszerzési díjat kell fizetni. A megszerzési díj a fizetendő bérleti díj 3 havi összege. Szerződés megújításakor nem kell megszerzési díjat fizetni, ha a Bérlő a korábban érvényben volt szerződése megkötésekor a megszerzési díjat megfizette. A helyiség Bérlőjének a bérleti szerződés megkötésekor a fizetendő bérleti díj (+ esetleges közműátalány, + szemétátalány) háromszorosának megfelelő összegű óvadékot, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget kell letétbe helyeznie.

 

 

Melyek a bérleti szerződés lényegi elemei?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntését követően köti meg a helyiségbérleti jogviszony keletkezésével, fennállásával, módosításával, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos szerződéseket.

 

A bérleti szerződés az Önkormányzat illetékes szakbizottsága (a tulajdonosi területen érintett állandó Bizottság) döntésében meghatározott funkcióra köthető meg, a helyiség erre a funkcióra vehető igénybe. Amennyiben a Bérlő a helyiséget nem a szerződéses funkcióval üzemelteti, a bérleti szerződés felmondható. A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli. A helyiség Bérlőjének a bérleti szerződés megkötésekor a fizetendő bérleti díj (+ esetleges közműátalány, + szemétátalány) háromszorosának megfelelő összegű óvadékot, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget kell letétbe helyeznie.

 

A Bérleti Díjat havonta előre, minden tárgyhónap 10. napjáig köteles a Bérlő megfizetni a Bérbeadó által kiállított és megküldött számlának megfelelően a Bérbeadó képviseletében eljáró Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00200005 számú bankszámlaszámára banki átutalással vagy csekken történő befizetéssel.

 

Amennyiben a Bérlő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján köteles a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értékének megfelelő éves késedelmi kamatot a késedelem időtartamára vonatkozóan megfizetni a késedelmesen megfizetett összeg teljesítésével egyidejűleg.

 

A Bérlő a szerződés aláírását követő 30 (harminc) napon belül köteles: Bérleményhez tartozó külön közüzemi mérőberendezéseket a nevére átíratni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni, vagy fogyasztásmérő hiányában a közüzemi mérőberendezéseket a saját költségén felszereltetni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni, vagy a lejárt hitelességű vízórát saját költségen lecseréltetni, az új mellékvízmérőket plombáltatni, és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni.

 

A Bérlő az általa igénybe vett közüzemi szolgáltatások díját a közüzemi szolgáltatatóval kötött szerződés alapján köteles közvetlenül a szolgáltatónak megfizetni, a helyiséghez tartozó külön közüzemi mérőket a nevére íratni, vagy fogyasztásmérő hiányában 30 napon belül köteles azt saját költségén felszereltetni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni. A közüzemi szolgáltatások esetében fogyasztásmérő hiányában a Bérlő a Bérbeadó által megállapított és kiközölt átalánydíjat köteles megfizetni. Ezen rendelkezések a bérleti szerződésben egyéb lényeges kötelezettségnek minősülnek. Amennyiben a Bérlő az általa igénybe vett közüzemi (melegvíz, távfűtés) szolgáltatás díját a szolgáltatók részére nem, vagy késedelmesen egyenlíti ki, a bérleti szerződés felmondható és ezzel egyidejűleg a Bérlő helyett megfizetett szolgáltatási díj és annak járulékai Bérlőre átháríthatók.

 

A bérleti díjon felül a Bérlő köteles megfizetni a Bérbeadó részére a Bérbeadó által a szolgáltató részére megfizetett mindenkori szemétáltalány összegét.

 

Amennyiben a Bérlőnek három hónapos bérleti díj (+ közüzemi átalány, + szemétátalány), vagy – akár a Bérbeadó, akár a szolgáltató felé fizetendő – közüzemi díjhátraléka van, a Bérbeadó a Bérlő részére felszólító levelet küld, és annak eredménytelensége esetén a Rendelet 100. § (5) bekezdésének megfelelően a szerződést fel kell mondani.

 

A Bérlő köteles a Bérleményt a szerződésben rögzített rendeltetésnek megfelelően használni. A Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Bérlő a Bérleményt nem rendeltetésének megfelelően használja, a Bérlemény állagát, fizikai állapotát súlyosan károsító cselekményt végez. A tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja.

 

Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény állagának megóvásáról; bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az elvégzett munkálatokért a Bérlőt csak külön megállapodás alapján illeti térítés. Bérlő köteles gondoskodni a következőkről:

 

 • az ingatlan olyan központi berendezéseinek – a Bérleményen belül megtalálható víz-, gáz-, csatorna-, fűtésrendszer vezetékei, szerelvényei, kazán, fűtőtestek a kapcsolódó szerelvényekkel együtt, valamint az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszer – karbantartásáról, javításáról, felújításáról, illetve cseréjéről, amelyeket kizárólagosan a Bérlő használ, illetőleg tart üzemben,
 • a Bérlemény burkolatainak, nyílászáróinak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
 • a Bérlő tevékenységével kapcsolatosan keletkező nem háztartási szemét elszállításáról,
 • a Bérleménnyel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi feladatok ellátásáról.

 

A bérlemény használatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, a bérlemény albérletbe nem adható. Bérlő a bérleti szerződésből származó bérleti jogát gazdasági társaságba nem viheti be, azt előzetes írásbeli tulajdonosi hozzájárulás nélkül nem cserélheti, illetve adhatja át.

 

A bérleti jogviszony a szerződésben megjelölt időpontban – elhelyezési igény nélkül – szűnik meg és nem alakul át határozatlan időtartamúvá. A szerződés a szerződő felek közös megegyezése alapján a lejárat időpontja előtt is megszüntethető. Ezen eseteken kívül a szerződés megszűnhet a Bérlő vagy a Bérbeadó szerződésszegő magatartása következtében. A Bérlő jogosult továbbá a szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül felmondani. A határozott időtartamra tekintettel a Bérlő köteles a rendes felmondási jog gyakorlása esetén a mindenkori bérleti díj tizenkettőszeresének megfelelő összeget kárátalány jogcímén a Bérbeadó részére legkésőbb a szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni.

 

A szerződés ismételt megkötésére Bérlő írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelme alapján van lehetőség, a Bizottság esetleges, pozitív döntése esetén. Amennyiben Bérlő a szerződés ismételt megkötésére irányuló kérelmét megadott határidőben nem nyújtja be, a Bérlemény továbbhasználatára nincs lehetőség. A Bérlő köteles a Bérleményt a Bérbeadó részére – a bérleti szerződés megszűnése napján, jegyzőkönyv felvétele mellett – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, ingóságoktól kiürítve, kitakarított állapotban visszaadni. A Bérlő a visszaadást megelőzően köteles a Bérlemény tisztasági festését elvégezni.

 

 

Milyen módon adható át a bérleti jog?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) alapján az Önkormányzat illetékes szakbizottsága (a tulajdonosi területen érintett állandó Bizottság) dönt a nem lakás célú helyiségek bérleti jogának átadása ügyében.

 

A helyiség bérleti jogának átruházásához akkor lehet hozzájárulni, ha:

 

 • a leendő Bérlő által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megfelel a helyiség hasznosítása céljának, és
 • a leendő Bérlő vállalja a vonatkozó rendelet által előírt megszerzési díj Önkormányzat részére történő megfizetését, amelynek mértéke megegyezik a leendő Bérlő által fizetendő, a bérleti jogviszony kezdetétől számított három havi bérleti díj összegével.
 • Az új Bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az átadó Bérlő által végzett értéknövelő beruházások tekintetében sem a Bérbeadóval, sem a Tulajdonossal szemben nem lép fel megtérítési igénnyel.

 

 

Van-e mód Bérlőtársak részére történő bérbeadásra?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az Önkormányzat illetékes szakbizottsága (a tulajdonosi területen érintett állandó Bizottság) a Bérlő kérelmére dönt a helyiségnek Bérlőtársak részére történő bérbeadásáról.

 

A helyiséget akkor lehet Bérlőtársak részére bérbe adni, ha:

 

 • ebben a Bérlő és a leendő Bérlőtárs írásban megállapodik és
 • az új Bérlő vállalja a vonatkozó önkormányzati rendelet által előírt megszerzési díj Önkormányzat részére történő megfizetését, amelynek mértéke megegyezik a leendő Bérlőtárs által fizetendő bérleti díj három havi összegével.

 

A már fennálló bérlőtársi szerződés esetén újabb Bérlőtárssal csak akkor lehet szerződést kötni, ha a fent előírt feltételek teljesülnek.

 

A helyiség albérletbe adásához nem lehet hozzájárulni.

 

 

A helyiségben a Bérlő által eszközölt beruházások hogyan számolhatók el?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) alapján a Bérlő köteles gondoskodni a Bérlemény állagának megóvásáról; bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az elvégzett munkálatokért a Bérlőt csak külön megállapodás alapján illeti térítés.

 

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. az Önkormányzat illetékes szakbizottsága (a tulajdonosi területen érintett állandó Bizottság) (a továbbiakban: Bizottság) döntése alapján jogosult az értéknövelő beruházásokkal összefüggő bérbeszámítási megállapodások megkötésére az alábbiak szerint:

 

 • az értéknövelő beruházásokra vonatkozó kérelmet a Vagyonkezelőnél kell előterjeszteni.
 • a kérelemhez csatolni kell a bérleményben tervezett felújítások, átalakítások, beruházások tételes és árazott költségvetését, engedély köteles tevékenység esetén tervdokumentációt.
 • a meghatározott dokumentumok felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi és javaslatot tesz a beszámítandó összeg meghatározására.
 • a bérbeszámítási megállapodás megkötésére az elvégzett és a Vagyonkezelő által kiállított teljesítési igazolást követően köthető meg.
 • a bérbeszámítás a bérleti díj legfeljebb 50%-ág, a fizetendő megszerzési díj 100%-áig lehetséges, a bérleti jogviszony időtartama a beszámítandó összeggel arányosan kerül meghatározásra.
 • amennyiben a bérleti jogviszony az értéknövelő beruházás költségének megtérülését megelőzően megszűnik, úgy Felek elszámolni kötelesek egymással. A fennálló összegből le kell vonni a Bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

 

A Bizottság előzetes véleménye alapján a polgármester dönt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok rendeltetésszerű használatával összefüggő munkálatok – különösen átalakítás, korszerűsítés, felújítás – végzéséhez (továbbá az önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő székhelybejegyzéshez) szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról.

 

 

Albérletbe adható-e a nem lakás céljára szolgáló helyiség?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint a bérlemény használatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, a bérlemény albérletbe nem adható. Bérlő a bérleti szerződésből származó bérleti jogát gazdasági társaságba nem viheti be, azt előzetes írásbeli tulajdonosi hozzájárulás nélkül nem cserélheti, illetve adhatja át.

 

 

Melyek a szerződés Bérlő általi megszüntetésének lehetőségei?

 

A bérleti jogviszony a bérleti szerződésben rögzített határozott időtartam lejártakor, elhelyezési igény nélkül szűnik meg és nem alakul át határozatlan időtartamúvá.

 

A szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel a lejárat időpontja előtt is megszüntethetik. Fenti eseteken kívül megszűnhet a szerződés a Bérlő vagy a Bérbeadó szerződésszegő magatartása következtében, amelynek eseteit a Ptk. 6:348. § (1) bekezdése, valamint a Lt. 23-25. §-ai szabályozzák.

 

A Bérlő jogosult továbbá a szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül felmondani. A határozott időtartamra tekintettel a Bérlő köteles a rendes felmondási jog gyakorlása esetén a mindenkori bérleti díj tizenkettőszeresének megfelelő összeget kárátalány jogcímén a Bérbeadó részére legkésőbb a szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni.

 

A Bérlő köteles a Bérleményt a Bérbeadó részére – a bérleti szerződés megszűnése napján, jegyzőkönyv felvétele mellett – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, ingóságoktól kiürítve, kitakarított állapotban visszaadni. A Bérlő a visszaadást megelőzően köteles a Bérlemény tisztasági festését elvégezni.

 

 

Melyek a jogcím nélküli helyiséghasználat következményei?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint a bérleti szerződés lejártát megelőző 90 nappal Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt a szerződés ismételt megkötésének feltételeiről és annak elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

 

Amennyiben Bérlő nem kezdeményezi a szerződés ismételt megkötését és a szerződés lejártával a helyiséget nem adja Bérbeadó birtokába, úgy jogcím nélküli használóvá válik és a jogcím nélküli használat fennállásának napjáig vagy a helyiség Bérbeadó általi birtokbavételének napjáig a jogcím nélküli használat kezdetétől használati díjat köteles fizetni.

 

Amennyiben Bérbeadó a fenti tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta, úgy a használati díj összege megegyezik a bérleti díj összegével. Amennyiben Bérbeadó a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, úgy a használati díj mértéke

 • 0-2 hónap közötti időtartamra a bérleti díj összegével megegyező összeg,
 • 3-6 hónap közötti időtartamra a bérleti díj kétszeres összege,
 • 7-12 hónap közötti időtartamra a bérleti díj 2,5 szeres összege,
 • hónaptól a bérleti díj háromszoros összege.

 

 

 

Díjtartozás esetén van-e mód részletfizetésre?

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint amennyiben a Bérlő a bérleti jogviszony felmondását megelőzően vagy a Használó kezdeményezi a fennálló bérleti, használati- és külön szolgáltatási díj hátralék tekintetében a részletekben történő teljesítést az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. az Önkormányzat illetékes szakbizottsága (a tulajdonosi területen érintett állandó Bizottság) jóváhagyásával

 

 • ha a járulékok nélküli követelés összege a 250 000 Ft-ot nem haladja meg, hat havi,
 • ha a járulékok nélküli követelés összege a 250 000 Ft-ot meghaladja, de az 500 000 Ft-ot nem éri el, tizenkét havi.
 • ha a járulékok nélküli követelés összege az 500 000 Ft-ot meghaladja, tizennyolc havi időtartamú részletfizetési megállapodást köt azzal, hogy a fennálló díjhátralék 20%-át a Bérlőnek egyösszegben meg kell fizetnie a szerződéskötéskor, továbbá a fennálló tartozást a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

 

A részletfizetési megállapodás az adott hátralékra egy alkalommal köthető. A Bérlő a helyiségbérleti szerződésből eredő, havi bérleti díjfizetési kötelezettségének a részletfizetési megállapodásban és a helyiségbérleti szerződésben foglaltak szerint köteles eleget tenni.

 

Amennyiben a Bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, különösen a rendes havi bérleti díjat és a részletfizetés havi összegét a megállapodásban foglaltak szerint nem fizeti meg, részletfizetési kedvezményét elveszíti, és a megállapodásban meghatározott tartozása a további költségekkel és járulékokkal együtt az elmulasztott határidő végétől vagy határnaptól azonnali hatállyal egy összegben esedékessé válik. A részletfizetési megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő a rendelet szabályai szerint jogosult.

 

Vagyonhasznosítás<Bérbeadás<Telekhasznosítás

Telekhasznosítás

Külterületi, mezőgazdasági célú termőföld és művelés alól kivett földterület, valamint belterületi, hobbykert célú telekingatlanok bérbeadása:
E feladatkörében az osztály munkatársai végzik Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi, mezőgazdasági célú termőföldek és művelés alól kivett földterületek, továbbá belterületi telekingatlanok hobbikert céljára történő bérbeadását, úgy mint: földhasználati/bérleti szerződések megkötése, földhasználati/bérleti jogviszony hosszabbítása, megszüntetése, bérlői beruházáshoz történő tulajdonosi hozzájárulások kiadása.

Kontakt: György Gabriella
gyorgy.gabriella@ovzrt.hu
+361 430-3465

 

Piaci alapú telekhasznosítási ügyek

 

Mindennemű telekingatlan bérlésével kapcsolatos ügyintézés (pl.: parkoló, gépkocsibeálló, tárolási célzatú területhasználatok stb., mely nem tartozik a rekreációs célú kül- és hobbikert célú belterületi telekingatlanok bérbeadásához).

 

(formanyomtatvány letöltési link)

 

Kontakt:

 

Rudnai-Lőrinc Ildikó előadó Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály, cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464 email: lorincz@ovzrt.hu

 

Freschl Attila osztályvezető-helyettes, Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály, cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, email: freschl.attila@ovzrt.hu

 

Vagyonhasznosítás<Használatba adás<Háziorvosi rendelők

Háziorvosi rendelők használatba adása:

E feladatkörében az osztály munkatársa végzi Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló gyermek és felnőtt háziorvosi és egyes fogorvosi rendelők használatba adásával kapcsolatos feladatokat (ingatlanhasználati szerződések megkötése, területfelosztással kapcsolatos egyeztetések, praxisváltást követő végelszámolás, beérkező kérelmek kezelése, telephely és székhelybe jegyzési kérelmek kezelése, tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, rendelők takarítása, rendelők közüzemi számláival kapcsolatos ügyintézés, rágcsáló- és féregirtás stb).

Praxisváltás esetén az önkormányzat Szociális Szolgáltató Főosztályánál megkötött feladatellátási szerződés alapján munkatársunk köti meg a háziorvosi rendelő használatára vonatkozó Ingatlanhasználati Szerződést. A szerződés előkészítéséhez szükséges az „Adatlap orvosi rendelőkre vonatkozó Ingatlanhasználati Szerződéshez” című nyomtatvány kitöltése.

 

nyomtatvány elérhető ITT

 

Kontakt: Bartháné Kerekes Anikó

kerekes.aniko@ovzrt.hu

+361 430-3463

 

Vagyonhasznosítás<Értékesítés<Lakás

Információ lakás értékesítéssel kapcsolatban

Önkormányzati lakások megvásárlására Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének értékesítésre történő kijelölését követően, pályázati úton van lehetőség. A pályázat útján értékesítésre kerülő, felújításra szoruló üres lakások értékesítése piaci alapon történik, a pályázati felhívásban meghirdetett irányáron.

A megvásárolható lakásokról az alábbi telefonszámon érdeklődhet, illetve a pályázat útján meghirdetésre kerülő ingatlanokat a pályázatok menüpont alatt is megtekintheti.

Kontakt: Bartháné Kerekes Anikó

kerekes.aniko@ovzrt.hu

+361 430-3463

Vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendeletek:

–          1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról
–          2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
–          Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014.(VI.2.)
–          Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2014.(VI.2.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

 

Vagyonhasznosítás<Értékesítés<Helyiség

Önkormányzati helyiségek eladása

Önkormányzati helyiségek megvásárlására –Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő- testületének értékesítésre történő kijelölését követően- pályázat útján és elővásárlási jog alapján van lehetőség. Pályázat útján üres helyiségek értékesítése, míg elővásárlási jog alapján bérlő részére történő értékesítés lehetséges.

A megvásárolható helyiségekről érdeklődhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén, illetve a pályázat útján meghirdetésre kerülő ingatlanokat a pályázatok menüpont alatt is megtekintheti.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
1033 Bp. Mozaik u. 7. II. 1.

György Gabriella, ügyintéző
tel./fax: +361 430-3465, +361 430-3462
gyorgy.gabriella@ovzrt.hu

Vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendeletek:
–          1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról
–          2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
–          Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő- testületének 18/2014.(VI.2.) rendelete a tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről (III. fejezet A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése)
–          Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2014.(VI.2.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (II. fejezet Versenyeztetési szabályok)

 

Vagyonhasznosítás<Értékesítés<Telek

Telek értékesítés

Önkormányzati tulajdonban lévő telek- illetve felépítményes ingatlanok megvásárlására- Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő- testületének értékesítésre történő kijelölését követően- van lehetőség. Az értékesítés értékhatártól függően történhet pályázat útján, illetve kérelemre, piaci alapon, adott ügyfél részére. Az egyes ingatlanokkal kapcsolatban érdeklődhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén, illetve a pályázat útján értékesítésre kerülő ingatlanokat a pályázatok menüpont alatt is megtekintheti.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
1033 Bp. Mozaik u. 7. II. 1.

Lakatos János, ingatlangazdálkodási előadó
tel./fax: +361 430-3466, +361 430-3462
lakatos.janos@ovzrt.hu

Vonatkozó jogszabályok, önkormányzati rendeletek:
–          2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
–          Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2014.(VI.2.) rendelete az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról