LAKÁSBÉRLET TARTALMA

  1. A lakás használata

A lakást csak lakás céljára lehet bérbe adni, ha a lakás egészét más célra használják, a lakásbérleti jogviszonyt fel kell mondani. A lakást a bérlő és a vele együttlakó személyek csak lakás céljára használhatják.

 

A/a. Székhelyhasználat: A lakásban vállalkozói tevékenység a Vagyonkezelő döntés-előkészítése alapján a Bizottság előzetes hozzájárulásával folytatható.

Nem adható hozzájárulás olyan tevékenység végzéséhez, mely a lakóközösség nyugalmát zavarná, továbbá a lakásban családtagként vagy egyéb jogcím nélküliként szereplő személy kérelméhez.

A lakásba gazdálkodó szervezet, civil szervezet vagy egyéni vállalkozás székhelye, telephelye vagy fiókhelye abban az esetben jelenthető be, ha a lakásban gyakorolt vállalkozói tevékenységet a Bizottság előzetes hozzájárulásával végzik.

A bérlő székhelybejegyzés iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati Irodáján.  

Székhelybejegyzéssel kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási és Jogi Osztály illetékes munkatársát. 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:

1033 Budapest, Mozaik utca 7.

 

Lakásgazdálkodási és Jogi Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: dr. Horváth Orsolya

Telefonszám: 4303-486

 

A/b. Bérleményellenőrzés: A lakás rendeltetésszerű használatát és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egy alkalommal a Vagyonkezelő ellenőrzi.

A bérlő arra alkalmas időben köteles a lakásba történő bejutást biztosítani és a lakás ellenőrzését tűrni. Két évente a bérlő köteles személyesen jelen lenni a bérleményellenőrzés során. Indokolt panaszbejelentések esetén a Vagyonkezelő haladéktalanul helyszíni ellenőrzést tart, és megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti.

Az esedékes bérleményellenőrzés alkalmával az érintett bérlemény ajtajára kitűzött vagy postaládában elhelyezett értesítő útján kell felhívni a bérlőt, hogy a lakásba való bejutást biztosítsa.

Két sikertelen ellenőrzés esetén, ha a bérlő az értesítések ellenére nem jelentkezett, a bérleti szerződés felmondható.

 

  1. A bérbeadás időtartama

A lakást határozott időtartamra, vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig lehet bérbe adni. Határozatlan időtartamra történő bérbeadásra kivételesen, a rendeletben felsorolt esetekben kerülhet sor.

Felújítási kötelezettséggel kiírt pályázat esetén a pályázat nyertesével kötendő bérleti szerződés időtartama a bérlő által a pályázatban vállalt felújítási munkák elvégzésének befejezésére a szerződésben meghatározott időpontig tart, mely időtartam a 120 napot nem haladhatja meg. Amennyiben a nyertes pályázó 120 napon belül felújítási kötelezettségének önhibáján kívül, méltányolható okból nem tud eleget tenni, egy alkalommal, legfeljebb 60 napra kérheti a felújításra rendelkezésre álló határidő meghosszabbítását.

Amennyiben a bérlő a pályázatban vállalt felújítási munkákat a szerződésben meghatározott időpontig elvégzi, a bérleti jogviszony legfeljebb 10 évre biztosítható.

Határozott idejű bérleti jogviszony esetén a bérleti szerződés időtartama nem terjedhet túl a bérlőkijelölési jog megszűnésének időpontján. A bérlőkijelölési jog fennállása alatt a bérleti szerződés időtartamát a bérlőkijelölő határozza meg.