Lakásbérlet létrejötte

Rövidítések és magyarázatok:

SZLB: Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság

Főosztály: Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Szociális Szolgáltató Főosztály

Vagyonkezelő: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

ÓCSTGYVK: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Rendelet: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról

 

A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE

Szerződéskötés szabályai:

A lakásbérleti szerződéseket a Képviselőtestület 482/2015. (IX.10.) számú határozatában foglaltak alapján közjegyzői okiratba kell foglalni 2015. szeptember 9. napját követően. Közjegyzői okiratba foglalás esetén a közjegyzői okiratot a bérleti szerződésen szereplő, minden együtt költöző nagykorú köteles aláírni, függetlenül attól, hogy státusza bérlő, bérlőtárs vagy családtag. A szerződés aláírásához és közjegyzői okiratba foglaláshoz előzetesen időpontot kell egyeztetni. Átmenetileg külföldön tartózkodó családtag esetében lehetőség van konzuli meghatalmazás beszerzésére, amely birtokában – mint meghatalmazott – a nagykorú családtag nevében aláírhatja a szerződést.

A közjegyzői okirat nagykorúja által történő aláírásától nem áll módunkban eltekinteni, minden esetben kérjük személyes megjelenését, konzuli meghatalmazás vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás bemutatását.

A 9/2015. (II.16.) számú önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdése szerint „A szerződéskötés jogvesztő határideje a szerződéskötésről szóló értesítés kézhezvételét követő 60. nap”.

Abban az esetben, ha a szerződéskötésre jogosult a Rendeletben meghatározott határidőn belül nem köti meg a szerződést, a jogát elveszti a szerződéskötés tekintetében.

A közjegyzői okiratba foglaláshoz szükséges a szerződő félnek, az együttköltöző nagykorúnak fényképes, érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány) illetve lakcímkártyával rendelkeznie, amelyet a szerződéskötéskor köteles magával hozni és a közjegyző részére személyazonosítás okán bemutatni.

Személyazonosító okmányok hiányában a szerződéskötés illetve a közjegyzői okiratba foglalás nem valósulhat meg.

 

A Rendelet értelmében önkormányzati lakásokat az alábbi jogcímeken lehet bérbe adni:

 1. a) pályázat útján,
 2. b) bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog,
 3. c) törvényben előírt vagy az önkormányzat által vállalt elhelyezési és bérbeadási kötelezettség,
 4. d) a rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok,
 5. e) a rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében,
 6. f) lakáscsere,
 7. g) másik lakás biztosítása méltányossági szempontok alapján,
 8. h) szociálpolitikai szempontok alapján,
 9. i) jogviszony ismételt biztosítása,
 10. j) bérlőtársítás,
 11. k) lakásbérleti jogviszony folytatása.

Általános kizáró ok, ha a pályázónak, kérelmezőnek másik beköltözhető lakása van.

 1. Lakáspályázat

 

A pályázat típusa lehet:

 1. szociális alapú
 2. költségelvű
 3. piaci alapú

 

A pályázat kiírásáról az SZLB dönt.

A pályázati kiírást 15 napig közzé van téve az Önkormányzat, valamint a Vagyonkezelő honlapján, továbbá a pályázati kiírás megjelenik az Óbuda Újságban, és kifüggesztésre kerül az Önkormányzat, valamint a Vagyonkezelő ügyfélszolgálati irodáján.

A szociális alapú és a költségelvű pályázattal kapcsolatos feladatokat a Főosztály, a piaci alapú pályázattal kapcsolatos feladatokat a Vagyonkezelő látja el.

A Vagyonkezelő az SZLB által kiírt szociális illetve költségelvű lakáspályázatra benyújtott pályázatokat hatáskör hiányában nem fogadja be.

A pályázatokat az SZLB a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül bírálja el és kiválasztja a nyertes pályázót, valamint meghatározza a 2. és 3. helyezetteket is.

A döntésről a Főosztály a szociális illetve költségelvű pályázaton részt vett pályázókat írásban értesíti.  A nyertes pályázó a bérleti szerződést a Vagyonkezelővel köteles megkötni.

A/a. Szociális helyzet alapján

A szociális alapú pályázaton való részvétel feltétele, hogy pályázónak, illetve a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, és vagyonuk az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a százszorosát. A pályázónak, illetve a vele együttköltöző személyek közül legalább egy főnek legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel kell rendelkeznie. További feltétel, hogy a pályázó, vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezzen.

Szociális alapú pályázat esetén az SZLB a pályázatot kizárólag fiatal házasok (házastársak 35. életévüket nem töltötték be) részére is kiírhatja. Ebben az esetben a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó lakás- elő takarékossági szerződést kössön, amelyet a szerződés aláírásakor köteles bemutatni. A megtakarítás teljesítését 3 havonta köteles igazolni a befizetési bizonylatok bemutatásával a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál (a továbbiakban: Főosztály). Amennyiben kötelezettségét elmulasztja, a Főosztály értesíti a Vagyonkezelőt, aki a bérleti szerződést felmondhatja. Szociális alapú pályázat esetében a nyertes pályázónak óvadékfizetési kötelezettsége nincs.

A/b. Költségelvű lakbér alapján, felújítási kötelezettség mellett

A nyertes pályázó a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget. A költségelvű pályázaton való részvétel feltételei között szerepel, hogy pályázó vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor kéthavi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 120 napon belül a lakásra vonatkozó, a pályázatban meghatározott műszaki állapot meghatározásban részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie.

Amennyiben a felújítási kötelezettségnek a nyertes pályázó eleget tett, a Vagyonkezelő 10 év határozott időre köti meg a bérleti szerződést.
A felújítási kötelezettség teljesítését a Vagyonkezelő illetékes műszaki kollégája ellenőrzi és minősíti.

 

A/c. Piaci alapú pályázat

A piaci alapú pályázaton való részvétel feltételeit a kiírt piaci pályázat tartalmazza.

 

Lakásgazdálkodási Osztály

Az osztály elsődleges feladata Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérbeadása.
Adminisztratív feladatai közé tartozik előterjesztések készítése a Képviselő-testület, valamint az Önkormányzat Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága irányába, majd a döntések végrehajtása.
Az osztály javaslatokat tesz a megüresedett önkormányzati tulajdonú lakások pályázat útján történő újrahasznosítására, majd a vonatkozó bizottsági döntéseket végrehajtja.
Könyveli a kompenzációs összegeket, lakásfenntartási támogatásokat, kezeli az ezzel kapcsolatos határozatokat.
Az osztály folyamatosan kapcsolatot tart a szociális intézményekkel.
Ellátja az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-hez érkező bérlői kérelmek, panaszok ügyintézését, a lakáscélú bérleményekben az azonnali beavatkozást igénylő meghibásodások megszüntetése tekintetében intézkedik.
A továbbiakban nyilvántartja az önkormányzati tulajdonú nyugdíjas házak üres lakásait, megköti a bérleti szerződéseket, ellátja az üzemeltetési feladatokat.
Teljesíti jogszabályokban előírt jelentési, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségét.
A Lakásügyi Osztály munkáját Budapest Főváros Önkormányzatával, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyosztályaival, valamint a Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsággal történő állandó kapcsolattartás mellett végzi, együttműködve továbbá a bérbeadói feladatok ellátásához igénybe vett egyéb szolgáltatásokat végző szervezetekkel.

Lakásgazdálkodási Osztály:
Tel.: (+36-1) 4303-490

 

 1. Bérbeadás bérlőkijelölési és bérlő-kiválasztási jog alapján

 

A megüresedett és újrahasznosítható lakás bérlőkijelölési jogát – a Vagyonkezelő előkészítése és az SZLB állásfoglalásának ismeretében – a Képviselőtestület térítés ellenében átadhatja jogi személyek részére.

A bérlőkijelölési jog ellenértéke: az adott lakás beköltözhető forgalmi értékének 50-75%-a.

Újonnan kérelmezett bérlőkijelölési jogról vagy meglévő bérlőkijelölési jog kérelemre történő áthelyezéséről, ismételt biztosításáról, a bérlőkijelölési jogot biztosító megállapodásról, és annak feltételeiről a Vagyonkezelő előkészítése és az SZLB javaslata alapján a Képviselőtestület dönt.

 

A bérlőkijelölési jog áthelyezésére és az új lakás tekintetében a bérlőkijelölési jog biztosítására, áthelyezésére az alábbi feltételekkel kerülhet sor:

 1. a bérlőkijelölő vállalja az új lakásra történő bérlőkijelölési megállapodás megkötését,
 2. a bérlőkijelölési jog ellenértékeként a bérlőkijelölő megállapodásban az adott lakás beköltözhető forgalmi értéke 50-70%-ának megfizetését,
 3. a kijelölt személy vállalja a közjegyzői okiratba foglalás díját.

 

Önkormányzati lakás bérlőjének kijelölésére vagy kiválasztására megállapodás, illetőleg az Ltv. hatálybalépésekor jogszabály meghatározott szervet jogosít fel, az általa megjelölt személlyel kell szerződést kötni. A bérlőkijelölésre, valamint ilyen megállapodás esetén a bérlő kiválasztására jogosult döntése alapján a szerződés határozatlan vagy határozott időre, illetőleg feltétel bekövetkezéséig köthető. A bérlőkijelölésre jogosult a szerződés tartalmára vonatkozóan – ha erre törvény vagy megállapodás felhatalmazza – egyéb feltételeket is előírhat.

 

A kijelölt személlyel csak akkor köthető bérleti szerződés, ha a kijelölt személy

 1. a jelölő szerv vezetője által aláírt nyilatkozatát, vagy már aláírt nyilatkozat esetében a bérlőkijelölésre jogosult általi fenntartásáról tett nyilatkozatát a Vagyonkezelőnek bemutatja,
 2. vállalja a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását és annak díját,
 3. vállalja a bérleti szerződésben a szolgálati jogviszonyának bárminemű okból történő megszűnése, illetve a bérleti jogviszonyának megszűnése esetén a lakás elhagyását,
 4. vállalja a rendelet alapján meghatározott bérleti és külön szolgáltatások díjának megfizetését,
 5. vállalja a bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés megkötését és aláírását.

 

A korábbi bérleti jog bármely okból történő megszűnése esetén a bérlőkijelölőtől az új bérlőkijelölésre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot be kell szerezni.

A bérlő halála esetén a bérlőkijelölési joggal érintett lakás bérleti jogát, a bérlőkijelölésre jogosult által meghatározott személy folytathatja.

 

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: Rozgonyi Mariann

Telefonszám: 4303-490

 

 1. Törvényben előírt vagy az önkormányzat által vállalt elhelyezési és bérbeadási kötelezettség

 

Törvényben előírt vagy az önkormányzati rendelet alapján vállalt elhelyezési és bérbeadási kötelezettség jogcím alapján lehet bérbe adni a lakást

 1. megsemmisült lakás vagy hatóság által életveszély miatt elrendelt kiürítés miatt
 2. szociális intézményből kiköltöző személy részére
 3. bírósági vagy hatósági határozatban megállapított elhelyezési kötelezettség teljesítésére
 4. (Ltv.) törvény hatálybalépését követően a bérlő halála után a lakásban visszamaradó jóhiszemű jogcím nélküli személy részére.

 

 1. Rendeletben meghatározott lakásgazdálkodási feladatok

 

Lakásgazdálkodási feladatok keretében az önkormányzati lakást az alábbi esetekben lehet bérbe adni:

 1. szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése,
 2. illetékességi területen lévő lakás tulajdonjogának megszerzésekor az eladó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogának biztosítása
 3. öröklési szerződés

 

D/b. Illetékességi területen lévő lakás tulajdonjogának megszerzésekor az eladó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogának biztosítása

Ha az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás tulajdonjogát megszerzi, úgy az eladóval kötött megállapodás alapján köteles az eladó részére másik, önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát biztosítani.

Az eladónak lakástulajdonát per-, teher- és igénymentesen kell az önkormányzat rendelkezésére bocsátania. Több tulajdonos esetében valamennyi tulajdonosnak át kell ruháznia, az őt megillető tulajdoni hányadát, ugyanakkor mindannyian bérlőtársai lehetnek a felajánlott bérlakásnak.

 

A Vagyonkezelő a lakás tulajdonosának a lakás elidegenítésére vonatkozó írásban benyújtott szándéknyilatkozatát felterjeszti döntésre az SZLB elé.

 

Az eladónak szándéknyilatkozatához az alábbi okiratokat kell csatolni:

 1. a felajánlott lakás adatait (helyrajzi szám, cím, tulajdonos(ok)),
 2. a felajánlott lakás 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
 3. 3 hónapnál nem régebbi igazolást arról, hogy a lakása után nem áll fenn közüzemi költség, közös költség tartozása,
 4. igazolást a lakást esetlegesen terhelő terhekről és nyilatkozatot arról, hogy a lakás tehermentesítését az eladó – a szerződés megkötését megelőzően – a saját költségére vállalja,
 5. az esetleges haszonélvező nyilatkozatát arról, hogy haszonélvezeti jogáról a megkötésre kerülő szerződésben le fog mondani és a felajánlott lakásban bérlőtárs kíván-e lenni.

 

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: dr. Horváth Orsolya, lakásgazdálkodási osztályvezető

Telefonszám: 4303-486

 

D/c. Öröklési szerződés

Az Önkormányzat magántulajdonú (társasházi magánlakás, szövetkezeti magánlakás, családi ház) lakásokra, öröklési szerződést köthet, ha

 1. a lakásban a tulajdonos egyedül, vagy házastársával lakik,
 2. a lakás üzemeltetési költség hátraléka nem haladja meg a lakás beköltözhető forgalmi értékének a felét,
 3. a tulajdonos(ok) vállalja(k), hogy a lakásba – újabb házasságkötés esetén a házastársat kivéve – senkit nem fogad(nak) be.

 

A tulajdonos(ok) tudomásul veszi(k), hogy az öröklési szerződéssel lekötött vagyonról sem élők között, sem halál esetére nem rendelkezhet(nek).

Az öröklési szerződéssel lekötött ingatlanra az önkormányzat javára az ingatlan nyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

Az öröklési szerződés megkötésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.

A szerződéskötésre vonatkozó ajánlatot a tulajdonos (tulajdonostársak) írásban, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján nyújthatja (nyújthatják) be, a szükséges mellékletekkel ellátva.

 

A szerződés megkötéséről a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság Jogtanácsosi Irodájának előterjesztése alapján az SZLB dönt.

 

Az öröklési szerződés alapján nyújtható

 1. 61-70 év közötti tulajdonos(ok) esetében a közös költség, víz-csatorna-, szemétszállítás díjának havi kiegyenlítése, egyedül maradt (özvegy, elvált) tulajdonos esetében a közös-költség, víz-csatorna-, szemétszállítás és elektromos díj havonta történő kiegyenlítése,
 2. 71-80 év közötti tulajdonos(ok) esetében a közös-költség, víz-csatorna, szemétszállítás, elektromos és fűtésdíj havonta történő kiegyenlítése, egyedül maradt (özvegy, elvált) tulajdonos esetében közös költség, víz-csatorna, szemétszállítás, elektromos, fűtés, és gázszolgáltatás, valamint kábelt tv. 1 programcsomag díjának havonta történő kiegyenlítése,
 3. 81 évet betöltött tulajdonos(ok) esetében a lakás teljes üzemeltetési és fenntartási költsége (közös költség, víz-csatorna-, szemétszállítás, elektromos-, gázközmű-, fűtésdíj, kábel tv.), valamint a 6 000 Ft-ot meg nem haladó telefonszámla kiegyenlítése.

 

Öröklési szerződéssel kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság, Jogtanácsosi Irodáját.

  

 1. Rendeletben meghatározott közérdekű célok megvalósítása érdekében

 

Közérdekű feladatok megvalósítása érdekében lehet az önkormányzati lakást bérbe adni az alábbi esetekben:

 1. szolgálati jelleggel,
 2. más önkormányzattal való megállapodás alapján.

 

E/a.  Szolgálati jelleg

Az önkormányzati tulajdonú épületben lévő gondnoki lakás annak adható bérbe, aki az adott ingatlan gondnoki feladatait ellátja.

Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel csak határozott időre, de legfeljebb a munkavégzésre irányuló jogviszony időtartamára adható bérbe.

A szolgálati lakás bérlője – családtagjaival együtt – a munkaviszony bármely okból történő megszűnését követően 30 napon belül köteles a szolgálati lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, üresen a bérbeadónak átadni.

Ha a munkaviszony azért szűnik meg, mert a bérlő nyugdíjra jogosulttá vált, a bérlő legfeljebb a jelenlegi lakásának megfelelő másik lakás bérletére tarthat igényt a Ltv. 75. §-ában foglaltaknak megfelelően; feltéve, hogy nincs beköltözhető másik lakás a tulajdonában.

 

Szolgálati jelleggel bérbe adott lakás esetén

 1. nem lehet hozzájárulni a lakásba való befogadáshoz, a tartási szerződéshez, az albérletbe adáshoz,
 2. a lakáscseréhez akkor lehet hozzájárulni, ha a csere folytán a lakásba költöző bérlő az önkormányzat költségvetési szervével, illetve intézményével munkaviszonyban áll, vagy azt létesít.

 

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: dr. Horváth Orsolya, lakásgazdálkodási osztályvezető

Telefonszám: 4303-486

 

 1. Bérbeadás lakáscsere alapján

 

A lakáscsere jogcímen történő bérbeadásra a bérlő által kezdeményezett csere esetén kerülhet sor.

A bérlő által kezdeményezett lakáscseréhez való hozzájárulás vagy annak megtagadása – a Vagyonkezelő előterjesztése alapján – az SZLB hatáskörébe tartozik.

 

Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag az ország területén lévő másik, önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogára vagy az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnál nyilvántartott magán tulajdonú lakás bejegyzett tulajdonjogára cserélhető.

 

 1. kerületi önkormányzati lakás és III. kerületi önkormányzati lakás cseréje esetén
 2. kerületi önkormányzati lakás és III. kerületen kívüli önkormányzati lakás cseréje esetén
 3. kerületi önkormányzati lakás és Magántulajdonú lakás cseréje esetén

 

A csere jóváhagyásának feltétele, hogy a bérlőnek – beköltözhető lakása vonatkozásában – nem áll fenn lakbér, használati díj és külön szolgáltatások díj tartozása.

 

Nem lehet hozzájárulni a cseréhez, ha

 1. a bérlő(k) a csere folytán nem szerezné(k) meg a cserelakás tehermentes tulajdonjogát vagy bérleti jogát, vagy
 2. a leendő bérlő bérleménye mellett még másik bérleménnyel, vagy másik lakás tulajdonjogával, illetve haszonélvezeti jogával rendelkezik, kivéve a Ltv. 29. § (5)-(6) bekezdésben foglalt eseteket
 3. ha a bérleti szerződés megkötésétől számított 2 év nem telt el, kivéve a Ltv. 29. § (5)-(6) bekezdésben foglalt eseteket,
 4. a hozzájárulás nyilvánvalóan közérdeket, önkormányzati érdeket, vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sértene,
 5. ha a tulajdonjog bejegyzésétől számított 2 év nem telt el, kivéve a Ltv. 29. § (5)-(6) bekezdésében foglalt eseteket.

 

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: Rozgonyi Mariann

Telefonszám: 4303-490

 

 1. Másik lakás biztosítása méltányossági szempontok alapján

 

A méltányossági szempontok alapján történő másik lakás biztosítása vagy megtagadása – a Vagyonkezelő előkészítése alapján – az SZLB hatáskörébe tartozik.

 

Amennyiben a bérlő orvosilag bizonyított egészségi állapota vagy a lakás műszaki véleménnyel igazoltan egészségre ártalmas állapota szükségessé teszi, kérheti az általa bérelt lakás egyidejű leadása mellett egy másik, hasonló alapterületű az egészségi állapotának megfelelő önkormányzati lakás biztosítását.

 

Az önkormányzati lakás bérlője, jogcím nélküli lakáshasználója az önkormányzati lakáson felhalmozott hátralék rendezése érdekében kisebb és alacsonyabb fenntartási költséggel bíró önkormányzati bérlakás bérlőjével közösen kérelmezheti a bérlemények cseréjét. A csere feltétele, hogy a kisebb lakás bérlője az SZLB elvi döntéséről szóló kiértesítést követő 15 napon belül kifizeti a nagyobb lakáson fennálló hátralékot. Az SZLB végleges hozzájárulását a teljes tartozásmentesség után adja meg.

 

A bérlő vagy a jogcím nélküli lakáshasználó kiadásainak csökkentése érdekében kérheti az általa bérelt lakás egyidejű leadása mellett egy másik, kisebb alapterületű vagy kevesebb szobaszámú önkormányzati lakás biztosítását.

 

A bérlő vagy a jogcím nélküli lakáshasználó a fentiekben meghatározott esetektől eltérő indokú kérelméhez nem lehet hozzájárulni (pl.: nagyobb alapterületű vagy több szobaszámú önkormányzati lakás biztosítására tett igény)

 

 1. Kérelem másik lakás biztosítására méltányossági okok alapján – bérlő-lakáshasználó tartozásának átvállalása esetében Kérelem másik lakás biztosítására méltányossági okok alapján – egészségügyi ok és egészségtelen lakás vagy kisebb lakásra

 

 

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: Rozgonyi Mariann

Telefonszám: 4303-490

 

 1. Szociálpolitikai szempontok alapján

 

Szociálpolitikai szempontok alapján történő bérbeadásra az alábbi esetekben kerülhet sor:

 1. a) krízishelyzet esetén
 2. b) a kerületi Családok Átmeneti Otthonából, kiléptető lakásból kikerülő családok részére
 3. c) jogcím nélküli lakáshasználók részére méltányosságból
 4. ca) díjhátralékosok
 5. cb) egyéb okból jogcím nélkülivé válók (különösen a bérleti jogviszony folytatása vagy a bérleti jogviszony ismételt biztosításának hiánya esetén felmerülő rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet)
 6. d) lakóingatlan kényszerértékesítése esetén

 

 

H/a. és H/c/cb. Krízishelyzet illetve egyéb okból jogcím nélkülivé válók esete

Krízishelyzet esetén illetve az egyéb okból jogcím nélkülivé válók esetében történő bérbeadásról – a Főosztály döntés-előkészítése, az ÓCSTGYVK javaslata és a polgármester előterjesztése alapján – az SZLB dönt.

 

H/b. Kerületi Családok Átmeneti Otthonából, kiléptető lakásból kikerülő családok részére történő bérbeadás

A kerületi Családok Átmeneti Otthonából, kiléptető lakásból kikerülő családok részére, az átmeneti gondozásban részesülő kérelme, az intézményvezető javaslata, a Főosztály előkészítése és a Polgármester előterjesztése alapján – az SZLB dönt.

 

H/c/ca. Díjhátralékosok részére történő bérbeadás

Kérelem alapján azzal a jogcím nélküli lakáshasználóval – a nyugdíjasházi lakáshasználó kivételével –, akinek a bérleti jogviszonya díjhátralék miatt került felmondásra – a Hivatal előkészítése és az SZLB döntése alapján – határozott idejű bérleti szerződés köthető, ha a lakbér- és külön szolgáltatások díj-tartozáson továbbá közüzemi és közös költség tartozásán kívül a rendkívüli felmondásra okot adó egyéb körülmény (a továbbiakban: egyéb rendkívüli felmondási ok) nem áll fenn és

 1. fennálló díjtartozását egy összegben kiegyenlítette vagy
 2. fennálló díjtartozásának rendezésére részletfizetési megállapodást kötött és az abban foglaltakat teljesíti.

 

Nyugdíjasházi lakáshasználó esetén – amennyiben a fentiekben foglalt feltételeknek megfelel – határozatlan idejű bérleti szerződés köthető.

 

Méltányosságból történő bérleti jogviszony biztosítására kizárólag 1 alkalommal kerülhet sor.

 

A jogcím nélküli lakáshasználó kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani a Hivatal ügyfélszolgálati Irodáján.

 

Kérdés esetén kérjük, keresse a Szociális Szolgáltató Főosztály ügyfélszolgálati irodáját.

 

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: Rozgonyi Mariann

Telefonszám: 4303-490

 

 1. Jogviszony ismételt biztosítása

 

A bérleti jogviszony ismételt biztosításáról – a Főosztály előterjesztése alapján – a polgármester dönt.

 

A határozott idejű bérleti jogviszony, ha a bérbeadás minden feltétele továbbra is fennáll, továbbá a bérlőnek semmilyen tartozása nincs vagy díjhátralék fennállása esetén annak megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött a szolgáltatóval, legfeljebb 5 évre ismételten biztosítható.

 

A bérlőnek a bérleti jogviszony ismételt biztosítására vonatkozó kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon, az abban megjelölt okiratokat mellékelve, a szerződés lejárta előtt legalább 30, legfeljebb 60 nappal korábban kell benyújtania.

Amennyiben a bérlő a megjelölt határidőig nem nyújtja be a bérleti jogviszony ismételt biztosítására irányuló kérelmét, a mulasztást a bérleti szerződés lejárta napjáig pótolhatja, azonban a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles okiratokkal igazolni, hogy önhibáján kívül esett késedelembe.

 

Kérdés esetén kérjük, keresse a Főosztályt.

Önkormányzat ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:

1033 Budapest, Fő tér 2.

Telefonos elérhetőség: 061/437-8543

 

 1. Bérbeadás bérlőtársak részére

 

A lakás bérlőtársak részére történő bérbeadásáról a Vagyonkezelő javaslata alapján az SZLB dönt.

A bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére – a házastárs lakásba való beköltözésének időpontjától függetlenül – a bérlőtársi szerződést meg kell kötni.

A fenti szabályozást kell alkalmazni

 1. a) bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett élettársak, vagy
 2. b) az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába felvett élettársak

esetén.

Bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett élettársak vagy Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába felvett élettársak esetében a bérlőtársi szerződés az alábbi feltételek együttes fennállása esetén köthető meg:

 1. a bérlővel együtt lakó személy a lakásban a bérlővel legalább öt év óta megszakítás nélkül együtt lakik,
 2. a bérlővel együtt lakó személy nem rendelkezik másik, beköltözhető lakással,
 3. a lakásban lakó személyekre személyenként legalább 6 m2 lakóterület jut.

A bérlő bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles postai úton benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt -nek.

 

 

Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: Szilvási Tímea

Telefonszám: 4303-489

 

 1. Lakásbérleti jogviszony folytatása

 

Aki a bérlő halála esetén a lakásbérleti jog folytatására a Ltv. 21.§ (2) és 32.§ (1)-(2) bekezdése alapján jogosult, a bérlő halálától számított 45 napon belül kérheti az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon e jogának elismerését.

Amennyiben a jogosultság bejelentésére nyitva álló határidőben a Főosztályhoz bérleti jog folytatása tárgyában kérelem nem érkezik, vagy a Vagyonkezelő ezen időtartam lejártát követően szerez tudomást a bérlő haláláról, felhívja a lakásban visszamaradt személy(eke)t a jogosultság igazolására. A felhívás eredménytelensége, vagy a jogosultság hiányának megállapítása esetén a Vagyonkezelő intézkedik a lakás kiürítése iránt.

 

A polgármester – a Főosztály javaslata alapján – dönt a bérleti jogviszony folytatására irányuló kérelemről, a szerződést a Vagyonkezelő a kiértesítést követő 15 napon belül a jogosulttal megköti.

 

A lakásbérleti jog folytatására jogosult személyek eltérő megállapodása hiányában a lakásbérleti jog folytatása a következő sorrend szerint történik: a bérlő házastársa, gyermeke (örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermek), befogadott gyermekének a gyermeke, továbbá a szülője (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő), feltéve, ha ezen személyeket a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban laktak.

 

A bérlő halála esetén a bérlőkijelölési joggal érintett lakás bérleti jogát a bérlőkijelölésre jogosult által meghatározott személy folytathatja.

A lakásbérleti jog folytatása iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon postai úton köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-nek.

 

Kérdés esetén kérjük, keresse a Főosztályt.

Önkormányzat ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:

1033 Budapest, Fő tér 2.

Telefonos elérhetőség: 061/437-8543