BÉRBEADÓI HOZZÁJÁRULÁS

BÉRBEADÓI HOZZÁJÁRULÁS

A bérbeadó hozzájárulását kell beszerezni

 1. az önkormányzati lakásba való befogadáshoz
 2. tartási szerződéshez
 3. önkormányzati lakás albérletbe adásához
 4. az önkormányzati lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez
 5. kábelszolgáltatás igénybevételéhez
 6. lakások műszaki összecsatolásához

Önkormányzati lakásba való befogadás esetben a Főosztály, a b)-e) pontjában meghatározott esetekben a Vagyonkezelő látja el a döntés-előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatokat.

A hozzájárulás a bérleti jogviszony időtartamára szól.

 • Hozzájárulás az önkormányzati lakásba való befogadáshoz

A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatja be házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekét), befogadott gyermekének a gyermekét és szülőjét (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét).  A befogadásról a Vagyonkezelőt 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni a befogadásról.

A bérlakásban élő személyekről a Vagyonkezelő nyilvántartást vezet. A Bérlő köteles ezen személyek befogadásáról a Főosztályon bejelentést tenni, továbbá hozzájárulást kérni a lakcím létesítéséhez. A hozzájárulásról a polgármester dönt. (15. számú formanyomtatvány)

A bérlő egyéb személyeket a Főosztály előkészítése alapján a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. A hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a lakásban lakó személyekre a befogadás után személyenként legalább 6 m2 lakóterület jut. Az így befogadott személy tartózkodási helyet létesíthet. A hozzájárulás és tartózkodási hely létesítése iránti kérelem erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be. (16. számú formanyomtatvány)

Abban az esetben, ha a lakásbérleti szerződést közjegyzői nyilatkozatba foglalták, a bérbeadó lakcím bejelentéshez való hozzájárulásának feltétele, hogy a bérleménybe bejelentkezni kívánó személy közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozatot köteles tenni arról, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ingatlant haladéktalanul elhagyja, és az ingatlanból kiköltözik.

A befogadáshoz való hozzájárulás a bérleti jogviszony időtartamára szól.

A befogadás határozott időre is engedélyezhető.

A befogadáshoz való hozzájárulás a befogadott személyt önmagában még nem jogosítja fel a bérleti jogviszony folytatására, vagy másik lakásban való elhelyezés igénylésére.

A bérleti jogviszony megszűnése esetén vagy az engedélyezett időtartam lejártakor a befogadott személy köteles a lakást elhagyni, kivéve, ha az ESZLB a befogadott személy elhelyezésére kötelezettséget vállalt. A befogadott személynek a hozzájárulás megadását megelőzően a lakás elhagyására írásban kötelezettséget kell vállalnia. A befogadott személy kiköltöztetéséről és a kijelentkezéséről a bérlőnek kell gondoskodnia.

A bérlőtárs a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együtt lakás ideje alatt született gyermeke kivételével – a másik bérlőtárs írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

Kérdés esetén kérjük, keresse a Főosztályt.
Önkormányzat ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:
1033 Budapest, Fő tér 2.
Telefonos elérhetőség: 061/437-8543

Szociális Szolgáltató Főosztály, Bérbeadással kapcsolatos ügyek csoportja illetékes kollégája név és elérhetőség:
Név: dr. Straub Andrea
Telefonszám: 4378-959

 • Hozzájárulás tartási szerződéshez

A tartási szerződéshez az ESZLB előzetes hozzájárulását kell kérni.

A bérlő bérleti jogviszonyát az eltartó abban az esetben folytathatja, ha a bérlő az eltartót ténylegesen befogadta a lakásába.

A tartási szerződéshez való hozzájárulás megtagadható, ha a szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, illetőleg az eltartó a tartásra nem képes. A tartásra rászorultságot köteles a kérelmező szakorvosi véleménnyel alátámasztani.

Tartási szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

A bérlő tartási szerződéshez való hozzájárulás iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati Irodáján. (17. számú formanyomtatvány)

Tartási szerződéssel kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási Osztály illetékes munkatársát.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:
1033 Budapest, Mozaik utca 7.
Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:
Név: dr. Kassai Alexandra, lakásgazdálkodási osztályvezető
Telefonszám: 4303-486

 • Hozzájárulás albérletbe adáshoz

A bérlő a bérbe adott lakás egy részét az ESZLB előzetes hozzájárulásával lakás céljára albérletbe adhatja.

A lakás albérletbe adásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

1 szobás lakás albérletbe adásához nem adható hozzájárulás.

Az albérletbe adáshoz akkor adható hozzájárulás, ha legalább egy lakószoba a bérlő használatában maradt, és az albérleti jogviszony alapján a lakásba költözők, valamint a már lakásban jogszerűen lakók számát figyelembe véve a lakás egy használójára legalább 6 m2-es lakóterület jut.

Az ESZLB kizárólag a határozott időre kötött albérleti szerződéshez adhat hozzájárulást.

Az ESZLB a lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban jogcím nélkül visszamaradó volt albérlő elhelyezésére kötelezettséget nem vállal.

Kiskorúak és gyámság, illetve gondnokság alatt álló személyek által bérelt lakás egészének albérletbe adásáról a gyámhivatal kérelmére – egyéb kérelmező esetében a gyámhivatal véleményének figyelembevételével – az ESZLB dönt.

A bérlő albérletbe adás iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati Irodáján. (18. számú formanyomtatvány)

Albérletbe adással kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási Osztály illetékes munkatársát.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:
1033 Budapest, Mozaik utca 7.
Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:
Név: Németh Ferencné
Telefonszám: 4303-469

 • Hozzájárulás az önkormányzati lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez

A Vagyonkezelő javaslatára polgármester döntése alapján a költségelvű lakbért fizető bérlővel megállapodás köthető az alábbiak szerint:

 1. a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel;
 2. az épülettel vagy a lakással kapcsolatos, a jelen rendelet szerint bérbeadót terhelő költségeket a bérlő vállalja át;
 3. a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti.

A megállapodáshoz csatolni kell:

 1. ha szükséges, a társasház vagy a tulajdonostársak előzetes hozzájárulását,
 2. tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyt (építési engedélyköteles tevékenység esetén)
 3. költségvetést,
 4. műszaki dokumentációt.

A bérlő a Vagyonkezelő által igazolt – beruházás költségeit lakbérbeszámítás útján érvényesítheti. Lakbérbeszámítás a mindenkori komfortfokozatnak megfelelő lakbér mértékéig tudható be, a bekerülési összeg lejártáig.

Határozott idejű bérleti szerződés esetében akkor köthető bérbeszámítási megállapodás, ha a mindenkori lakbér mértékéig való beszámítás mellett a bekerülési összeg a szerződés fennállása alatt beszámítható.

Amennyiben a c) pontjában említett munka elvégzése következtében a lakás komfortfokozata is megváltozik, a bérlő az új komfortfokozat szerinti lakbér megfizetésére köteles.

A megállapodást írásba kell foglalni és abban fel kell tüntetni a bérlő által végzendő munkálatok körét, azok várható költségeit, a munkálatok elvégzésének határidejét. Lakbérbeszámításra a bérlő által benyújtott és a megállapodásban meghatározott költségvetés szerint, a Vagyonkezelő által igazolt számla alapján kerülhet sor.

Bérlői kötelezettségként teljesítendő munkák elvégzéséhez a polgármester előzetes hozzájárulását kell kérni. A munkálatok befejezését követően a Vagyonkezelő ellenőrzi és leigazolja, hogy a tulajdonosi hozzájárulásban engedélyezett munkát végezte el bérlő. A bérbeszámítás a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő hónap első napjától esedékes. Az átadás-átvételi eljárást a Vagyonkezelő folytatja le.

A bérlő az általa végzett értéknövelő beruházásokért megtérítési igényt csak a bérbeadó által előzetesen engedélyezett munkák esetében és az előzetes írásbeli megállapodás alapján támaszthat.

Kérdés esetén kérjük, keresse az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy kérdését, kérelmét papír alapon adja le az Ügyfélszolgálaton

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:
1033 Budapest, Mozaik utca 7.

 • Hozzájárulás kábelszolgáltatás igénybevételéhez

A kábelszolgáltatás igénybevételéhez a polgármester előzetes hozzájárulását kell kérni
(formanyomtatvány letöltési link)

A bérlő kábelszolgáltatás engedélyezése iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati Irodáján. (19. számú formanyomtatvány)

Kábelszolgáltatás engedélyezésével kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási Osztály illetékes munkatársát.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:
1033 Budapest, Mozaik utca 7.
Lakásgazdálkodási Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:
Név: Németh Ferencné
Telefonszám: 4303-469

 • Hozzájárulás lakások műszaki összecsatolásához

Nem adható hozzájárulás a lakások műszaki összecsatolásához. A hozzájárulás kérdésében a Vagyonkezelő előkészítése alapján a polgármester dönt.

 

Tovább az eszköztárra