BÉRBEADÓI HOZZÁJÁRULÁS

A bérbeadó hozzájárulását kell beszerezni

 1. az önkormányzati lakásba való befogadáshoz
 2. tartási szerződéshez
 3. önkormányzati lakás albérletbe adásához
 4. az önkormányzati lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez

 

Önkormányzati lakásba való befogadás esetben a Főosztály, további estekben esetekben a Vagyonkezelő látja el a döntés-előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatokat.

A hozzájárulás a bérleti jogviszony időtartamára szól.

 1. Hozzájárulás az önkormányzati lakásba való befogadáshoz

A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatja be házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekét), befogadott gyermekének a gyermekét és szülőjét (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét).  A bérbeadó hozzájárul, hogy a bérlő a lakásba befogadja a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett élettársát, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába felvett élettársát. A bérbeadó hozzájárul, hogy tartási szerződés esetén a bérlő az eltartó személyt a lakásba befogadja, amennyiben a tartási szerződés megkötéséhez előzetesen a Bizottság hozzájárult. A leírtakon túl más személy befogadásához és lakcím bejelentéséhez a bérbeadó nem járul hozzá. A befogadásról a Hivatalhoz bejelentést kell tenni, továbbá hozzájárulást kérni a lakcím bejelentéséhez. A hozzájárulásról a polgármester dönt.

A bérlő a befogadásról a Vagyonkezelőt 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni. A bérlakásban élő személyekről a Vagyonkezelő nyilvántartást vezet.

A befogadáshoz való hozzájárulás a bérleti jogviszony időtartamára szól.

A befogadás határozott időre is engedélyezhető.

A befogadáshoz való hozzájárulás a befogadott személyt önmagában még nem jogosítja fel a bérleti jogviszony folytatására, vagy másik lakásban való elhelyezés igénylésére.

A bérlőtárs a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együtt lakás ideje alatt született gyermeke kivételével – a másik bérlőtárs írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

Kérdés esetén kérjük, keresse a Főosztályt.

Önkormányzat ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:

1033 Budapest, Fő tér 2.

Telefonos elérhetőség: 061/437-8543

 1. Hozzájárulás tartási szerződéshez

A tartási szerződéshez a SZELB előzetes hozzájárulását kell kérni.

A bérlő bérleti jogviszonyát az eltartó abban az esetben folytathatja, ha a bérlő az eltartót ténylegesen befogadta a lakásába.

A tartási szerződéshez való hozzájárulás megtagadható, ha a szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, illetőleg az eltartó a tartásra nem képes. A tartásra rászorultságot köteles a kérelmező szakorvosi véleménnyel alátámasztani.

Tartási szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

A bérlő tartási szerződéshez való hozzájárulás iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati Irodáján.

Tartási szerződéssel kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai Vagyonkezelő Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási és Jogi Osztály illetékes munkatársát.

 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:

1033 Budapest, Mozaik utca 7.

Lakásgazdálkodási és Jogi Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: dr. Horváth Orsolya, lakásgazdálkodási osztályvezető

Telefonszám: 4303-486

 

 1. Hozzájárulás albérletbe adáshoz

A bérlő a bérbe adott lakás egy részét a SZELB előzetes hozzájárulásával lakás céljára albérletbe adhatja.

A lakás albérletbe adásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

1 szobás lakás albérletbe adásához nem adható hozzájárulás.

Az albérletbe adáshoz akkor adható hozzájárulás, ha legalább egy lakószoba a bérlő használatában maradt, és az albérleti jogviszony alapján a lakásba költözők, valamint a már lakásban jogszerűen lakók számát figyelembe véve a lakás egy használójára legalább 6 m2-es lakóterület jut.

A SZELB kizárólag a határozott időre kötött albérleti szerződéshez adhat hozzájárulást.

A SZELB a lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban jogcím nélkül visszamaradó volt albérlő elhelyezésére kötelezettséget nem vállal.

Kiskorúak és gyámság, illetve gondnokság alatt álló személyek által bérelt lakás egészének albérletbe adásáról a gyámhivatal kérelmére – egyéb kérelmező esetében a gyámhivatal véleményének figyelembevételével – a SZELB dönt.

A bérlő albérletbe adás iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati Irodáján.

Albérletbe adással kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy a Lakásgazdálkodási és Jogi Osztály illetékes munkatársát.

 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:

1033 Budapest, Mozaik utca 7.

Lakásgazdálkodási és Jogi Osztály illetékes kollégája név és elérhetőség:

Név: dr. Horváth Orsolya

Telefonszám: 4303-486

 

 1. Hozzájárulás az önkormányzati lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez

 

A Vagyonkezelő a felújítási pályázat esetében – legfeljebb a helyszíni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszámítható összegének mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:

 1. a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés megkötése, amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,
 2. az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,
 3. a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,
 4. a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig lehetséges,
 5. amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

A Vagyonkezelő javaslatára polgármester döntése alapján a költségelvű, piaci I és piaci II. lakbért fizető bérlővel megállapodás köthető az alábbiak szerint:

 1. a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel;
 2. az épülettel vagy a lakással kapcsolatos, a Lakástörvény 10. §-a szerinti, a bérbeadót terhelő kötelezettségeket a bérlő vállalja át;
 3. a bérlő a lakást átalakítja, korszerűsíti.

A megállapodáshoz csatolni kell:

 1. ha szükséges, a társasház vagy a tulajdonostársak előzetes hozzájárulását,
 2. tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyt (építési engedélyköteles tevékenység esetén)
 3. költségvetést,
 4. műszaki dokumentációt.

A bérlő a Vagyonkezelő által igazolt – beruházás költségeit lakbérbeszámítás útján érvényesítheti. Lakbérbeszámítás a mindenkori komfortfokozatnak megfelelő lakbér mértékéig tudható be, a bekerülési összeg lejártáig.

Határozott idejű bérleti szerződés esetében akkor köthető bérbeszámítási megállapodás, ha a mindenkori lakbér mértékéig való beszámítás mellett a bekerülési összeg a szerződés fennállása alatt beszámítható.

Amennyiben a lakás komfortfokozata is megváltozik, a bérlő az új komfortfokozat szerinti lakbér megfizetésére köteles.

A megállapodást írásba kell foglalni és abban fel kell tüntetni a bérlő által végzendő munkálatok körét, azok várható költségeit, a munkálatok elvégzésének határidejét. Lakbérbeszámításra a bérlő által benyújtott és a megállapodásban meghatározott költségvetés szerint, a Vagyonkezelő által igazolt számla alapján kerülhet sor.

Bérlői kötelezettségként teljesítendő munkák elvégzéséhez a SZELB előzetes hozzájárulását kell kérni. A munkálatok befejezését követően a Vagyonkezelő ellenőrzi és leigazolja, hogy a tulajdonosi hozzájárulásban engedélyezett munkát végezte el bérlő. A bérbeszámítás a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő hónap első napjától esedékes. Az átadás-átvételi eljárást a Vagyonkezelő folytatja le.

A bérlő az általa végzett értéknövelő beruházásokért megtérítési igényt csak a bérbeadó által előzetesen engedélyezett munkák esetében és az előzetes írásbeli megállapodás alapján támaszthat.

 

Kérdés esetén kérjük, keresse az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati irodáját vagy kérdését, kérelmét papír alapon adja le az Ügyfélszolgálaton.

 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:

1033 Budapest, Mozaik utca 7.