Helyiségek bérbeadása kérdések-válaszok

Milyen módon lehet a III. kerületben nem lakás célú helyiséget bérbe venni?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségeket elsősorban a helyiségre kiírt pályázat útján kell bérbe adni. A pályázat kiírásáról és lebonyolításáról az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. gondoskodik.

A pályázati kiírás az alábbiakat tartalmazza: a helyiség címét, alapterületét, épületgépészeti felszereltségét, műszaki állapotát, minimálisan fizetendő bérleti díj összegét, a bérbeadó megnevezését, címét, telefonszámát, a helyiség megtekintésének lehetőségét, a hasznosítás célját és a helyiség funkcióját, a pályázati ajánlat benyújtásakor a bérbeadónál letétbe helyezendő bánatpénz összegét, a bérbeadás feltételeként meghatározott, az önkormányzat részére a nyertes Pályázó által fizetendő megszerzési díj összegét, a bérleti szerződést biztosító mellékkötelezettségként bérbeadó részére megfizetendő óvadék összegét, a bérleti díj emelés módját és mértékét, a bérleti szerződés időtartamát, a pályázat benyújtásának módját és helyét, valamint határidejét, arra való felhívást, hogy a Pályázónak a helyiségben folytatni kívánt tevékenységre való jogosultságát milyen – a pályázat mellékleteként benyújtott – dokumentumokkal kell igazolnia.

A pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet. Érvényesnek csak az a pályázat fogadható el, amelyik a kiírásnak minden tekintetben maradéktalanul megfelel és a Pályázó a pályázati hirdetményben meghatározott összegű bánatpénzt a bérbeadónál letétbe helyezte. A bánatpénz összegének mértékéről az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt. Ezen összeg nem lehet több a megszerzési díj 40%-ánál.

A pályázati dokumentációt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként, zárt borítékban feladva van lehetőség benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. Pályázat benyújtása esetén a freschl@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival és a postára adás időpontjának megjelölésével. Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról.

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését. A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani. A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására a benyújtási határidőt követő egy héten belül került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében. A pályázatok kiértékeléséről a Bizottság az azt követő ülésén dönt.

Azonos tartalmú, vagy 15%-nál kisebb különbségű ajánlatok esetén az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. versenytárgyalást folytat le az érvényes pályázatot benyújtó Pályázók között a benyújtott pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül. A versenyeztetés során a licit a pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjról indul, ezt követően a Pályázóknak a Bizottság által meghatározott licitlépcső figyelembevételével kell ajánlatot tenni.

Eredménytelen a pályázat, ha a pályázati határidő lejártáig nem érkezik be ajánlat, vagy valamennyi benyújtott ajánlat érvénytelen. Eredménytelen pályázat esetén a Bizottság dönt új bérbeadási célú pályázat kiírásáról vagy a pályázat változatlan feltételekkel történő megismételtetéséről.

Pályázati úton történő nem lakás célú helyiség bérbeadás esetén mik a bérbeadás feltételei?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségeket elsősorban a helyiségre kiírt pályázat útján kell bérbe adni. A pályázat kiírásáról és lebonyolításáról az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. gondoskodik.

A pályázat benyújtásakor figyelembe kell venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

 • az előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
 • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék letétbe helyezését Bérbeadó részére (a nyertes által a pályázat benyújtásakor befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
 • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a helyiségre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, miszerint a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány összegét.

A Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a tervezett funkcióhoz szükséges esetleges engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége őt terheli, e tekintetben a pályázat Kiírója illetőleg a Bérbeadó felelősséget nem vállal.

A pályázati dokumentációt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként, zárt borítékban feladva van lehetőség benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. Pályázat benyújtása esetén a freschl@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival és a postára adás időpontjának megjelölésével. Érvénytelen a pályázat, ha nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt összes feltételnek.

A pályázatok értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. Érvényes pályázatok esetén a bérleti díjat tekintve azonos tartalmú, vagy 15%-nál kisebb különbségű ajánlatok esetén az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. versenytárgyalást folytat le a Pályázók között, a bérleti szerződést a licit nyertesével kell megkötni.

A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa. A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a nyertessége tényéről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül meg kell fizetnie, a bérleti szerződés megkötésére 30 napon belül van lehetősége (a befizetett pályázati biztosíték elvesztése terhe mellett).

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

Melyek a kizáró okok a pályázatnál? Mi a befizetett bánatpénzzel kapcsolatos további ügymenet?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségeket elsősorban a helyiségre kiírt pályázat útján kell bérbe adni. A pályázat kiírásáról és lebonyolításáról az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. gondoskodik.

Bérleti szerződés átlátható szervezettel, egyéni vállalkozóval illetőleg magánszeméllyel köthető. A pályázat benyújtásakor figyelembe kell venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell átutalni. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig a bánatpénz az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. számláján jóváírásra kerüljön. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Ha két vagy több Pályázó azonos összegű bérleti díjra tesz ajánlatot, mi a további eljárás?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint azonos tartalmú, vagy 15%-nál kisebb különbségű ajánlatok esetén a az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. versenytárgyalást folytat le az érvényes pályázatot benyújtó Pályázók között a benyújtott pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül. A versenyeztetés során a licit a pályázatra beérkezett legmagasabb bérleti díjról indul, ezt követően a Pályázóknak az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága által meghatározott licitlépcső figyelembevételével kell ajánlatot tenni. A licit nyertesét a versenytárgyaláson kell kihirdetni. A bérleti szerződést a licit nyertesével kell megkötni.

Melyek a szerződéskötés feltételei?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntését követően köti meg a helyiségbérleti jogviszony keletkezésével, fennállásával, módosításával, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos szerződéseket.

A helyiségek bérbeadásának jogcímei az alábbiak lehetnek:

 • pályázat útján,
 • az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) egyedi döntése alapján.

A Bizottság dönt a helyiség Bérlőjének kijelöléséről. Bármely jogcímen megkötendő bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

Bérleti szerződés átlátható szervezettel, egyéni vállalkozóval illetőleg magánszeméllyel köthető. Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a szervezetnek/személynek, amelynek/akinek:

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

Helyiséget bérbe adni határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig lehet kivéve, ha a Képviselő-testület egyedi határozatában a határozatlan idejű bérbeadásról döntött. A határozott idejű helyiségbérleti szerződés időtartama

 • 3 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,
 • 5 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,
 • 5 évnél több bérbeszámítási megállapodás esetén, amennyiben a beszámítandó összeg megtérülése ezt indokolttá teszi.

A határozott idejű bérleti szerződés lejártakor annak megújításáról – ha a bérbeadás minden feltétele továbbra is fennáll – a Bizottság dönt.

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a bérleti szerződést tárgyévre vonatkozó, a Képviselő-testület által meghatározott kategóriáknak megfelelő bérleti díj minimum vagy afeletti értéken kötheti meg. Térítésmentes bérbeadásra – a Bizottság egyedi döntése alapján – a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltak szerint van lehetőség. Ha a helyiség Bérlőjének kiválasztása pályázat útján történik, akkor a szerződésben azt a bérleti díjat kell megjelölni, amelyet a nyertes Pályázó ajánlata tartalmaz. Amennyiben a szerződés megkötésére nem pályázat alapján kerül sor, továbbá a bérleti jog átruházásához történő hozzájárulás esetén – a bérleti díj vonatkozásában a Bizottság dönt. A Bérlő köteles a bérleti díjat – a szerződésben meghatározottak szerint – havonkénti gyakorisággal megfizetni.

A bérleti szerződés megkötésekor megszerzési díjat kell fizetni. A megszerzési díj a fizetendő bérleti díj 3 havi összege. Szerződés megújításakor nem kell megszerzési díjat fizetni, ha a Bérlő a korábban érvényben volt szerződése megkötésekor a megszerzési díjat megfizette. A helyiség Bérlőjének a bérleti szerződés megkötésekor a fizetendő bérleti díj (+ esetleges közműátalány) háromszorosának megfelelő összegű óvadékot, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget kell letétbe helyeznie.

 

Melyek a bérleti szerződés lényegi elemei?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a tulajdonosi jogkör gyakorlójának döntését követően köti meg a helyiségbérleti jogviszony keletkezésével, fennállásával, módosításával, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos szerződéseket.

A bérleti szerződés az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) döntésében meghatározott funkcióra köthető meg, a helyiség erre a funkcióra vehető igénybe. Amennyiben a Bérlő a helyiséget nem a szerződéses funkcióval üzemelteti, a bérleti szerződés felmondható. A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli. A helyiség Bérlőjének a bérleti szerződés megkötésekor a fizetendő bérleti díj (+ esetleges közműátalány) háromszorosának megfelelő összegű óvadékot, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget kell letétbe helyeznie.

A Bérlő az általa igénybe vett közüzemi szolgáltatások díját a közüzemi szolgáltatatóval kötött szerződés alapján köteles közvetlenül a szolgáltatónak megfizetni, a helyiséghez tartozó külön közüzemi mérőket a nevére íratni, vagy fogyasztásmérő hiányában 30 napon belül köteles azt saját költségén felszereltetni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni. A közüzemi szolgáltatások esetében fogyasztásmérő hiányában a Bérlő a Bérbeadó által megállapított és kiközölt átalánydíjat köteles megfizetni. Ezen rendelkezések a bérleti szerződésben egyéb lényeges kötelezettségnek minősülnek. Amennyiben a Bérlő az általa igénybe vett közüzemi (melegvíz, távfűtés) szolgáltatás díját a szolgáltatók részére nem, vagy késedelmesen egyenlíti ki, a bérleti szerződés felmondható és ezzel egyidejűleg a Bérlő helyett megfizetett szolgáltatási díj és annak járulékai Bérlőre átháríthatók.

A bérleti díjon felül a Bérlő köteles megfizetni a Bérbeadó részére a Bérbeadó által a szolgáltató részére megfizetett mindenkori szemét általány összegét.

Amennyiben a Bérlőnek három hónapos bérleti díj vagy közüzemi díjhátraléka van, a Bérlő részére felszólító levelet kell küldeni, annak eredménytelensége esetén a bérleti jogviszonyt fel kell mondani.

Bérlő köteles gondoskodni a bérlemény állagának megóvásáról; bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az elvégzett munkálatokért a Bérlőt csak külön megállapodás alapján illeti térítés. Bérlő köteles gondoskodni a következőkről:

 • az ingatlan olyan központi berendezéseinek – a Bérleményen belül megtalálható víz-, gáz-, csatorna-, fűtésrendszer vezetékei, szerelvényei, kazán, fűtőtestek a kapcsolódó szerelvényekkel együtt, valamint az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszer – karbantartásáról, javításáról, felújításáról, illetve cseréjéről, amelyeket kizárólagosan a Bérlő használ, illetőleg tart üzemben,
 • a Bérlemény burkolatainak, nyílászáróinak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
 • a Bérlő tevékenységével kapcsolatosan keletkező nem háztartási szemét elszállításáról,
 • a Bérleménnyel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi feladatok ellátásáról.

A bérlemény használatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, a bérlemény albérletbe nem adható. Bérlő a bérleti szerződésből származó bérleti jogát gazdasági társaságba nem viheti be, azt előzetes írásbeli tulajdonosi hozzájárulás nélkül nem cserélheti, illetve adhatja át.

A bérleti jogviszony a szerződésben megjelölt időpontban – elhelyezési igény nélkül – szűnik meg és nem alakul át határozatlan időtartamúvá. A szerződés a szerződő felek közös megegyezése alapján a lejárat időpontja előtt is megszüntethető. Ezen eseteken kívül a szerződés megszűnhet a Bérlő vagy a Bérbeadó szerződésszegő magatartása következtében. A Bérlő jogosult továbbá a szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül felmondani. A határozott időtartamra tekintettel a Bérlő köteles a rendes felmondási jog gyakorlása esetén a mindenkori bérleti díj tizenkettőszeresének megfelelő összeget kárátalány jogcímén a Bérbeadó részére legkésőbb a jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni.

A szerződés ismételt megkötésére Bérlő írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 60 nappal benyújtott kérelme alapján van lehetőség.

 

Milyen módon adható át a bérleti jog?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) alapján az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága dönt a nem lakás célú helyiségek bérleti jogának átadása ügyében.

A helyiség bérleti jogának átruházásához akkor lehet hozzájárulni, ha:

 • a leendő Bérlő által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megfelel a helyiség hasznosítása céljának, és
 • a leendő Bérlő vállalja a vonatkozó rendelet által előírt megszerzési díj Önkormányzat részére történő megfizetését, amelynek mértéke megegyezik a leendő Bérlő által fizetendő, a bérleti jogviszony kezdetétől számított három havi bérleti díj összegével.

Az új Bérlőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az átadó Bérlő által végzett értéknövelő beruházások tekintetében sem a Bérbeadóval, sem a Tulajdonossal szemben nem lép fel megtérítési igénnyel.

 

Van-e mód Bérlőtársak részére történő bérbeadásra?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága a Bérlő kérelmére dönt a helyiségnek Bérlőtársak részére történő bérbeadásáról.

A helyiséget akkor lehet Bérlőtársak részére bérbe adni, ha:

 • ebben a Bérlő és a leendő Bbérlőtárs írásban megállapodik és
 • az új Bérlő vállalja a rendelet által előírt megszerzési díj Önkormányzat részére történő megfizetését, amelynek mértéke megegyezik a leendő Bérlőtárs által fizetendő bérleti díj három havi összegével.

A már fennálló bérlőtársi szerződés esetén újabb Bérlőtárssal csak akkor lehet szerződést kötni, ha a fent előírt feltételek teljesülnek.

A helyiség albérletbe adásához nem lehet hozzájárulni.

 

A helyiségben a Bérlő által eszközölt beruházások hogyan számolhatók el?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) alapján a Bérlő köteles gondoskodni a Bérlemény állagának megóvásáról; bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az elvégzett munkálatokért a Bérlőt csak külön megállapodás alapján illeti térítés.

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) döntése alapján jogosult az értéknövelő beruházásokkal összefüggő bérbeszámítási megállapodások megkötésére az alábbiak szerint:

 • az értéknövelő beruházásokra vonatkozó kérelmet a ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt-nél kell előterjeszteni,
 • a kérelemhez csatolni kell a bérleményben tervezett felújítások, átalakítások, beruházások tételes és árazott költségvetését, engedély köteles tevékenység esetén tervdokumentációt,
 • a dokumentumok felülvizsgálatát a ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. végzi és javaslatot tesz a beszámítandó összeg meghatározására,
 • a bérbeszámítási megállapodás megkötésére az elvégzett és a ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. által kiállított teljesítési igazolást követően köthető meg,
 • a bérbeszámítás a bérleti díj legfeljebb 50%-ág, a fizetendő megszerzési díj 100%-áig lehetséges, a bérleti jogviszony időtartama a beszámítandó összeggel arányosan kerül meghatározásra,
 • amennyiben a bérleti jogviszony az értéknövelő beruházás költségének megtérülését megelőzően megszűnik, úgy Felek elszámolni kötelesek egymással. A fennálló összegből le kell vonni a Bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

A Bizottság előzetes véleménye alapján a Polgármester dönt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok rendeltetésszerű használatával összefüggő munkálatok – különösen átalakítás, korszerűsítés, felújítás – végzéséhez (továbbá az önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő székhelybejegyzéshez) szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról.

 

Albérletbe adható-e a nem lakás céljára szolgáló helyiség?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint a bérlemény használatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, a bérlemény albérletbe nem adható. Bérlő a bérleti szerződésből származó bérleti jogát gazdasági társaságba nem viheti be, azt előzetes írásbeli tulajdonosi hozzájárulás nélkül nem cserélheti, illetve adhatja át.

 

Melyek a szerződés Bérlő általi megszüntetésének lehetőségei?

A bérleti jogviszony a bérleti szerződésben rögzített határozott időtartam lejártakor, elhelyezési igény nélkül szűnik meg és nem alakul át határozatlan időtartamúvá.

A szerződést a szerződő felek közös megegyezéssel a lejárat időpontja előtt is megszüntethetik. Fenti eseteken kívül megszűnhet a szerződés a Bérlő vagy a Bérbeadó szerződésszegő magatartása következtében, amelynek eseteit a Ptk. 6:348. § (1) bekezdése, valamint a Lt. 23-25. §-ai szabályozzák.

A Bérlő jogosult továbbá a szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül felmondani. A határozott időtartamra tekintettel a Bérlő köteles a rendes felmondási jog gyakorlása esetén a mindenkori bérleti díj tizenkettőszeresének megfelelő összeget kárátalány jogcímén a Bérbeadó részére legkésőbb a szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni.

 

Melyek a jogcím nélküli helyiséghasználat következményei?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint a bérleti szerződés lejártát megelőző 90 nappal Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt a szerződés ismételt megkötésének feltételeiről és annak elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

Amennyiben Bérlő nem kezdeményezi a szerződés ismételt megkötését és a szerződés lejártával a helyiséget nem adja Bérbeadó birtokába, úgy jogcím nélküli használóvá válik és a jogcím nélküli használat fennállásának napjáig vagy a helyiség Bérbeadó általi birtokbavételének napjáig a jogcím nélküli használat kezdetétől használati díjat köteles fizetni.

Amennyiben Bérbeadó a fenti tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta, úgy a használati díj összege megegyezik a bérleti díj összegével. Amennyiben Bérbeadó a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, úgy a használati díj mértéke

 • 0-2. hónap közötti időtartamra a bérleti díj összegével megegyező összeg,
 • 3-6. hónap közötti időtartamra a bérleti díj kétszeres összege,
 • 7-12. hónap közötti időtartamra a bérleti díj 2,5 szeres összege,
 • 13. hónaptól a bérleti díj háromszoros összege.

 

Díjtartozás esetén van-e mód részletfizetésre?

A vonatkozó önkormányzati rendelet (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) szerint amennyiben a Bérlő a bérleti jogviszony felmondását megelőzően vagy a Használó kezdeményezi a fennálló bérleti, használati- és külön szolgáltatási díj hátralék tekintetében a részletekben történő teljesítést az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága jóváhagyásával

 • ha a járulékok nélküli követelés összege a 250.000,- Ft-ot nem haladja meg, hat havi,
 • ha a járulékok nélküli követelés összege a 250.000,- Ft-ot meghaladja, de az 500,000,- Ft-ot nem éri el, tizenkét havi,
 • ha a járulékok nélküli követelés összege az 500.000 Ft-ot meghaladja, tizennyolc havi időtartamú részletfizetési megállapodást köt azzal, hogy a fennálló díjhátralék 20%-át a Bérlőnek egyösszegben meg kell fizetnie a szerződéskötéskor, továbbá a fennálló tartozást a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

A részletfizetési megállapodás az adott hátralékra egy alkalommal köthető. A Bérlő a helyiségbérleti szerződésből eredő, havi bérleti díjfizetési kötelezettségének a részletfizetési megállapodásban és a helyiségbérleti szerződésben foglaltak szerint köteles eleget tenni.

Amennyiben a Bérlő a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, különösen a rendes havi bérleti díjat és a részletfizetés havi összegét a megállapodásban foglaltak szerint nem fizeti meg, részletfizetési kedvezményét elveszíti, és a megállapodásban meghatározott tartozása a további költségekkel és járulékokkal együtt az elmulasztott határidő végétől vagy határnaptól azonnali hatállyal egy összegben esedékessé válik.