Értékesítés

Értékesítés

A Képviselőtestület 338/2016.(V.20.) határozata alapján a bérlakások értékesítése leállításra került!

Mely önkormányzati bérlakások megvásárlására van lehetőség?
Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat Képviselő- testülete több, mint 2000 bérlakást jelölt ki elidegenítésre. Ezek megvásárlására mindaddig lehetőség van, amíg a Képviselő- testület az erre vonatkozó döntését vissza nem vonja, vagy az elidegenítést fel nem függeszti. A bérlakások között szerepelnek határozatlan időre és határozott időre bérbe adott lakások is. Konkrét lakásokkal kapcsolatban érdeklődjenek az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási osztályon.

Mit kell tennem, ha bérlakásomat meg kívánom vásárolni?
Első lépésként vételi kérelmet, vagy erre a célra készített „Igényfelmérő nyomtatványt” kell benyújtani (formanyomtatvány letöltési link). Amennyiben munkatársaink megállapítják, hogy az adott lakáson a Lakástörvény által biztosított elővásárlási jog fennáll és azt a Képviselő-testület elidegenítésre kijelölte illetve megfelel a 18/2014.(VI.2.) számú rendeletben foglaltaknak, tájékoztató levelet kap az elidegenítési folyamat megindításához benyújtandó dokumentumokról. A szükséges dokumentációk és az értékbecslési díj befizetésének igazolását szolgáló bizonylat benyújtását követően kerül sor a lakásra vonatkozó értékbecslés megrendelésére, , melynek elkészítését független ingatlanforgalmi szakértő végzi. A megállapított forgalmi érték illetve vételár jóváhagyását követően küldjük meg az eladási ajánlatot. Az ajánlati kötöttség ideje 90 nap. Ha 90 nap alatt nem jön létre az adásvételi szerződés, az elidegenítési folyamatot újra kell indítani. Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni, az Önkormányzat a lakást harmadik személy részére nem értékesíti.

Mely lakásokat nem kívánja elidegeníteni az Önkormányzat?
– amelyek 10 évnél nem régebben épült épületben vannak,

– amelyek az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló épületben vannak.

Kik élhetnek vételi lehetőséggel?

 • azok a Bérlők, akiknek a lakása a Képviselő- testület által elidegenítésre kijelölésre került és azon a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 49. § (1) bekezdése alapján elővásárlási jog áll fenn, és
 • azok a bérlők, akiknek sem lakbér, sem közüzemi díj tartozásuk nincs, és
 • bérleményük nem tartozik az 1. pontban felsoroltakhoz és
 • azon társasházakban lévő lakások bérlői, melyekben az önkormányzatnak kisebbségi tulajdoni hányada van.

A Lakástörvény 49. § (1) bekezdése értelmében elővásárlási jog illeti meg:

            Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került, illetőleg állami   lakásra, más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg

 1. a) a bérlőt
 2. b) a társbérlőt az általa kizárólagosan használt lakóterület arányában,
 3. c) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokonát, valamint örökbe fogadott gyermekét.

Tehát amennyiben az adott lakás nem állami tulajdonból került önkormányzati tulajdonba, úgy azon törvény által biztosított elővásárlási jog nem áll fenn, azaz kedvezményesen nem vásárolható meg.

Az elővásárlásra jogosult e jogát akkor gyakorolhatja, ha az érintett önkormányzati lakáson a bérleti jogviszonya legalább három éve fennáll. Amennyiben az érintett önkormányzati lakáson fennálló korábbi bérleti jogviszony felmondás miatt szűnt meg, a három évet a felmondást követően létrejött új bérleti jogviszonytól kell számítani.

Elővásárlási joggal nem érintett önkormányzati lakások elidegenítése – piaci alapon – a vagyonrendelet előírásainak megfelelően történik.

Mennyi lesz a lakás vételára?

 • Elővásárlási jog alapján történő eladás esetén a lakás vételára a beköltözhető forgalmi érték 90%-a.

Milyen fizetési feltételek illetnek meg?

A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet szerint:

 • A szerződés megkötésekor a meghatározott vételár 20%-át kell egyösszegben megfizetni, a fennmaradó vételár összegére egyösszegű fizetés, illetve részletfizetés is vállalható.
 • Egyösszegű fizetés esetén a vételár előleget meghaladó összegre 20% vételár kedvezményt biztosít az önkormányzat, így ténylegesen a forgalmi érték kb. 75,6 %-át kell megfizetni.
 • Részletfizetés esetén 15 éves futamidő vállalható. Ebben az esetben a fennmaradó vételárrészt öt éves kamatperiódust megállapítva évi 8% kamat terheli. Az első kamatperiódus a tartozás napján kezdődik és a 60. havi törlesztő részlet esedékességének időpontjáig tart. Az ezt követő kamatperiódusokra az önkormányzat jogosult a fentiektől eltérő kamatlábat megállapítani, amelynek mértéke min. évi 8%, max. a mindenkori jegybanki alapkamat 1,5- szerese, ha ez az érték a 8%-ot meghaladja.
 • Ha az elővásárlásra jogosult a szerződéskötést megelőzően úgy nyilatkozik, hogy a 15 éves részletfizetési időtartam helyett rövidebb futamidőt (5 vagy 10 évet) vállal, részére a vételár hátralékból kedvezményt biztosítunk.

A kedvezmény mértéke 5 éves futamidő vállalása esetén a vételár hátralék 20%-a, 10 éves futamidő vállalása esetén a vételár hátralék 10%-a.

 • Amennyiben az elővásárlásra jogosult részletfizetés esetén előtörlesztést vállal, a befizetett összeg 20%-nak megfelelő összegű vételár kedvezmény illeti meg.
 • Az elővásárlásra jogosultnak a részletfizetési kérelméhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző 6 havi jövedelméről szóló igazolást. A részletfizetés akkor engedélyezhető, ha a törlesztő részlet összege nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagjövedelem 50 %-át.

Egyéb fontos tudnivalók

 • Az ajánlati kötöttség ideje 90 nap. Ha 90 nap alatt nem jön létre a szerződés, az elidegenítési folyamatot újra kell indítani. Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni, az Önkormányzat a lakást harmadik személy részére nem idegeníti el.
 • Amennyiben az önkormányzati tulajdonú lakás volt bérlője- vagy a LTv. 49. §. (1) bekezdés b)-d) pontja alapján vele egy tekintet alá eső személy- a lakást harmadik személynek kívánja eladni, az önkormányzatot a lakásingatlan értékesítésére megkötött szerződés aláírásától számított 5 évig visszavásárlási jog illeti meg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett módon, melynek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom is bejegyzésre kerül. A visszavásárlási ár a kedvezményes vételár összege.
 • Az értékbecslés díját előzetesen a bérlőnek kell befizetnie, melyet teljesíthet csekken, postai befizetéssel vagy átutalással az Önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00131713-00100007 számú számlájára. Az átutalásnál a közlemény rovatba fel kell tüntetni, hogy „értékbecslési díj, és a Bérlő nevét” . Ennek aktuális költségéről érdeklődjön munkatársainknál. Amennyiben adásvételi szerződés megkötésére kerül sor, úgy az a bérlő által fizetendő vételárból levonásra kerül. Adásvételi szerződés megkötésének hiányában az értékbecslés költsége nem igényelhető vissza. A lakások értékbecslését a helyszínen, független ingatlanforgalmi szakértő végzi. Felhívjuk figyelmüket, hogy értékbecslés megrendelésére csak azoknál az ingatlanoknál kerül sor, ahol az értékbecslési díjat a bérlő befizette és ezt az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztálya (1033. Bp. Mozaik u. 7. II. em. 1.) felé igazolta!
 • Ha a társasházban energetikai korszerűsítést végeztek, a társasházban lévő önkormányzati lakás forgalmi értékét az energetikai korszerűsítés tényének figyelembe vételével kell megállapítani. Az ilyen korszerűsítéssel érintett társasházban lévő önkormányzati lakás értékesítésekor, a lakásra eső, a futamidőből még fennálló, felújításhoz kapcsolódó közös költség összegét – a vevő által az önkormányzat részére megfizetett vételár kifizetését követően – az önkormányzat egyösszegben fizeti meg a társasház részére a közös képviselő által megküldött elszámolás kézhezvételét követő 30 napon belül.

Mit kell tennem, ha nem lakás célú bérleményemet meg kívánom vásárolni?
Vásárlási szándék esetén a bérlőnek vételi kérelmet kell benyújtania. (formanyomtatvány letöltési link) Az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály megvizsgálja, hogy a nem lakás célú helyiség a Képviselő- testület által kijelölésre került-e. Értékesítésre történő kijelölés esetén a bérlőnek az értékbecslés díját előre ki kell fizetnie, melyet igazolnia kell. Ezt követően kerül sor az értékbecslés megrendelésére.  A megállapított forgalmi érték, ill. vételár jóváhagyását követően küldjük meg az eladási ajánlatot. Az eladási ajánlat kötöttségi ideje 90 nap. Ha 90 nap alatt nem jön létre a szerződés, az elidegenítési folyamatot újra kell indítani.

A vevő kérelmére az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. engedélyezheti a részletfizetést a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt feltételek keretein belül.

Amennyiben a bérlemény nem szerepel az értékesítésre kijelölt nem lakás célú helyiségek között, a megvásárlásra nincs lehetőség.

Milyen feltételekkel lehet üres lakást/helyiséget vásárolni?
Az elővásárlási joggal nem terhelt lakások/helyiségek esetében a tulajdonosi joggyakorló meghatározza a minimál- vagy irányárat, ennek ismeretében az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály versenyeztetési eljárás keretében pályázati felhívásban teszi közzé az értékesíteni kívánt lakások/helyiségek adatait. Az aktuális pályázati kiírásról az Osztály munkatársaitól, valamint az Óbuda újságban, a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapon, valamint internetes hirdetési fórumokon (ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu) lehet tájékozódni.

Pályázati lehetőségekről hol tájékozódhatok?
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu  honlapra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Mit jelent a pályázati biztosíték?
A pályázati biztosítékot, – mely általában az irányár 10 %-a – a pályázati felhívásban tesszük közzé és az ott meghatározott időpontig kell befizetni, illetve a befizetést igazoló bizonylatot bemutatni az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztálynak. Ennek elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után.

A biztosíték nem jár vissza, amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát, vagy ha a szerződés megkötése az ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg.

Mennyibe kerül az értékbecslés?
Az értékbecslés elkészítésének költsége ingatlan típusonként változó. Az aktuális értékbecslési díjakról tájékozódjon az osztály munkatársaitól.

Milyen költségek terhelnek adásvételi szerződés megkötésekor?
A piaci alapon értékesítésre kerülő üres lakások, üres és elővásárlási joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a telekingatlanok elidegenítésekor a vevő szerződéskötési díjat fizet.

A szerződéskötési díj tartalmazza

 1. a) a mindenkori értékbecslés díját és
  b) a mindenkori tulajdoni lap lekérdezésének díját és
  c) a mindenkori földhivatali eljárás díját,
 2. d) a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszerben végzett személyazonosság és okmányellenőrzés díját, valamint
 3. e) az ügyvédi munkadíjat, mely az ingatlan vételárának 0,5 %-a+Áfa, de minimum 50.000 Ft+Áfa.

Mit kell tennem, ha egy telket meg kívánok vásárolni?
Első lépésként vételi kérelmet kell benyújtani az Értékesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztályra, pontos cím, és/vagy helyrajzi szám megjelöléssel. Amennyiben a Kérelmező nem ismeri a telek pontos adatait, személyesen egyeztethet munkatársainkkal. Ezt követően Osztályunk megvizsgálja a telekingatlan értékesíthetőségét, beszerzi a szükséges szakhatósági állásfoglalásokat. Amennyiben a telekingatlant nem érinti kötelező – KSZT szerinti – szabályozás, az adott ingatlant értékesítésre történő kijelölésre előterjesztjük a tulajdonosi joggyakorló elé. Ezt követően  megrendeljük a telekre vonatkozó értékbecslést, melynek elkészítését független ingatlanforgalmi szakértő végzi. A megállapított forgalmi értéktől függően a kérelmet előterjesztjük a tulajdonosi jogokat gyakorló Bizottság/Testület elé. Pozitív döntés esetén – a vonatkozó rendelet értelmében értékhatártól függően – nyílt, egyfordulós pályázaton meghirdetjük a telket értékesítésre, vagy felajánljuk az ingatlant megvételre a kérelmezőnek. Sikeres pályázat esetén a nyertes Pályázóval adásvételi szerződést kötünk.