LAKÁSBÉRLET MEGSZŰNÉSE

A lakásbérleti jogviszony rendkívüli felmondással megszüntethető különösen, ha:

 1. a bérlő a lakásbérleti szerződésben foglalt fizetési vagy részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget
 2. a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül vagy a bérbeadó hozzájárulásának megatagadása ellenére albérletbe adja a lakást
 3. a bérlő harmadik személy használatába adja a lakást
 4. a bérlő a lakásba – szerződés vagy jogszabály tiltó rendelkezése ellenére vagy a bérbeadó hozzájárulásának hiányában – más személyt befogad
 5. a bérlő a lakásban nem lakik életvitelszerűen
 6. a bérlő a kifogásolt magatartást – nem rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használat, együttélés követelményeinek be nem tartása – a bérbeadó felszólítása ellenére nem szünteti meg, folytatja, vagy újból tanúsítja
 7. a bérlő a jogszabályban, illetve a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti
 8. a bérlő bérleti jogviszonyának átruházására kísérletet tesz, vagy a bérleti jogviszonyát átruházta,
 9. a csereügylethez történő bérbeadói hozzájárulás kézhezvételétől számított 60 napon belül a volt bérlő tulajdonjoga nem kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, illetve bérleti szerződése megkötésre
 10. a lakáscsere útján bérleti jogviszonyt szerző fél, továbbá a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója a csereügyletet követő 24 hónapon belül visszaszerzi a csere tárgyát képező ingatlan tulajdonjogát
 11. a bérlő az önkormányzattal vagy a Vagyonkezelővel nem működik együtt, a bérleti szerződésének fennállása alatta bérleti szerződésből, továbbá a rendeletből eredő kötelezettségeinek az erre történő írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget