LAKBÉR ÉS KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, DÍJHÁTRALÉK, TÁMOGATÁSOK

LAKBÉR ÉS KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, DÍJHÁTRALÉK, TÁMOGATÁSOK

 

 1. A lakbér mértéke:

Lakásbérleti jogviszony fennállása alatt a lakás bérlője a lakás használatáért lakbért és a bérleti szerződésben meghatározott külön szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

A lakás havonta fizetendő lakbérét a lakás vakolt falsíkokkal határolt teljes alapterületének és az esetleges növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével meghatározott, 1 négyzetméterre jutó lakbér mértékének szorzata határozza meg.

A lakbér kétszeresét kell megállapítani akkor, ha a lakást vagy egy részét albérletbe adják. A magasabb bérleti díj megállapításánál az albérletbe adott lakrészek alapterületére jutó bérleti díj arányos részét kell figyelembe venni.

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét költségelven kell megállapítani.

Szociális alapon kell megállapítani az önkormányzati lakás lakbérének mértékét

 1. szociális alapú pályázat,
 2. amennyiben az elcserélt önkormányzati lakás lakbérének mértéke is szociális alapon került megállapításra lakáscsere útján történő bérbeadás,
 3. amennyiben a szerződés lejártát megelőző szociális rászorultság felülvizsgálata során a bérlő rászorultsága megállapításra került, a bérleti jogviszony ismételt biztosításával történő bérbeadás,
 4. az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ által kiléptető lakásként működtetett önkormányzati bérlakások bérbeadása

esetén.

A jogcím nélküli lakáshasználók részére méltányosságból biztosított jogviszony esetén piaci alapú lakbér fizetésére köteles az, akinek a jogviszony megszűnése előtt piaci alapon megállapított lakbérfizetési kötelezettsége állt fenn.

A piaci alapú alaplakbér mértéke:

Komfortfokozat Lakbér Ft/m2/hó
Összkomfortos 1.017,-
Komfortos 932,-
Félkomfortos 599,-
Komfort nélküli 417,-

 

A költségelvű alaplakbér mértéke 2018. május 1. napjától:

Komfortfokozat Lakbér Ft/m2/hó
Összkomfortos 706,-
Komfortos 646,-
Félkomfortos 415,-
Komfort nélküli 290,-

 

Szociális alapon megállapított lakbér mértéke 2018. május 1. napjától:

Komfortfokozat Lakbér Ft/m2/hó
Összkomfortos 440,-
Komfortos 420,-
Félkomfortos 272,-
Komfort nélküli 208,-
Szükséglakás 181,-

 

 1. Növelő-csökkentő tényezők:

A lakbér konkrét összegének meghatározásánál figyelembe kell venni az alábbi növelő tényezőket:

 1. a) a lakbér mértékét a lakás kerületen belüli fekvése alapján 15%-kal növelni kell a Római fürdő teljes területén (Monostori út – Szentendrei út – Rákóczi u. – Batthyány u. – Pünkösdfürdő u. – Duna által bezárt terület) és a Kocsis Sándor u. – Testvérhegyi út – Bécsi út – Szépvölgyi út – Hármashatárhegyi út által határolt területen
 2. b) további 10%-kal emelt lakbért kell megállapítani az egy és kétlakásos ingatlanok esetében, ha a lakáshoz udvar vagy kertterület tartozik.

 

 1. Külön szolgáltatások díja:

Lakásbérleti jogviszony fennállása alatt a lakás bérlője a lakás használatáért lakbért és a bérleti szerződésben meghatározott külön szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

Külön szolgáltatásnak minősül:

 1. víz- és csatornahasználat,
 2. szemétszállítás
 3. fűtésszolgáltatás, különösen távfűtés, központi fűtés és/vagy meleg vízszolgáltatás
 4. kéményellenőrzés megrendelés szolgáltatási-és kiszállási díja
 5. közös víz.

 

A víz- és csatornahasználati díj – önálló fogyasztásmérő beépítését és hitelesítését követően – közvetlenül a szolgáltató részére térítendő. A bérlő vagy a használó köteles viselni a vízmérő beépítésének, hitelesítésének költségét, valamint a vízmérők hitelesítésének elmaradása esetén a közös költség és az emelt összegű közös költség különbözetét.

A szociális alapon megállapított lakbérfizetés esetén a közös költség a bérbeadót terheli. Költségelvű és piaci alapon történő bérbeadás esetén a közös költség felújítási alapot meghaladó része a bérlőt terheli.

Abban az esetben, ha a társasházban, az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló bérházban vagy egyéb társasházzá nem alakított házban nincs átalánydíj megállapítva, az alábbi alapdíjak figyelembe vételével átalánydíj kerül megállapításra és a bérlő részére kiszámlázásra:

 

Közös víz: 300 Ft/lakás,
Víz- és csatorna: 250 Ft/m2
Szemétszállítás: 40 Ft/m2

 

A bérbeadó által megállapított külön szolgáltatások díját a lakbérrel egyidejűleg, lakbér jellegű kötelezettségként kell teljesíteni.

A bérlő egyéb lényeges kötelezettségének minősül a közüzemi szolgáltatás díjának határidőben, a közüzemi szolgáltató részére történő megfizetése. Amennyiben a bérlő a szolgáltatás díját a szolgáltató részére nem, vagy késedelmesen egyenlíti ki és a közüzemi szolgáltató a bérlő nemfizetése miatt a bérbeadót szólítja fel fizetése, a bérleti jogviszony felmondható és a bérlő helyett megfizetett közüzemi díj és járulékai a bérlőre átháríthatók.

A bérlő köteles minden év május  31-éig a közüzemi költségek befizetését a Vagyonkezelő felé igazolni nullás igazolással vagy az esetleges díjtartozás rendezésére vonatkozó részletfizetési megállapodással.

Amennyiben a bérlő a közmű- vagy közszolgáltató részére nem biztosítja az előre bejelentett időpontban az ellenőrzés elvégzésének lehetőségét (pl.: éves kéményseprés), úgy az abból eredő költségek, bírságok és egyéb ellenőrzési díjak bérlő felé áthárításra kerülnek.

 

 1. Lakáshasználati díj

A lakás jogcím nélküli használója használati díjat köteles fizetni.

Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles a bérbeadó részére fizetni.

A jogcím nélküli lakáshasználó – az ilyen lakáshasználat kezdetétől számított 2 hónap elteltét követő naptól a lakásból való kiköltözésig – emelt használati díjat akkor köteles fizetni, ha a bérbeadónak e rendelet alapján tett nyilatkozata, illetőleg a Ltv. 75. §, 91. § és 94 . §-a értelmében elhelyezésére nem tarthat igényt.

Az emelt lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított:

 1. 3-12 hónap közötti időtartamra a lakás lakbérének kétszeres összege,
 2. 13-18 hónap közötti időtartamra a lakás lakbérének 2,5-szörös összege,
 3. a 19. hónaptól kezdve a lakás lakbérének háromszoros összege.

Bérbeadó jogosult önkényes lakáshasználat esetén a foglalás tényének a Vagyonkezelő tudomására jutásától számított

 1. 3-12 hónap közötti időtartamra a lakás költségelvű lakbére háromszoros összegének,
 2. 13-18 hónap közötti időtartamra a lakás költségelvű lakbére négyszeres összegének,
 3. hónaptól kezdődően a lakás költségelvű lakbére ötszörös összegének

megfelelő mértékű használati díjat érvényesíteni.

 

 1. Díjhátralék

A díjtartozást felhalmozó bérlő vagy a jogcím nélküli lakáshasználó részére, akinek bérleti jogviszonya díjtartozás miatt került felmondásra (a továbbiakban: hátralékos) díjhátralékának rendezésére az alábbi lehetőségek biztosítottak:

 1. a) díjtartozás egyösszegű rendezése
 2. b) részletfizetési kedvezmény
 3. c) díjhátralék részben vagy egészben történő elengedése (Kérelem előterjesztése a Főosztályhoz, döntést a Képviselő-testület hozza meg az ESZLB javaslata alapján.)
 4. Támogatások

 

F/a. Szociális helyezet alapján lakbércsökkentésre való jogosultság

Amennyiben az önkormányzati lakás költségelvű lakbért fizető bérlője a külön önkormányzati rendeletben (Ör. 10/2015. II.16.) meghatározott óbudai lakhatási támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel, lakbércsökkentésre jogosult és számára a lakbér mértékét szociális alapon kell megállapítani.

A lakbércsökkentés iránti kérelmet személyesen a Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján vagy postai úton lehet benyújtani erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az abban felsorolt igazolások csatolásával. A lakbércsökkentés iránti kérelmek benyújtása folyamatos.

– A lakbércsökkentés a kérelem benyújtását követő hónap első napjától 12 hónapra állapítható meg.

– Ha a bérlő határozott időre szóló bérleti jogviszonnyal rendelkezik és a jogviszony a jogosultság időszakában lejár, lakbércsökkentésre a jogviszony utolsó napjáig jogosult.

– Amennyiben a bérlő lakbércsökkentésre való jogosultsága megszűnik, a lakbér mértékét ismét költségelven kell megállapítani.

F/b. Méltányos lakbércsökkentés

Amennyiben a költségelvű lakbér az 56. § (1) bekezdése alapján került megállapításra és ez a költségnövekedés a bérlő számára rendkívüli élethelyzetet idéz elő, a polgármester – szükség esetén az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ által készített környezettanulmány figyelembevételével – az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján méltányossági jogkörben a kérelmező részére a lakbér mértékét egy év időtartamra szociális helyzet alapján állapíthatja meg a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától, de legkorábban a költségelvű lakbér megállapításának kezdő napjától. Rendkívüli élethelyzet különösen: a bérlő vagy a vele jogszerűen egy háztartásban együtt lakó egyéb személy egészségi állapotával összefüggő kiadásai a megélhetését veszélyeztetik.

A méltányossági kérelmet a költségelvű lakbér megállapításáról rendelkező határozat kézhezvételének napjától számított két hónapon belül lehet benyújtani.

F/c. Lakbérmérséklésre való jogosultság szabályai

Amennyiben a piaci alapú lakbért fizető bérlő háztartásában az egy főre eső jövedelem a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt nem éri el, továbbá az Sztv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonnal nem rendelkezik, lakbérmérséklésre jogosult és számára a lakbér mértékét költségelven kell megállapítani.

A lakbérmérséklés iránti kérelmet személyesen a Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján vagy postai úton lehet benyújtani erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, az abban felsorolt igazolások csatolásával. A lakbérmérséklés iránti kérelmek benyújtása folyamatos.

A lakbérmérséklésre a kérelem benyújtását követő hónap első napjától 12 hónapra állapítható meg.

 

F/d. Óbudai lakhatási támogatás

Óbudai lakhatási támogatásként a lakásfenntartás havi költségeinek csökkentése, a lakhatás megőrzése érdekében lakhatási támogatás vagy az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti lakbércsökkentési támogatás állapítható meg.

Lakhatási támogatás és lakbércsökkentési, vagy lakbérmérséklési támogatás egyidejűleg nem állapítható meg.

Lakhatási támogatásra jogosult az

 1. a háztartás, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % -át;
 2. az egyedül élő személy, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagy
 3. az egyedül élő nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

A lakhatási támogatás iránti kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványon, kell benyújtani az abban meghatározott mellékletek egyidejű csatolásával.

A támogatásokkal kapcsolatos kérdése esetén kérjük, keresse a Főosztályt.

Önkormányzat ügyfélszolgálati iroda elérhetőség:

1033 Budapest, Fő tér 2.

Telefonos elérhetőség: 061/437-8543