PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG - HELYREÁLLÍTÁSRA SZORULÓ LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN VALÓ BÉRBEADÁSÁRA

Archív

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, HELYREÁLLÍTÁSRA SZORULÓ LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN VALÓ BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen megtekinthetők Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint a lakásokról készült fotókkal együtt  elérhető az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu) . A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2018. június 29. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők illetve letölthető ITT. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

 

sorszám út / utca emelet lift m2 szoba-szám komfort fokozat alap lakbér Ft/m2 helyreállítás költsége lakásbérleti díjba beszámítható
1) Hollós Korvin Lajos 5 van 50 2 összkomfortos 706,-Ft 2.600.000,-Ft 400.000,-Ft
2) Hollós Korvin Lajos 6 van 50  1+2 összkomfortos 706,-Ft 4.100.000,-Ft 600.000,-Ft
3) Juhász Gyula 1 nincs 61  2+1 összkomfortos 706,-Ft 3.800.000,-Ft 1.600.000,-Ft
4) Lajos fszt. nincs 43     1 komfortos 646,-Ft 4.200.000,-Ft 1.700.000,-Ft
5) Raktár 2 nincs 51  1+1 félkomfortos / felújítás után komfortos 646,-Ft 4.500.000,-Ft 1.900.000,-Ft
6) Raktár fszt. nincs 33     1 komfortos 646,-Ft 4.500.000,-Ft 1.600.000,-Ft
7) Tímár 3 nincs 86     3 komfortos 646,-Ft 4.300.000,-Ft 1.600.000,-Ft
8) Váradi 7 van 69  2+1 összkomfortos 706,-Ft 3.900.000,-Ft 1.400.000,-Ft
9) Víziorgona 10 van 50  1+2 összkomfortos 706,-Ft 3.300.000,-Ft 1.200.000,-Ft
10) Ágoston 1 van 32      1 összkomfortos 706,-Ft 3.100.000,-Ft 1.200.000,-Ft
11) Királyok 1 van 32      1 összkomfortos 706,-Ft 2.900.000,-Ft 1.300.000,-Ft
12) Lajos 3 van 30 1 összkomfortos 706,-Ft 2.500.000,-Ft 950.000,-Ft
13) Nagyszombat 3 nincs 42  1+1 komfortos 646,-Ft 4.300.000,-Ft 1.600.000,-Ft
14) Pacsirtamező fsz. nincs 62  2+1 komfortos 646,-Ft 3.200.000,-Ft 1.300.000,-Ft
15) Pacsirtamező 3 nincs 35     1 komfortos 646,-Ft 3.900.000,-Ft 1.400.000,-Ft
16) Pacsirtamező 3 nincs 25     1 komfortos 646,-Ft 3.300.000,-Ft 1.200.000,-Ft
17) Szindbád 1 van 32 1 összkomfortos 706,-Ft 1.800.000,-Ft 300.000,-Ft
18) Szindbád 2 van 32 1 összkomfortos 706,-Ft 2.600.000,-Ft 450.000,-Ft
19) Szőlő 5 van 48 2 összkomfortos 706,-Ft 2.900.000,-Ft 500.000,-Ft
20) Víziorgona 8 van 50 2 összkomfortos 706,-Ft 4.080.000,-Ft 950.000,-Ft

A lakásokról készült képek megtekinthetőek itt: https://ovzrt.hu/palyazat-kepek-2018-06-29/

 

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtania a

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által kiállított Ingatlantulajdon esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 120 napon belül a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvben részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosítására legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra kerülhet sor.

A Vagyonkezelő a költségelvű pályázat esetében – legfeljebb a helyszíni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszámítható összegének mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:

 1. b) a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés megkötése, amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,
 2. c) az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,
 3. d) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,
 4. e) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig lehetséges,
 5. f) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

A pályázat benyújtásának határideje:    2018. július 26. 12 óra

helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája

(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.),

Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája

(1033 Budapest, Fő tér 2.),

A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be kell mutatni!

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság 2018. szeptemberi ülésén bírálja el.

A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályázókat legkésőbb 2018.10.15. napjáig írásban értesíti.

Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II.16.) számú rendelet módosításával a lakáspályázat kiírásának és elbírálásának szabályai megváltoztak, ezért kérjük, hogy a pályázati kiírást figyelmesen olvassák el és a nyomtatvány kitöltésénél valamint a szükséges mellékletek csatolásánál ennek megfelelően járjanak el!

Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel általános szabályai:

 • Pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:
 1. akinek, illetve a vele együttköltöző személynek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga – a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogának kivételével – másik önkormányzati lakáson bérleti joga nem áll fenn,
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
 3. aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önkényesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban lévő lakásba,
 4. a pályázó, illetve a vele együttköltöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit,
 5. vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját,
 6. vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 7. aki a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget,
 8. a pályázó és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft),
 9. Amennyiben a pályázó jelenleg is III. kerületi önkormányzati lakás bérlelti jogával rendelkezik, a pályázaton való részvételének további feltétele, hogy a bérlő vállalja korábbi lakásának rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő leadását a bérleti szerződés megkötését követő 120 napon belül, valamint a pályázott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti szerződés megkötését követően.
 • A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát:

1 személy esetén 1 lakószoba,
2-3 személy esetén 2 lakószoba,
4-5 személy esetén 3 lakószoba,
5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa fél szobával nő.

 • A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
 1. a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 2. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 3. a pályázó és együttköltöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 4. a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlap tartalmát megismerte és 120 napon belül vállalja az abban meghatározott felújításokat átlagos, jó minőségben,
 5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 6. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 8. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően nyújtja be.
 • A pályázathoz mellékelni kell:
 1. a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat
 2. amennyiben a pályázó jelenleg is önkormányzati lakás bérlője, az érvényes bérleti szerződést valamint a közüzemi szolgáltatóknak a tartozásmentességet hitelt érdemlő igazolását
 3. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat.

Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását közvetlenül megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata szükséges az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Munkanélküliek esetében az illetékességi területükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolását csatolják, ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Amennyiben a pályázó gyermekét egyedül neveli, nyilatkozatát a gyermektartásdíjra vonatkozóan, megjelölve annak összegét.

Az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését.

 • Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.
 • Érvénytelen az a pályázat:
 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be,
 2. amely hiányosan került benyújtásra,
 3. amely nem felel meg a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.
 • Pályázatok elbírálásának szempontjai:
 1. a rendelet keretei között a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság határozza meg,
 2. a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik.
 3. a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fiatalok részére kell bérbe adni,
 4. a fiatalok részére történő bérbeadás esetén előnyt élveznek a fiatal házasok,

8)  A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a Főosztály és a Vagyonkezelő a 113. § szerint jogosult kezelni és egymás között, valamint harmadik személy részére továbbítani.