PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú, felújításra szoruló lakások bérbeadására

Archív

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselőtestület feladat- és hatáskörét gyakorolva a Polgármester az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

 

A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen megtekinthetők Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint a lakásokról készült fotókkal együtt  elérhető az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu) és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2020. június 19. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

 

sorszám út / utca szint lift mozgás-korlá-tozottak számára alkalmas m2 szobaszám komfort fokozat alap lakbér Ft/m2 közös költség Ft/hó vízátalány díja Ft/hó lakásbérleti díjba beszámítható Ft
K 1 Bécsi fszt nem nem 34 1 komfortos 743 1.200.000
K 2 Margitliget 2 igen igen 32 1 összkomfortos 706 6.787    400.000
K 3 Margitliget 15 igen igen 32 1 összkomfortos 706 6.787    900.000
K 4 Pacsirtamező fszt nem nem 63 2+1 komfortos 646 15.750 1.200.000
K 5 Pacsirtamező fszt nem nem 48 2 komfortos 646 12.000 1.300.000
K 6 Selmeci fszt nem nem 29 1 komfortos 646 11.757 18.763    950.000
K 7 Selmeci 2  

 

nem

 

 

nem

32 1 komfort nélküli/felújítás után komfortos 646  

 

7.011

 

 

4.800

1.550.000
K 8 Szőlő 1  

 

nem

 

 

nem

27 1 komfort nélküli/felújítás után komfortos 646  

 

10.003

 

 

8.100

  950.000
K 9 Madzsar József 9 igen igen 31 1 összkomfortos 706 5.887   250.000
P 1 Kiscelli 2 nem nem 53 1+2 összkomfortos 2.034 11.894 11.766   200.000
P 2 Mókus fszt nem nem 69 2+1 komfortos 1.864 17.250   350.000
P 3 Laktanya fszt nem nem 54 1 komfortos 1.864 7.809 27.000 1.400.000
P 4 Pünkösdfürdő 3 nem nem 61 2+1 összkomfortos 2.034 11.445    250.000
P 5 Sramli 2 nem nem 72 3 összkomfortos 2.034 14.400 1.400.000
P 6 Flórián tér 2 nem nem 84 2+2 komfortos 1.864    850.000

A lakásokhoz tartozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvek és fényképek a lakások sorszámára kattintva érhetőek el.

A pályázathoz tartozó nyomtatvány innen tölthető le.

 

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

Az alaplakbér összege a K 1. lakás esetében tartalmazza a lakás kerületen belüli elhelyezkedése alapján számított 15%-os növelő tényezőt.

Felújítási pályázat esetén a pályáztatásra kerülő lakás lakbérét költségelvű vagy piaci II. lakbérkategóriával lehet meghirdetni. A lakás sorszámában a „K” megjelölés a költségelvű lakbérfizetési kötelezettséget, a „P” megjelölés a piaci II. lakbérfizetési kötelezettséget jelenti!

A közös költség felújítási alapot meghaladó része – amely a táblázatban feltüntetésre került – a bérlőt terheli!

Ahol vízátalánydíj került feltüntetésre, ott technikai okok miatt a vízfogyasztás nem a vízóra alapján, hanem átalány díj szerint történik!

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtania az arra jogosult (Lechner Nonprofit Kft.)  által kiállított ingatlantulajdon esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 120 napon belül a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvben részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosítására legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra kerülhet sor.

 

A Vagyonkezelő a felújítási pályázat esetében – legfeljebb a helyszíni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszámítható összegének mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:

 1. b) a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés megkötése, amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,
 2. c) az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,
 3. d) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,
 4. e) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig lehetséges,
 5. f) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

 

A pályázatot erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A pályázat meghirdetésének dátuma:     2020.június 19.

A pályázat benyújtásának határideje:    2020. július 9. 12 óra

helye:    a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája

(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.),

 

A járványhelyzetre tekintettel a pályázatokat elektronikus úton is benyújthatják a postabonto@obuda.hu e-mail címre, azonban kérjük,  hogy fokozottan figyeljenek oda, hogy jól olvasható módon, minden rovat kitöltésre kerüljön, az adatlapot a szükséges helyeken írják alá, és az előírt mellékleteket csatolják.

 

A Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

Kérjük, a pályázat személyesen történő benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát mutassák be!

A pályázatokat a Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság legkésőbb a 2020. szeptemberi ülésén bírálja el.

A döntésről a Lakásügyi Főosztály a pályázókat legkésőbb 2020.10.31. napjáig írásban értesíti.

 

Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel általános szabályai:

 • Pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:
 1. aki – valamint a vele együttköltöző személy – beköltözhető lakással nem rendelkezik,
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
 3. aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önkényesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban lévő lakásba,
 4. a pályázó, illetve a vele együttköltöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik,
 5. a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik
 6. vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját,
 7. vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 8. aki a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget,
 9. a pályázó és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220%-át, (62.700,-Ft),
 10. Amennyiben a pályázó jelenleg is III. kerületi önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezik, a pályázaton való részvételének további feltétele, hogy a bérlő vállalja korábbi lakásának rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő leadását a bérleti szerződés megkötését követő 120 napon belül, valamint a pályázott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti szerződés megkötését követően.

 

 • A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát:

1 személy esetén 1 lakószoba,

2-3 személy esetén 2 lakószoba,

4-5 személy esetén 3 lakószoba,

5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa fél szobával nő.

A méltányolható lakásigény felső határánál a pályázón túlmenően csak a vele együttköltöző személyeket lehet figyelembe venni, azzal hogy amennyiben a pályázó vagy a vele együttköltöző családtag három hónapot meghaladó várandósságát igazolja, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.

 

 • A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
 1. a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 2. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 3. a pályázó és együttköltöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 4. a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlap tartalmát megismerte és 120 napon belül vállalja az abban meghatározott felújításokat átlagos, jó minőségben,
 5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 6. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 8. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően nyújtja be.

 

 • A pályázathoz mellékelni kell:
 1. a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat
 2. amennyiben a pályázó jelenleg is önkormányzati lakás bérlője, az érvényes bérleti szerződést valamint a közüzemi szolgáltatóknak a tartozásmentességet hitelt érdemlő igazolását
 3. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat
 4. a pályázó(k) hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatban szereplő tények vizsgálata érdekében a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet.

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását közvetlenül megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata szükséges az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Munkanélküliek esetében az illetékességi területükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolását csatolják, ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Amennyiben a pályázó gyermekét egyedül neveli, nyilatkozatát a gyermektartásdíjra vonatkozóan, megjelölve annak összegét.

 

Felújítási pályázat esetén a pályáztatásra kerülő lakás lakbérét költségelvű vagy piaci II. lakbérkategóriával lehet meghirdetni.

 

 • Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.

 

 • Érvénytelen az a pályázat:
 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be,
 2. amely hiányosan került benyújtásra,
 3. amely nem felel meg a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

 

 • Pályázatok elbírálásának szempontjai:
 1. a rendelet keretei között a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság határozza meg,
 2. a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik.

 

 • A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a Hivatal és a Vagyonkezelő a 113. § szerint jogosult kezelni és egymás között, valamint harmadik személy részére továbbítani.

 

 • A pályázó szociális körülményeinek – különösen a kérelemben megadott tények – vizsgálata érdekében Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet!