üres helyiségek bérbeadása

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap-területm2 Gépészetifelszereltség Műszaki állapot Minimális bérletidíjFt/m2/hó BánatpénzFt
Bécsi út 86., földszinti, utcai vendéglátó 14729/9 173 víz, villany, gáz leromlott 2.800,- 581.000,-
üzlet 2.024,- 420.000,-
Bécsi út 225., földszinti, utcai üzlet 16918/2/A/357 59 víz, villany, távfűtés megfelelő 1.512,- 107.000,-
Bécsi út 227., földszinti, utcai üzlet 16918/2/A/417 59 víz, villany, távfűtés megfelelő 1.680,- 118.000,-
Harang utca 2., földszinti, utcai üzlet 18910/88/A/17 107 víz, villany, távfűtés megfelelő 1.089,- 139.000,-
Harrer Pál utca 16., földszinti, utcai iroda 18267/3/A/121 25 víz, villany, távfűtés közepes 1.436,- 43.000,-
Hollós Korvin Lajos utca 4., földszinti, utcai üzlet 62321/7/A/1 70 víz, villany, távmelegvíz (fűtetlen) leromlott 823,- 69.000,-
Pacsirtamező utca 13., földszinti, utcai vendéglátó 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 2.025,- 281.000,-
Szentendrei út 325., földszinti, utcai üzlet 62421 21 víz, villany közepes 1.526,- 38.000,-
Víziorgona utca 4., földszinti, utcai üzlet 62321/3/ A/102 14 víz, villany, távmelegvíz közepes 879,- 14.000,-
Zápor utca 59., földszinti, utcai egyéb hg. (üzlet, iroda) 16998/3/A/298 49 víz, villany, távfűtés közepes 1.512,- 88.000,-
Zápor utca 61., földszinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 45 víz, villany, távfűtés leromlott 1.344,- 72.000,-
Szőlőkert u. 6. „C” csarnok iroda 18822/12 545 távfűtés (vizesblokk használattal) közepes 847,-* 553.000,-
raktár 378,-* 247.000,-

* A Szőlőkert utcai iroda/raktárnál közműátalány is fizetendő, melynek összege: 150.000,- Ft/hó

A pályázatot zárt borítékban 2014. november 24-én 17 00 óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani.

Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 

  • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
  • az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
  • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
  • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

 

  • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
  • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
  • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:

 

  • 1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,
  • 3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,
  • 5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

 

A 1037 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlanban lévő iroda/raktárterület bérbevétele kapcsán a pályázónak az alábbiakat is vállalnia kell:
–        az irodánál/raktárnál közműátalány is fizetendő, melynek összege: 150.000,- Ft/hó,
–        a bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérleti jogviszonyt az Önkormányzat bármikor, indoklás nélkül 30 napos határidővel jogosult felmondani,
–        a Bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a Bérlő köteles az általa bérelt irodarész saját költségén történő leválasztására. A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén Bérlő köteles a bérelt épületrészt ingóságaitól kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas, eredeti állapotban Bérbeadó részére – Megbízott útján – jegyzőkönyv és leltár felvétele mellett visszaadni, a leválasztást biztosító szerkezet egyidejű, saját költségén történő elbontása mellett. A Bérlő köteles a bérleti jogviszony időtartama alatt esetlegesen bekövetkező beázások megszüntetését célzó tetőjavítást saját költségén elvégezni valamint a bérlemény területén (amennyiben szükséges) az elektromos hálózatot kiépíteni illetve kijavítani. Az esetleges beázásokkal illetve a jelzett munkálatokkal kapcsolatosan Bérlő a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat követelést.
–        figyelembe kell venni, hogy a csarnok fogadószerkezetének teherbírása 1.200 kg/m2.

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Igazgatósága a pályázat beadása után a soron következő ülésén bírálja el, annak eredményéről a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.