PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlan értékesítésére:

Békásmegyer-Ófalu városrészben önkormányzati tulajdonú ingatlan ELADÓ!

Budapest, III. Ezüsthegy u. 2. szám alatti, 64777 hrsz-ú

kivett ABC áruház  megnevezésű ingatlan eladó.

A terület övezeti besorolása: L4-III-AI/2

A telekterület: 830 m2.

Az ingatlant helyi építészeti örökségvédelem terheli, a 37/2013.(V.10.) Fővárosi közgyűlés rendelete alapján.

Az ingatlan összközműves.

A telken 410 m2 területű, könnyűszerkezetes, használaton kívüli, egykori ABC található. A felépítmény egy része – 142 m2 terület – átlóg a 64688 hrsz-ú közterületre (Kőbánya u.), melynek bontási kötelezettsége Vevőt terheli.

Az ingatlant 18 m2 területen ELMŰ vezetékjog terheli. 

Az ingatlan irányára: 41.560.000,-Ft (Áfa mentes)

Pályázati biztosíték: 4.000.000,-Ft.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.

Az Önkormányzat olyan adásvételi szerződést kíván kötni a vevővel, melyben a vevőre telepíti a közterületre átnyúló felépítményrész bontási kötelezettségét és költségét, illetve melyben az Önkormányzat fenntartja a tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig és a bontási munkálatok befejezéséig.

A szerződés egyes rendelkezéseire vonatkozó részletek:

 • az Önkormányzat érdekeinek biztosítására, illetve figyelembe véve, hogy a bontási munkálatok hosszabb időt is igénybe vehetnek, a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye kerül feljegyzésre a vevő javára az ingatlan tulajdoni lapjára azzal, hogy az Önkormányzat a bejegyzési engedélyt már az adásvételi szerződés megkötésekor ügyvédi letétbe helyezi és ezen nyilatkozat csak a bontás befejezését és a vételár megfizetését követően kerül benyújtásra a földhivatalba;
 • a vevő kötelezettséget vállal a felépítmény azon részének saját költségén és saját kockázatára történő bontására, mely a közterületi ingatlanra esik
  • a bontási munkálatok teljesítésére a határidő a szerződéskötéstől (engedélyköteles bontás esetén az engedély jogerőre emelkedésétől) számított 90 nap
  • póthatáridő tűzési jogosultsága lesz az Önkormányzatnak azzal, hogy a póthatáridő alatti késedelem okán a vevő késedelmi kötbér fizetésére köteles
  • a póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az adásvétel automatikusan hatályát veszti
   • a földhivatali helyzet ezen nem várt esetre vonatkozó rendezése érdekében már az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg ügyvédi letétbe helyezik a felek azon közös nyilatkozatukat, melyben a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének törléséhez hozzájárulnak
   • a vevő esetleges részleges teljesítése miatti értéknövekedés tekintetében a vevő az adásvételi szerződésben lemond az értéknövekedésen alapuló megtérítési igényéről;
  • a vevő érdekeinek szem előtt tartása végett, illetve az adásvételi szerződés esetleges meghiúsulása esetére a vételárat a vevő ügyvédi letétbe helyezéssel fizeti meg, mely összeg abban esetben kerül kifizetésre az Önkormányzat részére, amennyiben a bontási munkálatokat a vevő befejezte és az adásvétel teljesül, ellenkező esetben az összegre az Önkormányzat kötbérigényének beszámítása mellett a Vevő válik jogosulttá.

Pályázati feltételek:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2017. november 20. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2017. november 20-án 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok a Nyomtatványok menüből tölthetőek le.

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály