PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló KÜLTERÜLETI telekingatlanok (földterületek) tulajdonjogának értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló KÜLTERÜLETI telekingatlanok (földterületek) tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2023. (II. 22.) határozata alapján

 

 

Az értékesíteni kívánt ingatlanok adatai a következőek:

 

 • Hrsz: 065396

Megnevezése:                                                    szántó

Jellege:                                                                  legeltetett mező

Területe:                                                               3.284 m2

Minimális ár:                                                     20.180.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):                     2.000.000,- Ft

Övezeti besorolás:                                              Mk-1

 

 • Hrsz: 065397

Megnevezése:                                                    szántó, községi mintatér

Jellege:                                                                  legeltetett mező

Területe:                                                               5.406 m2

Minimális ár:                                                     33.220.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):                     3.300.000,- Ft

Övezeti besorolás:                                              Mk-1

 

 • Hrsz:                 065399

Megnevezése:                                                    szántó

Jellege:                                                                 bozótos, gondozatlan

Területe:                                                               1.755 m2

Minimális ár:                                                     10.240.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):                     1.000.000,- Ft

Övezeti besorolás:                                              Ek-1

 

 • Hrsz:                 065400

Megnevezése:                                                    legelő

Jellege:                                                                bozótos, gondozatlan

Területe:                                                               2.219 m2

Minimális ár:                                                     10.360.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):                     1.000.000,- Ft

Övezeti besorolás:                                              Ek-1

 

 • Hrsz:                 065401

Megnevezése:                                                    gyümölcsös és gazdasági épület

Jellege:                                                                bozótos, gondozatlan, épület nem fellelhető

Területe:                                                               10.637 m2

Minimális ár:                                                     62.090.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):                     6.000.000,- Ft

Övezeti besorolás:                                              Ek-1

 

 • Hrsz:                                                065404

Megnevezése:                                                    gyümölcsös

Jellege:                                                                bozótos, gondozatlan

Területe:                                                               780 m2

Minimális ár:                                                     5.010.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):                       500.000,- Ft

Övezeti besorolás:                                              Ek-1

 

 

 • Hrsz:                 065406

Megnevezése:                                                    gyümölcsös és gazdasági épület

Jellege:                                                                bozótos, gondozatlan, épület nem fellelhető

Területe:                                                               1.744 m2, csak résztulajdon 672/4032 th.

Minimális ár:                                                     1.960.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):                       200.000,- Ft

Övezeti besorolás:                                              Ek-1

 

 • Hrsz:                 065408/1

Megnevezése:                                                    szántó

Jellege:                                                                bozótos, gondozatlan

Területe:                                                               13.063 m2

Minimális ár:                                                     80.260.000,- Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz):                      8.000.000,- Ft

Övezeti besorolás:                                              Ek-1

 

Szabályzási tervben szereplő jelölések magyarázata:

Mk-1: Rókahegyi kertes mezőgazdasági terület

Ek-1: Külterületi, oltalom alatt nem álló közjóléti erdő

 

A Kiíró az ingatlanokat alapvetően egyben szeretné értékesíteni, de azokra részajánlat is tehető, a meghatározott minimális eladási árról indulva.

 

Együttes ajánlattétel esetén az ingatlanok minimális eladási ára: 223.320.000 Ft., a pályázati biztosíték: 22.000.000,- Ft.

 

Az ingatlanok földúton, a Békahát dűlő felől közelíthetőek meg, gépjárművel a 065397 hrsz. végéig lehet közlekedni, onnan csak gyalogösvények szelik át a földeket. Lásd majd a pályázati dokumentáció részét képező értékbecslésben szereplő helyszínrajzos légifotókat. Az ingatlanoknak hivatalos közterületi kapcsolata, bejegyzett átjárási szolgalmi joga nincs, de a földterületekre vonatkozó szabályok szerint a kialakult dűlőutak bárki által használhatók. A gyalogösvények egyben az országos turista útvonalak részét is képezik, azokat elzárni nem lehet.

A 065396 és 065397 hrsz.-ú ingatlanokat az egyik telekszomszéd gondozza, a többi terület bozótos, elvadult.

 

 

Pályázati feltételek:

 

Tekintettel arra, hogy a mező- és erdőgazdasági célú földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény („Földforgalmi tv.”) hatálya alá tartozó ingatlanok kerülnek pályáztatásra, így a pályázati feltételek részben eltérnek a szokásostól, kérjük ezt fokozottan figyelembe venni!

 

A pályázaton a Földforgalmi tv-ben meghatározott azon belföldi természetes személy és tagállami állampolgár Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot, biztosítékokat befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került. Abban az esetben, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át, közjegyző által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges.

 

A pályázati dokumentációk kikérése és átvétele 2023. április 3., hétfő 9.00 órától 2023. április 27. (csütörtök) 15:00 óráig történhet meg, amely az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

 

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

Az ingatlanok a dűlőútról és az ösvényekről áttekinthetőek, lezárva nincsenek, szabadon megközelíthetőek.

 

 

 

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell:

 1. a Pályázó adatait,
 2. a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
 3. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXII törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény („Fétv.) 13. §-ának megfelelően az adásvételi szerződéshez szükséges adatokat:
 • a természetes személy személyazonosító adatait,
 • személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében,
 • a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a Fétv. 2/A. §-ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást kapott,
 • állampolgárságát,
 • lakcímét,
 • ha a Pályázó tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának, akkor a tagsági azonosító számát is tartalmaznia kell a szerződésnek,
 • ha a Pályázó maga is elővásárlási joggal rendelkezik, és az adásvételi szerződésben nem nyilatkozik a részére szerződésben meghatározott elővásárlási jogról vagy törvényen alapuló elővásárlási joga esetében arról, hogy az mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén illeti meg, akkor a sorrendben mögötte álló elővásárlásra jogosulttal szemben később e jogára nem hivatkozhat,
 • a Földforgalmi tv. 13.-15. §-aiban foglalt nyilatkozatokat,
 1. valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

 

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázati adatlap számítógépes feldolgozása megengedett, de abban tartalmi módosítást nem lehet végrehajtani.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanokról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó általános paramétereket, tulajdoni lap másolatot. A Kiíró az ingatlanok beépíthetőségéért felelősséget nem vállal, az erre vonatkozó előírásokat az ÓBÉSZ szerint kell Pályázónak figyelembe vennie.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2023. május 5. (péntek) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

 

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Abban az esetben, ha valaki egyben pályázna az ingatlanokra, úgy természetesen csak egy ajánlat nyújtandó be, a pályázati adatlapon jelezve minden telek helyrajzi számát.

Több ingatlanra történő pályázás esetén minden ingatlanra külön kell kitölteni a pályázati adatlapot és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni, de elégséges csak egy pályázatot benyújtani, azaz a nyilatkozatokat csak egyszer kell megtenni és elég egy példányban csatolni az adóigazolást.

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2023. május 5.-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2023. május 5. (péntek) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. Az érvényes ajánlatokat a benyújtási határidő leteltétől számított 45 napon belül bírálja el a tulajdonosi joggyakorló, kivéve, ha a kiíró a határidőt meghosszabbítja. Az elbírálásra nyitva álló határidő ez esetben sem lehet hosszabb 90 napnál.

A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. Az eredményhirdetésig a pályázat állásáról sem telefonon, sem írásban nem adunk ki információt, kivéve az esetleg szükséges hiánypótlási felhívásokat A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Pályázókkal a pályázati borítékbontást követő időszakban, a pályázat kiértékelését követő tulajdonosi döntés alapján további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
 • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
 • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adásvételi szerződés Földforgalmi tv. 21. §-a szerinti kifüggesztési eljárást, vagy amennyiben elővásárlási jog gyakorlója általi elfogadó jognyilatkozat benyújtására kerül sor, az elővásárlási jog Földforgalmi tv. 23. § (3) – (5) bekezdései szerinti elbírálását követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Az ingatlanok kitűzési dokumentációval nem rendelkeznek, ezért a kiíró nem szavatol az ingatlanokon található esetleges kerítések, villanypásztorok helyzetéért, azok telekhatárra történő áthelyezéséért, áthelyezhetőségéért. Az ingatlanok a megtekintett állapotban kerülnek birtokbaadásra. A kitűzés költsége a nyertes Pályázót terheli.

Az egyes ingatlanoknál feltüntetett közmű állapot a nyilvánosan elérhető közműadatbázisokból származik, egyedi, közműszolgáltatók általi egyeztetés nem történt. Pályázó felelőssége a saját hasznosítási igényei szerinti csatlakozási lehetőségek vizsgálata.

 

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

 

 

 

 

A meghirdetett ingatlanokra a Földforgalmi tv. 18-19. §-ban meghatározott személyeket az ott írt sorrendben, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló termőföld elidegenítése esetén a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződéshez a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása nem szükséges, azonban a pályázati felhívás nyertesével megkötött adásvételi szerződés a Földforgalmi tv. 21. §-ban meghatározott 60 napra a kormányzati portálon (https://hirdetmény.magyarorszag.hu) közzétételre kerül a törvényen vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival történő közlés érdekében.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA, de minimum 50.000.-Ft + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (138 000,- Ft + ÁFA teljes körű adásvétel esetén, különben 36.000,- Ft + ÁFA ingatlanonként), tulajdoni lap lekérésének díja 5.000,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály