PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KISÉRTÉKŰ TELKEKRE

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő telekingatlanok értékesítésére az alábbiakban:

1.)III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/IK építési övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú üres NYELES ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Jutas utcában minden közmű megtalálható. A telek nyéllel csatlakozik a közterülethez. A nyél területe (kb 180 m2) nem számít bele a beépítésbe, tehát kb 1338 m2 telekterületet lehet alapul venni.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Jutas u.  

Megnevezés: kivett beépítetlen terület

Hrsz.: 22327/3

Területe: 1518 m2  (~29 m x 45 m)

Irányár: 36.811.023,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 46.750.000,-Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.675.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza.

 

2.) III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/N építési övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Saroglya utcában minden közmű megtalálható.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Cserszömörce u. 30. (Saroglya úti tömb)

Megnevezés: kivett beépítetlen terület

Hrsz.: 22815/130

Területe: 1062 m2  (~39 m x 27,5 m)

Irányár: 28.582.677,-Ft + 27% Áfa, bruttó: 36.300.000,-Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.630.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 82 § 21. sz. táblázat tartalmazza.

A műszeres bemérésekor megállapítást nyert, hogy telekhatár probléma áll fönn, azaz, a szomszédos ingatlan kerítése         mintegy 15 m2 területet elfoglal a telekből, melyre tekintettel a jogszavatosságot ebben a körben a megkötendő adásvételi szerződésben kizárjuk.

 

3.) III. kerület Aranyhegyen, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/IK építési övezetbe tartozó, 15-20 % beépítési lehetőséggel rendelkező önkormányzati tulajdonú üres ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ! A Jutas közben minden közmű megtalálható. A telek alakja keskeny, hosszú, sík terepadottságú, kerített. A telken belül található egy körbekerített gáz nyomásszabályozó „ház”, mely a telek területéből kb. 75 m2 –t foglal el, a védőtávolság miatt került a tulajdoni lapra 107 m2 bányaszolgalmi jog bejegyzésre. A gáznyomás szabályozó épület által elfoglalt terület a telek beépíthetőségét befolyásolja (csökkenti), valamint a védőtávolságon belül új építményt, épületet elhelyezni nem lehet.

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Bp., III. ker. Jutas köz  

Megnevezés: kivett beépítetlen terület

Hrsz.: 22314/13

Területe: 1308 m2  (~86 m x 15 m)

Irányár: 25.889.763,- Ft + 27% Áfa, bruttó: 32.880.000,-Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.300.000.-Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBVSZ 82 § 23. sz. táblázat tartalmazza.

 A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2018. június 04. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatványok letölthetőek innen: nyilatkozat és pályázati ajánlat, vagy személyesen átvehetőek a fenti címen.

 A pályázatok bontására 2018. június 04-én 14:00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

 A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.