Pályázati felhívás nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Cím

Funkció

Helyrajzi szám

Alap-

terület

m2

Gépészeti

felszereltség

Minimális bérleti

díj

Ft/m2/hó

Bánatpénz

Ft

Búza utca 8. üzlet (söröző) 18910/101/A/316

83

víz, villany

1.800

179.000

Gyógyszergyár utca 32. üzlet (eszpresszó) 18833/16/A/33

61

víz, villany, távfűtés

1.296

94.000

Hatvany Lajos utca 2. üzlet 64057/17/A/2

55

víz, villany, távfűtés

1.210

79.000

Kabar utca 5. üzlet 64057/31/A/124

63

víz, villany, távfűtés

1.344

101.000

Szérűskert utca 1. iroda 18910/77/A/1

44

víz, villany

1.210

63.000

Szindbád utca 3. üzlet (borozó) 62321/48/A/3

54

víz, villany, távfűtés

1.296

83.000

Meggyfa utca 25. iroda 18529/14/A/57

120

víz, villany, gáz

1.344

193.000

Lajos utca 104. iroda, üzlet 17799/A/26

29

víz, villany, gáz

1.344

46.000

Szőlőkert u. 6. „B” csarnok raktár 18822/12

100-1.640

távfűtés (vizesblokk használattal)

540*

64.000-

1.062.000

Szőlőkert u. 6. „C” csarnok raktár 18822/12

100-1.340

távfűtés (vizesblokk használattal)

540*

64.000-

868.000

Szőlőkert u. 6. „C” csarnok iroda 18822/12

545

távfűtés (vizesblokk használattal)

1.210**

791.000

* A Szőlőkert utcai raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függvényében közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 70,- Ft/m2/hó

** A Szőlőkert utcai irodánál közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 75.000,- Ft/hó

A pályázatot zárt borítékban 2013. február 13-án 16 00óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.

A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni. Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

– az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
– az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
– a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
– a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
– az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
– 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
– szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:
– 1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,
– 3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,
– 5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

A 1037 Budapest, Szőlőkert utca 6. szám alatti ingatlanban lévő raktár- és irodaterületek bérbevétele kapcsán a pályázónak az alábbiakat is vállalnia kell:
– a raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függvényében közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 70,- Ft/m2/hó. Az irodánál közműátalány (víz-, csatorna, távhő) is fizetendő, melynek összege: 75.000,- Ft/hó,
– a Bérlő kötelezettsége elektromos almérőt felszerelni, az áramfogyasztás díját a Bérbeadónak közvetlenül megfizetni,
– a bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a bérleti jogviszonyt az Önkormányzat bármikor, indoklás nélkül 30 napos határidővel jogosult felmondani,
– a Bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a Bérlő köteles az általa bérelt raktárrész saját költségén történő leválasztására. A bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén Bérlő köteles a bérelt épületrészt ingóságaitól kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas, eredeti állapotban Bérbeadó részére – Megbízott útján – jegyzőkönyv és leltár felvétele mellett visszaadni, a leválasztást biztosító szerkezet egyidejű, saját költségén történő elbontása mellett. A Bérlő köteles a bérleti jogviszony időtartama alatt esetlegesen bekövetkező beázások megszüntetését célzó tetőjavítást saját költségén elvégezni valamint a bérlemény területén (amennyiben szükséges) az elektromos hálózatot kiépíteni illetve kijavítani. Az esetleges beázásokkal illetve a jelzett munkálatokkal kapcsolatosan Bérlő a Bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat követelést.
– figyelembe kell venni, hogy a csarnok fogadószerkezetének teherbírása 1.200 kg/m2.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 2013. március 29-ig elbírálja és annak eredményéről a pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-3468), félfogadási időben: hétfő 14-18, szerda 8-16, csütörtök 8-13 óra között. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.