Pályázat indul: ingatlan telekegyesítéssel történő tulajdonjogának értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló 16350 hrsz.-ú üres, felépítmény nélküli ingatlan telekegyesítéssel történő tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 210/2021. (IX.15.) határozata alapján

 

Budapest III. 16350 hrsz. (Máramaros út 26.)

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Máramaros út 26.

Hrsz:                                                   16350

Megnevezése:                                     kivett árok

Területe:                                             956 m2

Irányár:                                             19.370.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           2.000.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-N3.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

Az ingatlant bejegyzett széljegy nem terheli, de azt a hatályos ÓBÉSZ szerint 21 m2-en közterület szabályzás érinti.

Az ingatlan alsó, a közterület szabályzással már nem érintett részén található a magántulajdonú 16351 hrsz. kerti gépjármű behajtója.

 

Tárgyi ingatlan Óbuda-Hegyvidéken helyezkedik el, a Máramaros úton. Övezeti előírások: Lke-2/SZ-N3., de maga az ingatlan a kivett árok besorolás miatt nem minősül építési teleknek. A hatályos ÓBÉSZ az ingatlan területét vízrendezés, vízelvezetés céljára rendeli, ott épület nem helyezhető el.

Az ingatlan az alsó részén, kisebb területen, az utca felé szilárd burkolatú, míg hegyfelé zöldterület, cserjékkel, fákkal benőtt, emelkedő jelleggel.

Az ingatlan besorolása miatt önállóan nem értékesíthető. A telekegyesítés esetén az ingatlan forgalomképtelensége automatikusan megszűnik, az felveszi a vele összevont ingatlan besorolását, de a 16350 hrsz. eredeti területén meg kell maradnia az ÓBÉSZ szerinti vízelvezető funkciónak, melynek biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vízelvezetési szolgalmi jogot kell alapítani Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat javára. Területe beleszámít az újonnan kialakulandó ingatlan területébe beépíthetőség és egyéb beépíthetőségi paraméterek (pl. oldalkert) szempontjából.

A Vevő köteles az ingatlant saját ingatlanával egyesíteni és egyúttal elvégeztetni a kötelező közterület szabályozást is. A közterület céljára leeső területért és a szolgalmi jog alapításért az önkormányzat kártalanítást nem fizet.   

A pályázat kiértékelését követően a leendő vevővel előszerződés kerül megkötésre, a telekalakításhoz szükséges változási vázrajzok földhivatali záradékolását követően, és a telekalakítási engedély kiadását követően a záradékolt vázrajzok, valamint telekalakítási engedély birtokában kerül sor telekalakítással vegyes adás-vételi szerződés megkötésére

A telekalakítási dokumentáció elkészíttetését, és záradékolásra történő benyújtását, valamint a telekalakítás engedély iránti kérelem benyújtását saját költségen, megtérítési igény nélkül -beleértve a szolgalmi jog feltüntetését is- a Pályázónak (Vevőnek) az előszerződés megkötését követő 30napon belül vállalnia kell.

 

 

 

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, vagy elektronikusan meg kell küldeni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át.

 

A pályázati dokumentáció kikérése és átvétele 2021. október 11., hétfő 9.00 órától 2021. október 21., csütörtök 15.00 óráig történhet meg, az az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

Az üres, kerítetlen ingatlan az utcáról jól áttekinthető.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázati adatlap számítógépes feldolgozása megengedett, de abban tartalmi módosítást nem lehet végrehajtani.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó általános paramétereket, tulajdoni lap másolatot. A Kiíró az ingatlanok beépíthetőségéért felelősséget nem vállal, az erre vonatkozó előírásokat az ÓBÉSZ szerint kell Pályázónak figyelembe vennie.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2021. október 25. (hétfő) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatokban az ajánlati kötöttség ideje 2021. október 25-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2021. október 25. (hétfő) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet telekalakítással vegyes ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. A szerződéskötést meg kell előznie a telekalakítási eljárás lefolytatásának és engedélyezésének. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg (ide sorolva a telekalakítási eljárást is, ha az engedélyeztetés a Pályázó vagy az által megbízott geodéta hibájából hiúsul meg)
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül, az ingatlan jelen állapotában kerül birtokba adásra, beleértve a 16351 hrsz. kiépített gépjármű behajtóját, a zöldterület gondozást, kerítetlen állapota miatt az ott esetleg elhelyezett vagy a birtokba adásig elhelyezésre kerülő szemetet, lomot, sittet.

 

Az ingatlan kitűzési dokumentációval nem rendelkezik, a kiíró nem szavatol az ingatlant határoló, szomszédok által épített kerítések helyzetéért, azok telekhatárra történő áthelyezéséért, áthelyezhetőségéért. Az ingatlan a megtekintett állapotban kerülnek birtokbaadásra. A kitűzés költsége szükség esetén a nyertes Pályázót terheli.

 

Az ingatlannál feltüntetett közmű állapot a nyilvánosan elérhető közműadatbázisokból származik, egyedi, közműszolgáltatók általi egyeztetés nem történt. Pályázó felelőssége a saját hasznosítási igényei szerinti csatlakozási lehetőségek vizsgálata.

 

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély, stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (36 000,- Ft + ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály