Pályázat a 1033 Budapest, Fő tér 1. szám alatti raktár bérbeadására

Archív

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) egyfordulós nyílt pályázatot hirdet az alábbi, nem lakás céljára szolgáló ingatlanrész raktározási célú bérbeadására.

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

Cím:                                      1033 Budapest, Fő tér 1.

Helyrajzi szám:                   18019

Terhek, széljegyek:             az épület műemlék

Bérbeadandó terület:         84,80 m2

 

Minimális bérleti díj:                    76.302,- Ft/hó (ÁFA-mentes)

Pályázati biztosíték:                      91.000,- Ft

Bérleti jogviszony időtartama:  3 év határozott idő

 

Mivel a helyiségben az elektromos fogyasztás egyedi mérése nem biztosított, a Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a bérleti jogviszonnyal összefüggésben a bérleti díjon felül havonta 10.000,- Ft áramátalány fizetendő.

 A pályázat tárgyát az ingatlanon álló felépítmény északi szárnyának földszintjén lévő udvari bejáratú helyiségcsoport (összes nettó alapterület: 84,80 m2) bérbeadása képezi. Az ingatlanrész kizárólag raktározási funkcióval vehető bérbe, székhelyként nem jegyezhető be, vonatkozásában telephely engedély nem adható ki.

Az ingatlanrész hivatalos megtekintése az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztett időpontban, 2020. április 27-én 8:00 órától, 2020. május 7-én 16:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával a freschl@ovzrt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

A pályázati ajánlatot, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként, legkésőbb 2020. május 8. (péntek) 12.00 óráig zárt borítékban feladva van lehetőség benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után feladott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. Pályázat benyújtása esetén a freschl@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival és a postára adás időpontjának megjelölésével. Az e-mailnek legkésőbb 2020. május 8. (péntek) 12.00 óráig meg kell érkeznie a megjelölt címre.

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.ovzrt.hu honlapról.

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint arról, hogy az ingatlant megtekintette, annak állapotát és az arra vonatkozó műszaki tájékoztatást megismerte, ajánlatát ezek figyelembe vételével teszi meg. Ezen kívül a Pályázónak meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték megfizetését.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 60 napig köteles tartani.

A pályázatok benyújtására (a jelzett határidőig) folyamatosan van lehetőség, azok bontására 2020. május 13-án (szerdán), 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében. A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a pályázati borítékbontás nem nyilvános. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott e-mail címre megküldendő elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

 • a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
 • 3 havi bérleti díjnak (+ áramátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes Pályázó által befizetett pályázati biztosíték összege az óvadékba beszámításra kerül).

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Pályázók vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a pályázati biztosítékot befizetik. A pályázati biztosítékot az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell átutalni. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig a pályázati biztosíték az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. számláján jóváírásra kerüljön. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.

A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a döntésről történő értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. részére meg kell fizetnie.

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

A bérleti szerződés (fentiekben tárgyaltakon túli) lényeges tartalmi elemei a következők.

 • A Bérleti Díjat havonta előre, minden tárgyhónap 10. napjáig köteles a Bérlő megfizetni a Bérbeadó által kiállított és megküldött számlának megfelelően a Bérbeadó képviseletében eljáró Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00200005 számú bankszámlaszámára banki átutalással vagy csekken történő befizetéssel.
 • Amennyiben a Bérlő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján köteles a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értékének megfelelő éves késedelmi kamatot a késedelem időtartamára vonatkozóan megfizetni a késedelmesen megfizetett összeg teljesítésével egyidejűleg.
 • A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.
 • A Bérlő köteles az általa igénybevett közüzemi szolgáltatások tekintetében a Bérbeadó által megállapított és kiközölt átalánydíjat megfizetni.
 • Amennyiben a Bérlőnek három hónapos Bérleti Díj (+ áramátalány) hátraléka van, a Bérbeadó a Bérlő részére felszólító levelet küld, és annak eredménytelensége esetén a jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 • A Bérlő köteles a Bérleményt a szerződésben rögzített rendeltetésnek megfelelően használni. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Bérlő a Bérleményt nem rendeltetésének megfelelően használja, a Bérlemény állagát, fizikai állapotát súlyosan károsító cselekményt végez. A tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, a Kiíró ebbéli felelősségét kizárja.
 • A Bérlemény használatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, azt nem lehet albérletbe adni.
 • A Bérlő a Bérleményben bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával és a munkálatok ellenértékének megtérítésére vonatkozó előzetes megállapodás birtokában végezhet. A Bérlő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül végzett munkálatokért térítés nem illeti meg. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Bérbeadó rendkívüli felmondása alapján kerül sor, úgy Bérlő elveszti az általa elvégzett munkálatokkal kapcsolatos megtérítési jogát Bérbeadóval szemben.
 • A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlemény állagának, épületgépészeti felszereltségének és műszaki állapotának megóvásáról, különösen:
 • olyan központi berendezéseinek – a Bérleményen belül megtalálható (áthaladó) közüzemi vezetékek, szerelvények, valamint az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszer – karbantartásáról, javításáról, felújításáról, illetve cseréjéről, amelyeket kizárólagosan a Bérlő használ, illetőleg tart üzemben,
 • a Bérlemény burkolatainak, nyílászáróinak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
 • a Bérlő tevékenységével kapcsolatosan keletkező nem háztartási szemét elszállításáról,
 • a Bérleménnyel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi feladatok ellátásáról.
 • A bérleti szerződés – a határozott időtartam lejárta előtt – a Felek közös megegyezésével szüntethető meg. A Bérbeadó jogosult a szerződés 30 napos, indoklás nélkül történő felmondására, a Bérlő kártérítési igényének kizárásával. A Bérlő jogosult továbbá a szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül felmondani. A határozott időtartamra tekintettel ez esetben a Bérlő köteles a mindenkori Bérleti Díj tizenkettőszeresének megfelelő összeget kárátalány jogcímén a Bérbeadó részére legkésőbb a szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni.
 • A szerződés esetleges meghosszabbítására a Bérlő írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 60 (hatvan) nappal a Bérbeadó részére benyújtott kérelme alapján van lehetőség. Amennyiben Bérlő a szerződés ismételt megkötésére irányuló kérelmét megadott határidőben nem nyújtja be, úgy a Bérbeadó rögzíti, hogy a Bérlemény továbbhasználatára nincs lehetőség.
 • A Bérlő köteles a Bérleményt a Bérbeadó részére – a bérleti szerződés megszűnése napján, jegyzőkönyv felvétele mellett – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, ingóságoktól kiürítve, kitakarított állapotban visszaadni. A Bérlő a visszaadást megelőzően köteles a Bérlemény tisztasági festését elvégezni.

A pályázati felhívás jelen szövege felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapra.