Egyfordulós, nyilvános pályázat az Önkormányzat tulajdonában álló 65552/2/A/1 helyrajzi számú, 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 8. szám alatti épületben lévő, 167 m2 alapterületű egyéb helyiség ingatlan, üzlet, illetőleg iroda funkcióval, bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága – az Önkormányzatnak az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésének figyelembe vételével – 449/2022. (XI. 23.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlan bérbeadására.

 

A pályázat tárgya

 

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló 65552/2/A/1 helyrajzi számú, 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 8. szám alatti épületben lévő, 167 m2 alapterületű egyéb helyiség – üzlet, illetőleg iroda funkcióval történő – bérbeadása.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

 

Cím:                                 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 8.

Hrsz.:                               65552/2/A/1

Megnevezés:                    egyéb helyiség

Telek területe:                   167 m2

Tulajdonos:                      1/1 arányban Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Terhek, széljegyek:           –

Egyéb bejegyzés:              –

Pályázati biztosíték

(bánatpénz):                     408.000,- Ft

 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága fenti határozatával úgy döntött, hogy a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonát képező 65552/2/A/1 helyrajzi számú, 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 8. szám alatti épületben lévő, 167 m2 alapterületű egyéb helyiség GRUBER’S GYM Testépítő, Erőemelő és Szabadidős Sportegyesület (székhely: 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 8., azonosító: 01-99-006198, adószám: 18085143-1-41, képviselő: Gruber Vilmos Máriusz elnök) részére történő ismételt bérbeadásához nem járul hozzá.

 

A határozatról a volt Bérlő kiértesítésre került, a jelen pályázati felhívás kiírásának időpontjában a Sportegyesület az ingatlant jogcím nélküli Használóként üzemelteti.

 

Az ingatlan nyertes Pályázó (leendő Bérlő) részére történő birtokbaadására az ingatlannak a jogcím nélküli Használó általi, Önkormányzat részére történő birtokbaadását követően kerülhet sor. Pályázata benyújtásával a Pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben az esetleges nyertes pályázata nyomán a bérleti szerződés megkötése azon okból hiúsul meg, hogy a jogcím nélküli Használó nem adta az ingatlant az Önkormányzat birtokába, sem az Önkormányzattal, sem pedig az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-vel szemben nem él semmilyen jogcímen kártérítési igénnyel.

 

A jelen pályázatban megajánlandó minimális bérleti díj nettó 340.738,- Ft/hó, amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó. A bérleti díjfizetési kötelezettség az ingatlan birtokba adásának időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

A bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a most meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

Pályázati feltételek

 

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.

 

A bérbeadás időtartama 5 év határozott idő.

 

A pályázaton azon (természetes személy vagy átlátható szervezet) Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került.

 

Az ingatlan hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 2022. december 19-én 9:00 órától 2023. január 3-án 15:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott bérleti díjra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a jelen felhívásban felsorolt egyéb okiratokat, nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani. Az Ajánlattevőnek pályázatában csatolnia kell az ingatlan tervezett hasznosításának koncepcióját és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték (bánatpénz) megfizetését. A pályázati eljárásban benyújtandó dokumentumok formanyomtatványainak megküldése az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az ingatlanon esetlegesen tervezett és megvalósuló bérlői beruházások – amennyiben azokat a Bérbeadó jóváhagyja – a bérleti díjba beszámíthatók, a havi bérleti díj 50%-ának mértékéig, tételes, árazott költségvetés és a (nyertes Ajánlattevővel, mint leendő Bérlővel megkötendő) beruházásra vonatkozó megállapodás alapján. A bérlői beruházás kompenzációjának feltétele, hogy a felsorolt munkanemek teljes körűen, hiba- és hiánymentesen megvalósuljanak. Az ingatlanon esetlegesen tervezett munkálatokra vonatkozó tételes, árazott költségvetés, engedély köteles tevékenység esetén tervdokumentáció, a benyújtandó pályázati anyag részét képezi. A bérbeadás időtartama 5 év határozott idő, illetve az esetleges, Bérbeadó által jóváhagyott, leendő Bérlő általi felújítások, beruházások költségeinek bérbeszámítással történő kompenzációja során a beszámítandó összeggel arányosan meghatározott időtartam.

 

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanon esetlegesen általa kezdeményezett és megvalósítandó, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatára, mint Bérbeadóra tartozó munkálatokra vonatkozó műszaki tartalmat illetőleg annak költségvetését a Bérbeadó felülvizsgálja, a kivitelezés költségeinek kompenzációja legfeljebb a Bérbeadó által jóváhagyott összegben lehetséges.

 

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanon általa, saját költségén megvalósítandó munkálatok teljes körűen a Bérbeadó tulajdonába mennek át, a beszámításra nem kerülő rész vonatkozásában a bérbeadó Önkormányzattal szemben semminemű beszámítási, kártérítési, jóváírási vagy tulajdonjogi igénnyel nem léphet fel, bérbeszámításra pedig a Bérbeadóval kötött előzetes, írásbeli megállapodás alapján kerülhet sor.

 

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága 219/2018. (IV. 18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségekben végzendő bérlői beruházások rendeleti szintű szabályozásának további alkalmazását támogatja azzal, hogy a bérleti díj kerüljön felülvizsgálatra a tekintetben, hogy az a műszaki állapot miatt tartalmaz-e értékcsökkentő tényezőt.

 

 

Amennyiben igen, úgy a bérleti díjat korrigálni kell, tekintettel arra, hogy a bérlemény műszaki állapota az értéknövelő beruházás eredményeként változik. A bérleti díj korrekciójára a beruházás műszaki átadás-átvétele időpontjától kerül sor.

 

Pályázata benyújtásával az Ajánlattevőnek tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlan bérletére kötendő szerződésben vállalnia kell, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlemény állagának megóvását saját költségén, bárminemű beszámítási, kártérítési, jóváírási vagy tulajdonjogi követelés kizárásával biztosítania szükséges.

 

Az Ajánlattevő ajánlatát a pályázatban találhatókon túl kikötéshez, feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

A pályázatban a hiánypótlás nem biztosított.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2023. január 4. (szerda) 10:00 óráig postai úton, zárt borítékban, ajánlott, tértivevényes küldeményként van mód benyújtani, az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). A pályázati ajánlati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. A pályázati ajánlat benyújtása esetén a berbeadas@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a Pályázó adataival, a postára adás időpontjának megjelölésével valamint a bánatpénz megfizetését igazoló dokumentum másolatának csatolásával.

 

A megadott határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „65552/2/A/1 helyrajzi számú, 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 8. szám alatti épületben lévő, 167 m2 alapterületű egyéb helyiség – üzlet, illetőleg iroda funkcióval történő – bérbeadása – pályázati ajánlat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2023. január 4-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2023. január 4. (szerda) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A benyújtott pályázat érvénytelenségének esetei:

 

 • ha azt a kiírásban meghatározott ajánlattételi határidő után nyújtották be,
 • ha azt olyan Ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szemben, korábbi fizetési kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj, stb.) nem teljesítette,
 • a dokumentációban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta,
 • az Ajánlattevő valótlan adatot közölt,
 • az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem vagy nem teljes körűen tett eleget.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa (különösen abban az esetben, ha a jelenleg birtokon belül lévő jogcím nélküli Használó nem adta az ingatlant az Önkormányzat birtokába), valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Ajánlattevővel köthet bérleti szerződést a fentiek szerint. A bérleti szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő megjelölésre került.

 

 

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlott bérleti díj zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

 • az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
 • ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,
 • a szerződés teljesülése a Bérlőnek felróható okból hiúsult meg.

 

A pályázatok elbírálásának szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

 

A pályázat kiértékeléséről illetőleg az ingatlan Bérlőjének kijelöléséről az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. előterjesztése alapján Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága dönt.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Ajánlattevővel szerződés köthető.

 

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a nyertes Ajánlettevőnek vállalnia kell:

 

 • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
 • 3 havi bérleti díjnak (+ szemétátalánynak + esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes Pályázó által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
 • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését (illetőleg a meglévő vízmérők szükség szerinti hitelesítését, cseréjét).

 

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére meg kell fizetnie.

 

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

 

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

 

 

 

A bérleti szerződés (fentiekben tárgyaltakon túli) lényeges tartalmi elemei a következők.

 

 • A Bérleti Díjat havonta előre, minden tárgyhónap 10. napjáig köteles a Bérlő megfizetni a Bérbeadó által kiállított és megküldött számlának megfelelően a Bérbeadó képviseletében eljáró Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00200005 számú bankszámlaszámára banki átutalással vagy csekken történő befizetéssel.

 

 • Amennyiben a Bérlő bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alapján köteles a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értékének megfelelő éves késedelmi kamatot a késedelem időtartamára vonatkozóan megfizetni a késedelmesen megfizetett összeg teljesítésével egyidejűleg.

 

 • A Bérlő a szerződés aláírását követő 30 (harminc) napon belül köteles:

 

 • a Bérleményhez tartozó külön közüzemi mérőberendezéseket a nevére átíratni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni, vagy
 • fogyasztásmérő hiányában a közüzemi mérőberendezéseket a saját költségén felszereltetni és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni, vagy
 • a lejárt hitelességű vízórát saját költségen lecseréltetni, az új mellékvízmérőket plombáltatni, és a közüzemi szolgáltatóval szerződést kötni.

 

 • A Bérlő köteles az általa igénybevett közüzemi szolgáltatások díját a közüzemi szolgáltatóval kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltatónak megfizetni. Az egyedileg mérhető közüzemi szolgáltatások esetében fogyasztásmérő hiányában a Bérlő azok felszereléséig a Bérbeadó által megállapított és kiközölt átalánydíjat köteles megfizetni. A Bérlő köteles a Bérbeadó külön felszólítására, de legalább félévente a közüzemi szolgáltatóktól nullás igazolást kérni és azt a Bérbeadó részére megküldeni.

 

 • Amennyiben a Bérlőnek három hónapos Bérleti Díj (+ szemétátalány), vagy – akár a Bérbeadó, akár a szolgáltató felé fizetendő – közüzemi díjhátraléka van, a Bérbeadó a Bérlő részére felszólító levelet küld, és annak eredménytelensége esetén a Rendelet 100. § (5) bekezdésének megfelelően jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 • A Bérlőnek tudomásul kell vennie, hogy a tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja.

 

 • A Bérlő köteles a Bérleményt a szerződésben rögzített rendeltetésnek megfelelően használni. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Bérlő a Bérleményt nem rendeltetésének megfelelően használja, a Bérlemény állagát, fizikai állapotát súlyosan károsító cselekményt végez. A tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja.

 

 • A Bérlemény használatára kizárólagosan a Bérlő jogosult, azt az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 104. § (1) bekezdésének megfelelően nem lehet albérletbe adni.

 

 • A Bérlő a Bérleményben bármilyen jellegű átalakítást, felújítást csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával és a munkálatok ellenértékének megtérítésére vonatkozó előzetes megállapodás birtokában végezhet. A Bérlő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül végzett munkálatokért térítés nem illeti meg. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Bérbeadó rendkívüli felmondása alapján kerül sor, úgy Bérlő elveszti az általa elvégzett munkálatokkal kapcsolatos megtérítési jogát Bérbeadóval szemben.

 

 

 

 • A Bérlő köteles gondoskodni a Bérlemény állagának, épületgépészeti felszereltségének és műszaki állapotának megóvásáról, különösen:

 

 • olyan központi berendezéseinek – a Bérleményen belül megtalálható víz-, gáz-, csatorna-, fűtésrendszer vezetékei, szerelvényei, kazán, fűtőtestek a kapcsolódó szerelvényekkel együtt, valamint az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszer – karbantartásáról, javításáról, felújításáról, illetve cseréjéről, amelyeket kizárólagosan a Bérlő használ, illetőleg tart üzemben,
 • a Bérlemény burkolatainak, nyílászáróinak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről,
 • a Bérlő tevékenységével kapcsolatosan keletkező nem háztartási szemét elszállításáról,
 • a Bérleménnyel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi feladatok ellátásáról.

 

 • A bérleti szerződés – a határozott időtartam lejárta előtt – a Felek közös megegyezésével szüntethető meg. A Bérlő jogosult továbbá a szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idővel, a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül felmondani. A határozott időtartamra tekintettel ez esetben a Bérlő köteles a mindenkori Bérleti Díj tizenkettőszeresének megfelelő összeget kárátalány jogcímén a Bérbeadó részére legkésőbb a szerződés megszűnésével egyidejűleg megfizetni.

 

 • A szerződés meghosszabbítására a Bérlő írásban, a szerződés lejárta előtt legalább 60 (hatvan) nappal a Bérbeadó részére benyújtott kérelme alapján van lehetőség, az Önkormányzat pozitív döntése esetén. Amennyiben Bérlő a szerződés ismételt megkötésére irányuló kérelmét megadott határidőben nem nyújtja be, úgy a Bérbeadó rögzíti, hogy a Bérlemény továbbhasználatára nincs lehetőség.

 

 • A Bérlő köteles a Bérleményt a Bérbeadó részére – a bérleti szerződés megszűnése napján, jegyzőkönyv felvétele mellett – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, ingóságoktól kiürítve, kitakarított állapotban visszaadni. A Bérlő a visszaadást megelőzően köteles a Bérlemény tisztasági festését elvégezni.

 

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3468 telefonszámain lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.

 

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály