Egyfordulós, nyilvános pályázat a 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőparti, 63660 és 63659 hrsz.-ú ingatlanok vízi- és kerékpáros sporttelep funkcióval, bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testületének 679/2020. (X. 29.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadására.

 

A pályázat tárgya

 

A Budapest III. kerület belterület, 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőparti, 63660 hrsz.-ú, 10.147 m2 és a 63659 hrsz.-ú, 2.076 m2 területű ingatlanok egyben történő – vízi- és kerékpáros sporttelepként történő üzemeltetés célú – bérbeadása. Ezen fő funkció biztosítása mellett – az ingatlanra vonatkozó építési előírások keretein belül – az Ajánlattevő egyéb hasznosításra is javaslatot tehet. A pályázaton részajánlat tehető, kizárólagosan a 63660 hrsz.-ú, 10.147 m2 területű ingatlan bérbevétele vonatkozásában.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlanok adatai:

 

Cím:                            1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart

Hrsz.:                           63660

Megnevezés:                kivett üdülőépület, udvar

Telek területe:              10.147 m2

Tulajdonos:                  Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Terhek, széljegyek:      15 évre szóló elidegenítési tilalom a Magyar Állam jogosultságaként

Megjegyzés:                Az ingatlan tekintetében a jogi és természetbeni telekhatár eltér.

 

Cím:                            1039 Budapest, Királyok útja

Hrsz.:                           63659

Megnevezés:                kivett beépítetlen terület

Telek területe:              2.076 m2

Tulajdonos:                  Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Terhek, széljegyek:      nincsenek

Megjegyzés:                Az ingatlan tekintetében a jogi és természetbeni telekhatár eltér.

 

Pályázati biztosíték

(bánatpénz):                 1.500.000,- Ft

Pályázati dokumentáció

ára:                              bruttó 20.000,- Ft

 

A bérleti díj minimális összege 564.000,- Ft/hó a két ingatlan együttes bérbevételét célzó pályázat, illetve 480.000,- Ft/hó a 63660 hrsz.-ú, 10.147 m2 területű ingatlan önálló bérbevételére benyújtott pályázat esetén.

 

A 63660 hrsz.-ú ingatlan a Duna part forgalomkorlátozása miatt a Kossuth Lajos üdülőpart felől csak engedéllyel közelíthető meg, ezért a telek megközelítése a 63659 hrsz.-ú, üres, nem hasznosított ingatlanon keresztül, a Királyok útja felől biztosítható. Ez az ingatlan változtatási tilalommal terhelt, azonban „közlekedő területként” és további zöldterületként (sport, szabadidő stb. funkcióval) hasznosítható.

 

 

Pályázati feltételek

 

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem téríthető vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán, előzetesen egyeztetett időpontban vehető át, személyazonosság igazolása mellett.

 

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.

 

A pályázati eljárásban az a természetes személy, vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára kell átutalni. A számla kiállítása érdekében az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre kell megküldeni.

 

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezik az ingatlanokról készített értékbecslések, mely tartalmazzák az eligazodást segítő helyszínrajzokat, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatokat.

 

Az ingatlanok hivatalos megtekintése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 2020. november 18-án 9:00 órától 2020. december 3-án 16:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlanok tervezett hasznosításának részletes koncepcióját valamint a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték megfizetését.

 

A pályázaton részajánlat tehető, ez a 63660 hrsz.-ú, 10.147 m2 területű ingatlan önálló hasznosítását célozhatja. Részajánlat tétele esetén is – fő funkcióként – biztosítani kell a bérbe venni kívánt ingatlan sportcélú, vízi- és kerékpáros sporttelepként történő üzemeltetését. Részajánlat tétele esetén az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy mivel a 63660 hrsz.-ú ingatlan a Duna part forgalomkorlátozása miatt a Kossuth Lajos üdülőpart felől csak engedéllyel közelíthető meg, ezzel kapcsolatosan sem Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával, sem pedig az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-vel szemben nem élhet semminemű igénnyel.

 

A 63660 hrsz.-ú, 10.147 m2 és a 63659 hrsz.-ú, 2.076 m2 területű ingatlanok egyben történő – vízi- és kerékpáros sporttelepként történő üzemeltetés célú – bérbeadására benyújtott ajánlat esetén az Ajánlattevő pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy a 63659 hrsz.-ú ingatlan gépjármű átjárásra, parkolásra és sport-szabadidő célra vagy zöldterületként hasznosítható. A 63659 hrsz.-ú ingatlanon semminemű új épület, vagy építmény nem helyezhető el (változtatási tilalommal terhelt).

 

 

Az ingatlanon tervezett és megvalósuló bérlői beruházások – amennyiben azokat a Bérbeadó jóváhagyja, a bérleti díjba beszámíthatók, a havi bérleti díj 50%-ának mértékéig, tételes, árazott költségvetés és a (nyertes Ajánlattevővel, mint leendő Bérlővel megkötendő) beruházásra vonatkozó megállapodás alapján. A bérlői beruházás kompenzációjának feltétele, hogy a felsorolt munkanemek teljes körűen, hiba- és hiánymentesen megvalósuljanak. A munkálatokra vonatkozó tételes, árazott költségvetés a benyújtandó pályázati anyag részét képezi. A bérbeadás időtartama 15 év határozott idő, illetve az esetleges, leendő Bérlő általi felújítások, beruházások költségeinek (maximum 20.000.000,- Ft) bérbeszámítással történő kompenzációja során a beszámítandó összeggel arányosan meghatározott időtartam.

 

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanokban általa, saját költségén megvalósítandó, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatára, mint Bérbeadóra tartozó munkálatokra vonatkozó költségvetését a Bérbeadó felülvizsgálja, a kivitelezés költségeinek kompenzációja a Bérbeadó által jóváhagyott összegben (maximum 20.000.000,- Ft) lehetséges.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott bérleti díjra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

 

Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az ingatlanok tervezett hasznosításának előzetes, legalább 3 oldalas (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret) koncepcióját.

 

Az Ajánlattevő ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat Kiírójának felhívása alapján. A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

Bármely adóigazolás csak akkor hiánypótolható, ha annak ügyintézését az Ajánlattevő igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz. 

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2020. december 4. (péntek) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőparti, 63660 hrsz.-ú, és 63659 hrsz.-ú, ingatlanok vízi- és kerékpáros sporttelep funkcióval, bérleti jogviszony keretében történő hasznosítása – pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatokban az ajánlati kötöttség ideje 2020. december 4-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2020. december 4. (péntek) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb bérleti díjat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Ajánlattevővel köthet ingatlan bérleti szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan bérleti szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlott bérleti díj zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

  • az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a Bérlőnek felróható okból hiúsult meg.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai

 

A megajánlott bérleti díj (súlyszám: 85) illetőleg az ingatlanban az Ajánlattevő által vállalt – Önkormányzat által elfogadott, kompenzálásra nem kerülő – értéknövelő beruházás értéke (súlyszám: 15) (ezt az értéket a benyújtott pályázat alapján Kiíró felülvizsgálja és az általa elfogadott érték tekinthető mérvadónak).

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Ajánlattevővel szerződés köthető.

 

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.