Egyfordulós nyilvános pályázat a 1033 Budapest, Flórián tér 3. szám alatti, 18024/17 hrsz.-ú ingatlan A/1 jelű ingatlanrészének elidegenítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, 1033 Budapest, Flórián tér 3. szám alatti, 18024/17 hrsz.-ú ingatlan A/1 jelű ingatlanrészének elidegenítésére a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdése figyelembe vételével, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorló polgármester 539/2021. (V. 7.) számú határozata alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet.

 

Az ingatlan paraméterei:

cím:                                           1033 Budapest, Flórián tér 3.

helyrajzi szám:                           18024/17

az A/1 ingatlanrész alapterülete:  1.041 m2 (koncertterem és elsődleges kiszolgáló terek, padlás, gépészeti tér valamint kb. 15 m2-es udvarrész kizárólagos használata)

a teljes ingatlan megnevezése:    kivett lakóház, udvar

az A/1 ingatlanrész funkciója:     zenekari koncertterem és egyéb kiszolgáló helyiségei

tulajdonos:                                 Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat.

Az A/1 ingatlanrész 2024. augusztus 31-ig tartó, határozott idejű, térítésmentes bérleti szerződésekkel terhelt.

 

A 1033 Budapest, Flórián tér 3. szám alatti ingatlan 100%-os önkormányzati tulajdonú, a telken álló épület alápincézett, földszint + 2 emelet magasságú, részben sátortetős, részben lapostetős, hagyományos építésű, műemléki védettség alatt áll. Az ingatlan továbbá kiemelten védett régészeti lelőhely (pince). Az ingatlanban 13 lakás és 5 nem lakás céljára szolgáló bérlemény található, melyekből jelenleg az A/1 jelű rész kerülhet értékesítésre, a következőkben részletezettek szerint. A műemléki védettségű ingatlan társasházzá alakításához és az értékesítéshez a FORMAP Kft. az épületet felmérte, elkészültek a szintenkénti alaprajzok, az egyes tervezett ingatlanrészek (albetétek) felmérése és a későbbi társasház alapításhoz szükséges beazonosítása (számozása). A felmérés során meghatározásra kerültek a leendő külön tulajdoni illetőségek és közös használatban (tulajdonban) maradó ingatlanrészek. Ezek alapján egyes ingatlanrészek már most értékesíthetőek, függetlenül a társasház alapítás hosszabb jogi és adminisztrációs folyamatától. A felmérés pontosan meghatározta a jelen pályázat tárgyát képező helyiségcsoport méretét, alaprajzát, helyiségeit, melynek jelölése a felmérés szerint (a leendő társasházi külön tulajdoni illetőség jelölésével egyezően) A/1.

 

Az A/1 jelű helyiségcsoport három szinten (földszint, 1-2. emelet) helyezkedik el, illetve hozzá tartozik egy padlástér és a belső udvar mintegy 15 m2 területének kizárólagos használata. Az elsődleges területe (koncertterem és elsődleges kiszolgáló terek) 728 m2, a másodlagos terület (padlás, gépészeti tér) 328 m2. A helyiség jegyzéket, a területek alaprajzon történő feltüntetését a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

A 18024/17 hrsz-ú ingatlan társasházzá alapítása folyamatban van. A társasház bejegyzéséig az adásvételi szerződésben az egész ingatlanhoz viszonyított tulajdoni hányadként kerül megjelölésre az adásvétel tárgya. Korábban ez az épületrész volt a Flórián Filmszínház, jelenleg az Óbudai Danubia Nonprofit Kft. bérli 2024. augusztus 31-ig, térítésmentesen, két bérleti szerződés keretében: az 539 m2 alapterületű volt mozi helyiségcsoportot zenekari próbaterem rendeltetéssel, a 29 m2 alapterületű, volt vendéglátó üzlet ingatlanrészt pedig szociális helyiségcsoport (teakonyha, vendégművész öltöző, mozgássérült illemhely) funkcióval.

 

Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. 2014. december 15-től 2024. augusztus 31-ig tartó határozott időtartammal bérbe vette a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező Budapest III. kerület, belterület 18024/17 helyrajzi számú, természetben a 1033 Budapest, Flórián tér 3. szám alatti ingatlanon álló épületben lévő, 539 m2 alapterületű volt mozi helyiségcsoportot zenekari próbaterem rendeltetéssel. Figyelemmel korábbi, 23/2014. (I. 30.) számú határozatára, az Önkormányzat Képviselő-testülete 588/2014. (VIII. 28.) számú határozatával járult hozzá a bérlemény Bérlő részére – pályázaton kívüli, térítésmentes – bérbeadásához. Az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottsága 663/2015. (X. 07.) számú határozatával hozzájárult az ingatlanon álló épületben lévő, 29 m2 alapterületű, volt vendéglátó üzlet szociális helyiségcsoport (teakonyha, vendégművész öltöző, mozgássérült illemhely) funkcióval, az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. részére – pályázaton kívül, térítésmentesen – történő bérbeadásához, valamint ugyanezen határozatban döntött a bérbeadás feltételeiről. A bérleti szerződések jelenleg is hatályban vannak, a pályázati dokumentációban megtalálhatóak.

 

Pályázati feltételek:

Ajánlati irányár:                                298.810.000,- Ft (ÁFA-mentes).

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       30.000.000,- Ft.

Pályázati dokumentáció ára:              100.000.- Ft (bruttó)

 

A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció átvétele. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át. Az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel Kiíró fenntartja a jogot, hogy a dokumentációt elektronikusan adja át pályázók részére.

 

A részletes pályázati feltételeket, szükséges dokumentumokat tartalmazó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával történt előzetes egyeztetést és a dokumentáció árának megfizetését követően (ertekesites@ovzrt.hu) vehető át személyesen, vagy kiírói visszajelzésre elektronikusan 2021. május 28-án 11:00 óráig, a személyazonosság, illetve képviseleti jogosultság igazolása mellett. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára fizetheti meg, a számla kiállítása érdekében kérjük, hogy az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre szíveskedjenek megküldeni. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely helyszínrajzot, fotókat, alaprajzokat, helyiségkimutatást, tulajdoni lap másolatot is tartalmaz.

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta és a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a letéti számlán jóváírásra került.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Az ingatlan hivatalos megtekintése az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztetett időpontban, 2021. június 2-án 15:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, a fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadására, ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat is szükséges benyújtani. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

A pályázó ajánlatában kikötést nem tehet, ajánlatát feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2021. június 4-én 10:00 óráig, zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „Flórián tér 3. szám alatti, 18024/17 hrsz.-ú ingatlan A/1 részének értékesítési pályázata” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2021. június 4-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2021. június 4-én 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

 

A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján, a pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható. Az adóigazolás csak abban az esetben hiánypótolható, ha annak ügyintézését a pályázó igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

 

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlan a pályázó céljainak megfelel-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlan pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási, átalakítási engedély, ingatlan beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez vagy tevékenység módosításához szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlan megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját 66.800 Ft+ ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

 

A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.