Felújítandó helyiségek bérbeadása a piaci ár alatt!

Archív

VÁLLALKOZÓ KEDVŰEK FIGYELMÉBE!
LYÁZATI FELHÍVÁS

Egyedülállóan kedvező bérleti díj meghatározásával önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbevételére

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Cím                               Ágoston utca 14.
Funkció                         iroda
Helyrajzi szám               16918/3/A/310
Alapterület                           58 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Műszaki állapot:            közepes
Minimális bérleti díj       28.632,- Ft/hó
Bánatpénz                     34.000,- Ft

Cím                               Selmeci utca 21.
Funkció                         raktár
Helyrajzi szám               17406/A/13, 14
Alapterület                           125 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram
Műszaki állapot:            erősen leromlott
Minimális bérleti díj       16.875,- Ft/hó
Bánatpénz                     20.000,- Ft

Cím                               Tímár utca 15.
Funkció                         műhely
Helyrajzi szám               17629/A/1
Alapterület                           85 m2
Gépészeti felszereltség  elektromos áram
Műszaki állapot:            erősen leromlott
Minimális bérleti díj       13.855,- Ft/hó
Bánatpénz                     16.000,- Ft

Cím                               Margitliget utca 3.
Funkció                         üzlet
Helyrajzi szám               62321/50/A/166
Alapterület                           82 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Műszaki állapot:            leromlott
Minimális bérleti díj       18.994,- Ft/hó
Bánatpénz                     22.000,- Ft

Cím                               Pacsirtamező utca 29.
Funkció                         raktár
Helyrajzi szám               17783//A/55
Alapterület                           96 m2
Gépészeti felszereltség  elektromos áram
Műszaki állapot:            erősen leromlott
Minimális bérleti díj       27.360,- Ft/hó
Bánatpénz                     32.000,- Ft

Cím                               Szőlő utca 23.
Funkció                         raktár
Helyrajzi szám               17642/A/1
Alapterület                           55 m2
Gépészeti felszereltség  elektromos áram
Műszaki állapot:            erősen leromlott
Minimális bérleti díj       4.150,- Ft/hó
Bánatpénz                     5.000,- Ft

Cím                               Tímár utca 26.
Funkció                         iroda
Helyrajzi szám               17621/A/41
Alapterület                           198 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, gáz
Műszaki állapot:            erősen leromlott
Minimális bérleti díj       52.315,- Ft/hó
Bánatpénz                     62.000,- Ft

Cím                               Váradi utca 26.
Funkció                         raktár
Helyrajzi szám               17005/29 /A/86
Alapterület                           149 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Műszaki állapot:            erősen leromlott
Minimális bérleti díj       22.648,- Ft/hó
Bánatpénz                     27.000,- Ft

A pályázatot zárt borítékban 2014. február 3-án 17 00óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány letölthető ITT és az www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

–               az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
–               az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
–               a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
–               a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:
–               az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
–               3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
–               szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:
–               1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,
–               3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,
–               5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 2014. március 14-ig elbírálja és annak eredményéről a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.