Egyfordulós, nyilvános pályázat a 16300/9 hrsz.-ú, 9.568 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan részleges, területbérleti szerződés keretében történő hasznosítására

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testületének – az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésének a) pontja és az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbe adásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 111. § figyelembe vételével meghozott – 26/2024. (I. 17.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan hasznosítására.

 

A pályázat tárgya

 

A Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában álló Budapest belterület, III. kerület 16300/9 hrsz.-ú, 9.568 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, természetben a Budapest, III. Óbuda-hegyvidéki településrészén, a Bécsi út-Vörösvári út kereszteződés szomszédságában fekvő ingatlan részleges, legfeljebb 3.779 m2 alapterületű részének területbérleti szerződés keretében történő hasznosítása.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

 

megnevezés                kivett beépítetlen terület

területe                        9.568 m2

övezeti besorolás       Zkp-Kp3 városi parkhoz kapcsolódó közpark

tulajdonos                  Budapest III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat 1/1

tulajdoni lap III/1.    a T-60741 számú térrajz alapján a 16300 hrsz ingatlan megosztva a 16300/1-11 hrsz.-re

III/2.                            vezetékjog 169 m2 területre FŐTÁV Zrt. jogosultságaként

III/3.                            szolgalmi jog terheli a Budapest, III. ker. belterület 16300/10 hrsz.-ú ingatlant illető átjárási szolgalmi jog 859 m2 terület részre

 

Pályázati biztosíték

(bánatpénz):              100.000,- Ft

 

A fajlagos területbérleti díj irányára fajlagosan 244,51,- Ft/m2/hó,

 

amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó. A területbérleti díj a szerződés hatálybalépésének időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

A területbérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, ha a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

Pályázati feltételek

 

 • a pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott bérleti díj, valamint a 16300/9 hrsz.-ú bérelni nem kívánt területrészen, illetve egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanon vállalt rendszeres karbantartási munkálatok értéke;
 • a területbérleti díj irányára fajlagosan 244,51,- Ft/m2/hó, amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó;
 • a megajánlott bérleti díj csökkenthető az önkormányzati tulajdonú területek (ide nem értve a bérelt területet) karbantartására fordított összeggel, a bérleti díj 50%-áig (előzetes jóváhagyás alapján);
 • a bérbeadás időtartama 3 év határozott idő;
 • pályázni egybefüggő, legalább 500 m2 terület területbérleti szerződés keretében történő hasznosítására lehet, a bérelni kívánt ingatlanrész pontos megjelölésével, valamint hasznosítási koncepció benyújtásával;
 • amennyiben ugyanarra az ingatlanrészre érkezik hasznosítási ajánlat (illetőleg a pályázott területek részben vagy egészben átfedésben vannak) valamint a megajánlott fajlagos bérleti díj is megegyezik, az elbírálásnál előnyt élvez az az Ajánlattevő, aki/amely nagyobb alapterület bérbevételére nyújt be ajánlatot. Ezek egyezősége esetén előnyt élvez az az ajánlat, melyben az Ajánlattevő a bérbe venni kívánt ingatlanrészen felül az ingatlan egyéb része tekintetében, valamint más önkormányzati tulajdonú ingatlanon kötelezettséget vállal annak saját költségén történő rendezésére, rendszeres kaszálására, tisztántartására;

 

 • a területbérlettel összefüggésben a Bérbeadó közüzemi szolgáltatást nem biztosít;
 • a pályázat során nem képezik bírálat tárgyát a Pályázó által, a bérbe veendő ingatlanrészen esetlegesen elhelyezni kívánt felépítmények, ezek megvalósíthatóságának kockázatát a Pályázónak kell viselnie, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja;
 • a megkötendő területbérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a tervezett funkció megvalósításához szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Bérlő feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja;
 • a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a bérelt területen bármilyen felépítmény vagy épület esetlegesen, csak az ingatlanra vonatkozó övezeti előírások betartása mellett, előzetes tulajdonosi hozzájárulás és a beruházásra vonatkozó részletes megállapodás aláírását követően, külön eljárás keretében épülhet;
 • az aláírásra kerülő szerződésben a Bérlőnek vállalnia kell a bérelt terület saját költségén történő rendezését, rendszeres kaszálását, tisztántartását (ennek költségével a bérleti díj nem csökkenthető);
 • a pályázatban kikötésre kell, hogy kerüljön, hogy az Önkormányzat a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja, valamint hogy fenntartja azon jogát, hogy az Ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.
 • a megkötendő területbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek díját a Bérlő köteles fizetni.

 

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció igazolt átvétele. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályának címzett berbeadas@ovzrt.hu email címre megküldött elektronikus levéllel kezdeményezhető legkésőbb 2024. április 12-én 15.00 óráig. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, amelynek részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmazza az eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatot.

 

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.

 

A pályázati eljárásban az a természetes személy vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a pályázati dokumentációt igazoltan átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től.

 

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán. A dokumentáció kiadása történhet elektronikus úton is, ezt Kiíró jogosult eldönteni.

 

Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni, meg kell küldeni (szkennelve) az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát, a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges.

 

Az ingatlan hivatalos megtekintését – tekintettel annak szabad bejárhatóságára – a Kiíró szervezett formában nem biztosítja, mindazonáltal annak megtörténtéről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

 

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlan tervezett hasznosításának koncepcióját valamint a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték megfizetését.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott bérleti díjra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

 

Az Ajánlattevő ajánlatát a pályázatban találhatókon túl kikötéshez, feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat Kiírójának felhívása alapján. A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

Bármely adóigazolás csak akkor hiánypótolható, ha annak ügyintézését az Ajánlattevő igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2024. április 15-én 12:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „16300/9 hrsz.-ú ingatlan részleges, területhasználati szerződés keretében történő hasznosítása – pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet.

 

Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2024. április 15-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2024. április 15-én 12:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb bérleti díjat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson. Amennyiben ugyanarra az ingatlanrészre érkezik hasznosítási ajánlat (illetőleg a pályázott területek részben vagy egészben átfedésben vannak), a Kiíró lehetőséget biztosít a nem a legjobb ajánlatot tévő Ajánlattevő(k) részére a bérbe venni kívánt terület elhelyezkedésének módosítására.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Ajánlattevővel köthet bérleti szerződést a fentiek szerint. A bérleti szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlott bérleti díj zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

 • az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
 • ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,
 • a szerződés teljesülése a Bérlőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Ajánlattevővel szerződés köthető.

 

A pályázat útján történő bérbe adás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbe adásáról szóló rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3468 telefonszámán lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.