Pályázati lehetőség helyiségek bérbevételére

Archív

VÁLLALKOZÓ KEDVŰEK FIGYELMÉBE! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Egyedülállóan kedvező bérleti díj meghatározásával önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbevételére

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására: 

Cím                                  Ágoston utca 14.
Funkció                            iroda
Helyrajzi szám                 16918/3/A/310
Alapterület                                58 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Minimális bérleti díj           28.632,- Ft/hó
Bánatpénz                        34.000,- Ft

Cím                               Búza utca 8.
Funkció                         üzlethelyiség
Helyrajzi szám               18910/101/A/316
Alapterület                           83 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram
Minimális bérleti díj       15.274,- Ft/hó
Bánatpénz                     18.000,- Ft

Cím                               Hatvany Lajos utca 2.
Funkció                         üzlethelyiség
Helyrajzi szám               64057/17/A/2
Alapterület                           55 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Minimális bérleti díj       12.819,- Ft/hó
Bánatpénz                     15.000,- Ft

Cím                               Juhász Gyula utca 9.
Funkció                         postahivatal (üzlet/iroda)
Helyrajzi szám              
64057/21/A/1
Alapterület                           141 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Minimális bérleti díj       36.994,- Ft/hó
Bánatpénz                     44.000,- Ft

Cím                               Kabar utca 5.
Funkció                        
üzlethelyiség
Helyrajzi szám              
64057/3/A/124
Alapterület                           63 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Minimális bérleti díj       8.505,- Ft/hó
Bánatpénz                     10.000,- Ft

Cím                               Selmeci utca 21.
Funkció                         raktár
Helyrajzi szám              
17406/A/13, 14
Alapterület                           125 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram
Minimális bérleti díj       16.875,- Ft/hó
Bánatpénz                     20.000,- Ft

Cím                               Tímár utca 15.
Funkció                         raktár
Helyrajzi szám              
17629/A/1
Alapterület                           85 m2
Gépészeti felszereltség  elektromos áram
Minimális bérleti díj       13.855,- Ft/hó
Bánatpénz                     16.000,- Ft

A pályázatot zárt borítékban 2013. november 4-én 16 00óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.

A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.

A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni. Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

               az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;

               az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;

               a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;

               a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

               az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),

               3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),

               szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:

               1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,

               3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,

               5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.2013. november 30-ig elbírálja és annak eredményéről a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt.Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468), ügyfélfogadási időben: hétfő 14-18, szerda 8-16, csütörtök 8-13 óra között. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.