Fiatalok, friss házasok figyelem!

Archív

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK SZOCIÁLIS ALAPÚ – FIATAL HÁZASOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A pályázati kiírás Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint az önkormányzat honlapján a www.obuda.hu oldalon megtekinthető. A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2016. november 25. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők és letölthető ITT. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

sor

szám

út / utca emelet lift m2 szobaszám komfort

fokozat

alap

lakbér Ft/m2

1 Berend 2 nincs 18 1 komfortos 404
2 Királyok útja 3 nincs 32 1 összkomfortos 423
3 Szindbád 8 van 31 1 összkomfortos 423

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

A nyertes pályázóknak vállalniuk kell az előre fizetős óra felszereléséről a közüzemi szolgáltatóval történő szerződéskötést. A lakás bérbeadására vonatkozó szerződést a szerződéskötésről szóló értesítéstől számított 30 napon belül kell megkötni. A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni. A bérleti jogviszony 5 év határozott időre jön létre, az elnyert bérleti jog ismételten nem biztosítható. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. december 20. 16.00 óra.
helye:a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság 2017. februári ülésén bírálja el.

A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályázókat legkésőbb 2017. március 15. napjáig írásban értesíti.

Lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt szociális alapú pályázaton való részvétel általános szabályai:

 • Pályázaton részt vehet azon természetes személy:
 1. akinek, illetve a vele együttköltöző személynek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, másik lakáson bérleti joga nem áll fenn,
 2. akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása,
 3. aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önkényesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban lévő lakásba,
 4. a pályázók, illetve a velük együttköltöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit,
 5. a pályázók és a velük együttköltöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft),
 6. a pályázók és a velük együttköltöző személyek nem rendelkeznek olyan vagyonnal, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát. (2.850.000,- Ft),
 7. a pályázók vállalják az előre fizetős óra felszereléséről a közüzemi szolgáltatóval történő szerződéskötést
 8. legalább az egyik pályázó III. kerületi lakcímmel rendelkezik.
 9. a pályázat benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 35. életévét
 10. a pályázók vállalják havonta minimum 20.000,-Ft megtakarítását lakás-előtakarékosság keretében a bérleti szerződés fennállásának időszaka alatt. A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó lakás-előtakarékossági szerződést kössön, amelyet a szerződés aláírásakor köteles bemutatni. A megtakarítás teljesítését 3 havonta köteles igazolni a befizetési bizonylatok bemutatásával a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályánál. Amennyiben kötelezettségét elmulasztja, a Főosztály értesíti a Vagyonkezelőt, aki a bérleti szerződést felmondhatja.
 • A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
 1. a megpályázott lakás pályázati kiírásban rögzített sorszámát, a pályázók esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 2. a pályázók és az együttköltöző személyek adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 3. a pályázók nyilatkozatát saját és együttköltöző hozzátartozói jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 4. a pályázók nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalják a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 5. a pályázók nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben hány alkalommal vettek érvényesen részt a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon.
 • A pályázathoz mellékelni kell:
 1. a pályázók és az együttköltöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára és lakcímére vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat, okiratok másolatát (nevét, lakcímkártya szerinti lakcímét, illetve tartózkodási helyét és személyazonosító adatait),
 2. a házassági anyakönyvi kivonat másolatát
 3. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat,
 4. a pályázók nyilatkozatát, hogy vállalják az előre fizetős óra felszereléséről a közüzemi szolgáltatóval történő szerződéskötést.

Az ESZLB a pályázók által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését.

Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Munkanélküliek esetében az illetékességi területükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolását nyújtsák be, ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Amennyiben a családban nevelt gyermek él, a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, igazolás a tartásdíj összegéről.

 • Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot.
 • Érvénytelen az a pályázat:
 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adták be,
 2. amely hiányosan került benyújtásra,
 3. amely nem felel meg a helyi rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.
 • Pályázatok elbírálásának szempontjait a rendelet keretei között az ESZLB határozza meg,