PÁYLZATI KIÍRÁS - ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, FELÚJÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT LAKÁSOK KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉRFIZETÉSSEL, LAKOSSÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

Archív

A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselőtestület feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadására.

I.A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 22. 14 óra

helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban

(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.).

A járványhelyzetre tekintettel a pályázatokat elektronikus úton is benyújthatják a postabonto@obuda.hu e-mail címre, azonban kérjük, hogy fokozottan figyeljenek oda, hogy jól olvasható módon, minden rovat kitöltésre kerüljön, az adatlapot a szükséges helyeken írják alá, és az előírt mellékleteket csatolják.

Kérjük, a pályázat személyesen történő benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát mutassák be!

A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2021. július 2. napjától Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapjáról letölthetők, továbbá a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2., és 1033 Budapest, Fő tér 2.) átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes. (letölthető: https://obuda.hu/blog/palyazati_kategoria/berbeadassal-kapcsolatos-palyazatok/ )

A pályázati kiírás és a lakásokról készült műszaki leírások személyesen megtekinthetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint a lakásokról készült fotókkal együtt elérhető az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu) és a Vagyonkezelő honlapján (www.ovzrt.hu).

A pályázatra meghirdetett lakások jellemzői:

sor

szám

út / utca

szint

liftes

mozgás-korlá-tozottak számára alkalmas

m2

szoba-szám

komfort

fokozat

alap

lakbér Ft/m2

ÓVN ZRt-hez fizetendő lakbér és külön szolgáltatások díja

lakásbérleti díjba beszámítható

1

Tímár

2

nem

nem

26

1

komfortos

646

26.936,-Ft

350.000,-Ft

2

Meggyfa

1

nem

nem

34

1

komfortos

646

33.024,-Ft

850.000,-Ft

3

Lajos

fszt

nem

igen

25

1

komfortos

646

29.364,-Ft

750.000,-Ft

4

Búza

10

igen

igen

50

1+2

összkomfortos

706

60.723,-Ft

1.150.000,-Ft

5

Madzsar József

13

igen

igen

51

1+1

összkomfortos

706

53.446,-Ft

550.000,-Ft

6

Hatvany Lajos

5

igen

igen

66

3

összkomfortos

706

67.056,-Ft

1.250.000,-Ft

7

Gyógyszergyár

1

nem

nem

48

1+1

összkomfortos

706

44.064,-Ft

850.000,-Ft

A lakásokról készült képek és jegyzőkönyvek a lakások sorszámára kattintva érhetőek el.

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

A közös költség felújítási alapot meghaladó része a bérlőt terheli!

Technikai okok miatt a vízfogyasztás nem minden esetben a vízóra alapján, hanem átalány díj szerint történik!

A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázatokat a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a benyújtási határidőtől számított 60 napon belül bírálja el. A döntésről a Lakásügyi Főosztály a pályázókat a Bizottság döntését követő 30 napon belül írásban értesíti.

II. A pályázaton való részvétel feltételei

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeit a 60/2020. (XII.18.) rendeletében (a továbbiakban: Ölb.) szabályozza.

A pályázaton való részvétel általános szabályai:

A lakás bérbeadására vonatkozó pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:

a) aki – valamint a vele együtt költöző személy – beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik;

b) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása; nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,

c) aki 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,

d) a pályázó, vagy a vele együtt költöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik,

e) a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik,

f) megfelel az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek és nem áll fenn vele szemben az e rendeletben meghatározott valamely kizáró ok.

A felújítási pályázaton való részvétel további feltétele, hogy a fenti feltételeknek megfelelő pályázó

a) a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget,

b) vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint

c) vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet.

A felújítási pályázaton való részvétel esetén azon pályázó, aki jelenleg is kerületi önkormányzati lakás bérlője, vállalja továbbá

a) korábbi lakásának rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő leadását a bérleti szerződés megkötését követő 120 napon belül, és

b) jelenlegi bérleményére vonatkozóan tartozás mentességét igazolja, valamint

c) vállalja a pályázott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti szerződés megkötését követően.

A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát:

1 személy esetén 1 lakószoba, de legfeljebb 40 m2,

2-3 személy esetén 2 lakószoba, de legfeljebb 60 m2,

4-5 személy esetén 3 lakószoba, de legfeljebb 90 m2,

5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa egy lakóhelyiséggel nő.

A méltányolható lakásnagyság megállapítása szempontjából két félszoba egy lakószobának tekinthető.

A méltányolható lakásigény felső határánál a pályázón túlmenően csak a vele együttköltöző személyeket lehet figyelembe venni, azzal hogy amennyiben a pályázó vagy a vele együttköltöző családtag három hónapot meghaladó várandósságát igazolja, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.

A fenti feltételeken túl, érvényes pályázat akkor nyújtható be, ha a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelme meghaladja a megpályázott lakás Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-hez fizetendő lakbére és a kapcsolódó külön szolgáltatások díjának (lakbér, közös költség, vízátalány, szemétszállítás) háromszorosát és az egy főre eső jövedelmük meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 220 %-át, azaz 62.700.-Ft-ot.

Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.

A pályázathoz mellékelni kell:

 1. a pályázó és a vele együttköltöző személyek 6 havi jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó hivatalos igazolásokat. A munkaviszonyból származó jövedelem igazolására a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványt, vagy azzal azonos tartalmú munkáltatói jövedelmigazolást kell benyújtani! Vállalkozók esetében a pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatványt, vagy azzal azonos tartalmú nyilatkozatot valamint a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról az illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani!

 2. amennyiben a pályázó jelenleg is önkormányzati lakás bérlője, az érvényes bérleti szerződést valamint a közüzemi szolgáltatóknak a tartozásmentességet hitelt érdemlő igazolását

 3. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat:

 • egészségkárosító lakáskörülmények (gyermekorvos vagy védőnő által kiállított igazolás)

 • tartós betegség, fogyatékosság,

 • az elmúlt öt évben folyamatosan fennálló munkaviszony (munkahely váltás esetén valamennyi jogviszonyról szóló igazolás)

 1. a pályázó(k) hozzájáruló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatban szereplő tények vizsgálata érdekében a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet.

A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:

 1. a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,

 2. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,

 3. a pályázó és együttköltöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,

 4. a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlap tartalmát megismerte és 120 napon belül vállalja az abban meghatározott felújításokat átlagos, jó minőségben,

 5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,

 6. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,

 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,

 8. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően nyújtja be.

III. A pályázat elbírálása

Érvénytelen az a pályázat:

 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be,

 2. amely hiányosan került benyújtásra,

 3. amely nem felel meg a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a Hivatal és a Vagyonkezelő a 91. § szerint jogosult kezelni és egymás között, valamint a 95.§ szerint harmadik személy részére továbbítani.

A pályázó szociális körülményeinek – különösen a kérelemben megadott tények – vizsgálata érdekében Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet!

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 1. a rendelet és a pályázati kiírás keretei között a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság határozza meg,

 2. a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázati kiírásban meghatározott pontrendszer szerint a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik.

A pontrendszer egy sorrend felállításával segíti a Bizottságot, a döntést annak figyelembe vételével, de az adott lakás paramétereinek és a pályázó életkörülményeinek függvényében hozza meg.

A Bizottság a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtani a Lechner Nonprofit Kft. által kiállított ingatlantulajdon esetleges fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 120 napon belül a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvben részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosítására legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra kerülhet sor.

A Vagyonkezelő a felújítási pályázat esetében – legfeljebb a helyszíni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszámítható összegének mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:

a) a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés megkötése, amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,

b) az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,

c) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,

d) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig lehetséges,

e) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

 

Letölthető nyomtatványok: