Pályázati lehetőség - „kivett sportpálya, jégcsarnok” megjelölésű ingatlan részleges, területhasználati szerződés keretében történő hasznosítása

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III.
Kerület, ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestületének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1)
bekezdésének a) pontja és az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak használatba adásáról szóló
9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 111. § figyelembe vételével meghozott 755/2021. (VII. 27.) számú
határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület
ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan hasznosítására.


A pályázat tárgya


A Budapest Főváros III. Kerület, ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában álló Budapest
belterület, III. kerület 20306 hrsz.ú, 366.085 m2 nagyságú „kivett sportpálya, jégcsarnok” megjelölésű,
természetben a Budapest, III. Testvérhegyi lejtő Kubik utca Gölöncsér utca által határolt ingatlan részleges,
területhasználati szerződés keretében történő hasznosítása.


A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:


Cím: Budapest, III. Testvérhegyi lejtő Kubik utca Gölöncsér utca

Hrsz.: 20306

Megnevezés: kivett sportpálya, jégcsarnok

Telek területe: 366.085 m2

Tulajdonos: Budapest Főváros III. Kerület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat

Terhek, széljegyek: telekalakítás, lásd a tulajdoni lapon

vezetékjog 2 m2 területre, az ELMÜ Hálózati Kft. jogosultságaként

bírósági felülvizsgálati kérelem (Fehér Tiborné)

vízvezetési szolgalmi jog 592 m2 területre Budapest Főváros Önkormányzata
jogosultságával

Pályázati biztosíték

(bánatpénz): 100.000, Ft

Pályázati dokumentáció ára: bruttó 20.000, Ft


A fajlagos területhasználati díj irányára 24, Ft/m2/hó,


amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó, a területhasználati díj a
szerződés megkötésének időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat érvénytelenségét vonja maga
után.


A területhasználati díj jelenleg ÁFAt nem tartalmaz, azonban, ha a Használatba adó az ingatlan használatba adása
tekintetében ÁFA kötelessé válik, akkor a Használatba adó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a meghatározott
használati díjra, mint adóalapra felszámítja.


Pályázati feltételek


A használatba adás időtartama 3 év határozott idő.

Pályázni egybefüggő, legalább 1.000 m2 terület használati szerződés keretében történő hasznosítására
lehet, a használni kívánt ingatlanrész pontos megjelölésével, valamint részletes hasznosítási koncepció
benyújtásával.

A pályázatok elbírálásának szempontja: a megajánlott használati díj összege. Amennyiben ugyanarra
az ingatlanrészre érkezik hasznosítási ajánlat (illetőleg a pályázott területek részben vagy egészben
átfedésben vannak) valamint a megajánlott használati díj is megegyezik, az elbírálásnál előnyt élvez az
az Ajánlattevő, aki/amely a használatba venni kívánt ingatlanrészen felül az ingatlan egyéb része
tekintetében is kötelezettséget vállal annak saját költségén történő rendezésére, rendszeres kaszálására,
tisztántartására. Ez esetben az elbírálás szempontja a megajánlott használati díj összegén túl a
karbantartani vállalt terület nagysága.

A területhasználattal összefüggésben a Használatba adó közüzemi szolgáltatást nem biztosít.

A pályázat során nem képezik bírálat tárgyát a Pályázó által, a használandó ingatlanrészen esetlegesen
elhelyezni kívánt felépítmények, ezek megvalósíthatóságának kockázatát a Pályázónak kell viselnie, az
Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja.

A leendő, területhasználati szerződéssel érintett, közhasználat elől elzárt terület nagysága az övezetbe
sorolt egybefüggő, egy telekként kialakított terület maximum 5%a lehet, de nem lehet nagyobb 1
hektárnál.

A megkötendő területhasználati szerződésben rögzíteni kell, hogy a tervezett funkció megvalósításához
szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése a Használó
feladata és felelőssége, az Önkormányzat ebbéli felelősségét kizárja.

A megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a használt területen bármilyen felépítmény vagy
épület esetlegesen, csak az ingatlanra vonatkozó övezeti előírások betartása mellett, előzetes tulajdonosi
hozzájárulás és a beruházásra vonatkozó részletes megállapodás aláírását követően, külön eljárás
keretében épülhet.

Az aláírásra kerülő szerződésben a Használónak vállalnia kell a használt terület saját költségén történő
rendezését, rendszeres kaszálását, tisztántartását.

A megkötendő területhasználati szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek díját a Használó
köteles fizetni.


A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000, Ft vételáron, amely
összeg semmilyen formában nem téríthető vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztályán, előzetesen egyeztetett
időpontban, legkésőbb 2021. augusztus 16ig vehető át, személyazonosság igazolása mellett. Kiíró fenntartja a
jogot, hogy a dokumentációt elektronikusan adja át Pályázó részére.


A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.


A pályázati eljárásban az a természetes személy vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a pályázati
dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.től. A pályázati dokumentáció
megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.nél vezetett
120010080014090900100008 bankszámlájára kell átutalni. A számla kiállítása érdekében az utalás adatait,
valamint a számlát igénylő adatait a berbeadas@ovzrt.hu email címre kell megküldeni.


A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Óbudai Vagyonkezelő
Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.nél vezetett 120010080014090900100008 számú letéti számlájára
és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati
dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Értékesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztályán. A dokumentáció kiadása történhet elektronikus úton
is, ezt Kiíró jogosult eldönteni.


Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez
be kell mutatni, meg kell küldeni (szkennelve) az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási
címpéldányát, a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén
meghatalmazás benyújtása is szükséges.


A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele a
berbeadas@ovzrt.hu
email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az
ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmazza az eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre
vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatot.


Az ingatlan hivatalos megtekintését tekintettel annak szabad bejárhatóságára a Kiíró szervezett
formában nem biztosítja, mindazonáltal annak megtörténtéről az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.


Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott használati díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlan tervezett hasznosításának részletes koncepcióját valamint a pályázati
formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati
biztosíték megfizetését.


Az ingatlanon esetlegesen tervezett és megvalósuló Használói beruházások amennyiben azokat a Használatba
adó jóváhagyja, a használati díjba beszámíthatók, a havi használati díj 50%ának mértékéig, tételes, árazott
költségvetés és a (nyertes Ajánlattevővel, mint leendő Használóval megkötendő) beruházásra vonatkozó
megállapodás alapján. A használói beruházás kompenzációjának feltétele, hogy a felsorolt munkanemek teljes
körűen, hiba és hiánymentesen megvalósuljanak. A munkálatokra vonatkozó tételes, árazott költségvetés a
benyújtandó pályázati anyag részét képezi. A használatba adás időtartama 3 év határozott idő, illetve az esetleges,
Használatba adó által jóváhagyott, leendő Használó általi felújítások, beruházások költségeinek bérbeszámítással
történő kompenzációja során a beszámítandó összeggel arányosan meghatározott időtartam.

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanon
általa, saját költségén esetlegesen megvalósítandó, Budapest Főváros III. Kerület ÓbudaBékásmegyer
Önkormányzatára, mint Használatba adóra tartozó munkálatokra vonatkozó költségvetését a Használatba
adó felülvizsgálja, a kivitelezés költségeinek kompenzációja a Használatba adó által jóváhagyott összegben
lehetséges.


Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az
ingatlanrészben általa, saját költségén esetlegesen megvalósítandó munkálatok teljes körűen a Használatba
adó tulajdonába mennek át, a beszámításra nem kerülő rész vonatkozásában a használatba adó
Önkormányzattal szemben semminemű beszámítási, kártérítési, jóváírási vagy tulajdonjogi igénnyel nem
léphet fel, bérbeszámításra pedig a Bérbeadóval kötött előzetes, írásbeli megállapodás alapján kerülhet sor.


Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag
kötelező nyilatkozatát a megajánlott használati díjra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban
megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.


Az Ajánlattevő ajánlatát a pályázatban találhatókon túl kikötéshez, feltételhez nem kötheti, az ilyen
pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem
értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.


A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat Kiírójának felhívása alapján. A pályázati adatlap nem
hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.


Bármely adóigazolás csak akkor hiánypótolható, ha annak ügyintézését az Ajánlattevő igazoltan
megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az
ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz.


A pályázati ajánlatot legkésőbb 2021. augusztus 19. (csütörtök) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a
címzett megjelölésén, valamint a 20306 hrsz.ú ingatlan részleges, területhasználati szerződés keretében
történő hasznosítása pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet.


Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos
ajánlat).


Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2021. augusztus 19től számított 60 nap.


A pályázatok bontására 2021. augusztus 19. (csütörtök) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám
alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott
levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A
bontási eljárás nem nyilvános.


A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában,
indoklás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb
használati díjat kínáló érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően
további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson. Amennyiben ugyanarra az ingatlanrészre
érkezik hasznosítási ajánlat (illetőleg a pályázott területek részben vagy egészben átfedésben vannak), a
Kiíró lehetőséget biztosít a nem a legjobb ajánlatot tévő Ajánlattevő(k) részére a használatba venni kívánt
terület elhelyezkedésének módosítására.


Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Ajánlattevővel köthet használati szerződést a fentiek szerint. A
használati szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a
pályázatban, mint Ajánlattevő megjelölésre került.


A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az
ajánlott használati díj zártkörű liciten történő módosítását.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az
eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,

ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,

a szerződés teljesülése a Használónak felróható okból hiúsult meg.


Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos
feltételek mellett a soron következő Ajánlattevővel szerződés köthető.


A pályázat útján történő használatba adás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat
Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak
használatba adásáról szóló rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az
Értékesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztály +36 1 4303464 és a +36 1 4303468 telefonszámain lehet
kérni.


A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.


Értékesítési, Helyiség és Telekhasznosítási Osztály