PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének, valamint Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának határozatai alapján

 

  • 1039 Budapest, Hímző u. 1. földszint, 64057/12/A/60 hrsz-ú ingatlan-nyilvántartás szerint lakás, természetben funkcióját tekintve iroda, alapterülete: 57 m2

A helyiség Békásmegyer Duna felöli oldalán található, panel épület földszintjén. A helyiség az épület két oldaláról is megközelíthető, közvetlen utcai bejáratokon keresztül. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, távfűtés. Jó műszaki állapotú.

Irányár: 26.920.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.700.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

  • 1039 Budapest, Hunyadi u. 58-60. B. ép. pinceszint, 62976/0/B/1 hrsz-ú raktár, alapterülete: 22 m2

A helyiség Csillaghegyen, hagyományos téglaépület pinceszintjén található. Az ingatlan bejárata belső udvarról nyílik. Falazata vizesedik, salétromos, helyenként beázás nyomai láthatók. Bevezetett közművek: villany. Fűtési rendszer nincs kiépítve. Gyenge műszaki állapotú.

Irányár: 4.400.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 450.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

  • 1039 Budapest, Kabar u. 5. földszint, 64057/3/A/124 hrsz-ú egyéb helyiség, alapterülete: 63 m2

A helyiség Békásmegyer Duna felöli oldalán, panel épület földszintjén található, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, távfűtés. Műszaki állapota jó.

Irányár: 30.890.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.100.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

  • 1039 Budapest, Madzsar J. u. 33. pinceszint, 65552/46/A/91 hrsz-ú egyéb helyiség, alapterülete: 32 m2

A helyiség Békásmegyer Duna felöli oldalán, panel épület pinceszintjén található, bejárata az épület lépcsőházából érhető el. A helyiség födéme alatt a lakóház közmű alapvezetékei futnak, alattuk a belmagasság csak 1,90 m.  Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, távfűtés. Gyenge műszaki állapotú.

Irányár: 3.090.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 310.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

  • 1039 Budapest, Viziorgona u. 4. földszint, 62321/3/A/102 hrsz-ú üzlethelyiség, alapterülete: 14 m2

A helyiség Békásmegyeren a lakótelep hegy felöli oldalán található panel épületben. Megközelítése közvetlenül az utcáról lehetséges. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna. Fűtési rendszer nincs kiépítve. Felújítandó műszaki állapotú.

Irányár: 7.870.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 790.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

  • 1033 Budapest, Zab u. 4., 18910/77/A/51 hrsz-ú iroda, alapterülete: 78 m2

A helyiség a Kaszásdűlői lakótelepen panel épület földszintjén található, bejárata közvetlenül az utcáról nyílik. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna, távhő. Felújítandó műszaki állapotú.

Irányár: 34.790.000.- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.500.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán, vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át.

 

Az ingatlanok hivatalos megtekintése az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztett időpontban lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

A pályázati dokumentáció kikérése és átvétele 2022. január 10., hétfő 9.00 órától 2022. január 31., hétfő 15.00 óráig történhet meg, az az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

 

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz fotókat, tulajdoni lap másolatot és alaprajzot.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2022. február 07. (hétfő) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

 

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú helyiség pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több helyiségre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni!

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2022. február 07-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2022. február 07. (hétfő) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (45 000 + ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3465 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.