PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 551/2020. (VII.02.), valamint a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság 123/2020. (VI.30.) határozatai alapján

 

  • Budapest III. 63995/2 hrsz. (Szent István u. 43.)

Az ingatlan III. kerület, Óbuda Csillaghegy elnevezésű városrészében, a Szentendrei út és a Királyok útja között, a Szent István utca – Rövid utca kereszteződésében található, korábban teniszpályaként funkcionált. A telek közel téglalap alakú, sarkainál levágásokkal. Környezetében jellemzően családi házak, intézményi területek, üres telkek, találhatók. Infrastrukturális ellátottsága, tömegközlekedéssel való megközelítése megfelelő. Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik, az ingatlan előtti utcában csatorna nem található. Az ingatlan szilárd burkolatú úton megközelíthető. Az ingatlan kerített, de a kerítés egy később végrehajtott közterület szabályzás miatt telekhatáron kívül esik.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                   1039 Budapest, Szent István u. 43.

Hrsz:                                                   63995/2

Megnevezése:                                    kivett beépítetlen terület

Területe:                                             2067 m2 (~ 28-32 m x 59-64 m)

Minimális ár:                                    155.700.000,- Ft + áfa

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       15.600.000.- Ft

Övezeti besorolás:                             Vi-2/SZ-L4.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 64011/2 hrsz. (Szent István utca)

Az ingatlan III. kerület, Óbuda Csillaghegy elnevezésű városrészében, a Rövid utca és a Királyok útja között a Szent István utcában található 980 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú telek, az ingatlan előtti utcában csatorna nem található. A többi közmű az utcai szakaszon megtalálható. Az ingatlan előtti útszakasz földút. A telek teljes felületén füves, részben bokros, fás. Az ingatlan nem kerített.

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                   1039 Budapest, Szent István utca

Hrsz:                                                   64011/2

Megnevezése:                                    kivett beépítetlen terület

Területe:                                              980 m2 (~13 x 75 m)

Irányár:                                             41 800 000 Ft + áfa

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       4 200 000 Ft

Övezeti besorolás:                              Lke-1/HZ-2

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 64310 hrsz. (Donát u. 19/A)

III. kerület Békásmegyer-Ófaluban található keskeny, hosszú, 706 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú, lakóövezeti telek. Az ingatlan a Donát és a Bernát utcára is rendelkezik közterületi kapcsolattal. A Donát utcában az összes közmű megtalálható. A telek egy része sík, majd a Bernát utca felé enyhén emelkedő. Területe füves, minimális bokorral, fával. Az ingatlan kerített, bejárata a Donát utca felől egy kétszárnyú kapu. Az ingatlan a két utcai frontról jól áttekinthető.

  Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                   1038 Budapest, Donát utca 19/A.

Hrsz:                                                   64310

Megnevezése:                                    kivett beépítetlen terület

Területe:                                             706 m2 (~9 x 79 m)

Irányár:                                             28 900 000 Ft +fa

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       2 900 000 Ft

Övezeti besorolás:                              Lke-2BÓ/O-K1

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 62162 hrsz. (Liget u.)

III. kerület Csillaghegyen, Liget utcában található 147 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú, lakóövezeti telek. A Liget utcában az összes közmű megtalálható. A telek első, nagyobb, utcai fele sík, hátsó, kisebb része emelkedő rézsű. Az ingatlan kerített, a bejárata a Liget utca felőli kétszárnyú kapu, mely mögött egy aszfaltozott gépkocsi beálló található. A telek az utcáról jól áttekinthető.

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                   1038 Budapest, Liget utca

Hrsz:                                                   62162

Megnevezése:                                    kivett beépítetlen terület

Területe:                                             147 m2 (~8 x 18 m)

Minimális ár:                                    5 100 000 Ft +áfa

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       500 000 Ft

Övezeti besorolás:                              Lke-1/HA-2

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség – és Telekhasznosítási Osztályán.

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlanokon nincs felépítmény, azok az utcáról jól áttekinthetők. Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, a fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadására, ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat is szükséges benyújtani. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatot.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2020.08.14. (péntek) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú telekingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több telekre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni!

 

Jelen pályázatokban az ajánlati kötöttség ideje 2020.08.14-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2020.08.14. (péntek) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, a soron következő Pályázóval szerződés köthető, amennyiben erről a második, illetve harmadik helyezett Pályázók értesítve lettek.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (40 000 – 100 000 Ft-ig terjedően, ingatlantól függően), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.