PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Siófok-Szabadisóstói önkormányzati tulajdonú telekingatlanok értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére a Képviselőtestület 583/2020. (VIII.28.) határozata alapján

 

  • Siófok-Szabadisóstó 1375/2 hrsz.

Az ingatlan szabálytalan négyszög alakú, sík terület, részben kerített, környezetében mezőgazdasági és üdülőterületek találhatóak, korábban teniszpályaként került hasznosításra.

A 1375/2 hrsz. alatti ingatlan jelenleg beépítésre szánt övezeti besorolású, K-sp/Z10% jelű különleges sport övezetbe van sorolva. Az ingatlant közterület-szabályozás érinti, déli és nyugati része E-v jelű védelmi erdőbe van sorolva, ami a szabályozás végrehajtását követően önálló helyrajzi számú közterületi erdővé válhat.

A helyi építési szabályzat alapján jelenleg az övezetben sportpálya, uszoda, sportcsarnok valamint a működésükhöz szükséges gazdasági és tárolóépület, kivételesen pedig kulturális, szállás-, lakó- és üdülőépület helyezhető el. A helyi építési szabályzat jelenleg felülvizsgálat alatt áll, a Kiíró a helyi Építési Szabályzatban foglaltak érvényesíthetőségéből, illetve az abban foglaltak megváltozásából eredő felelősségét kizárja, javasoljuk, hogy pályázat benyújtásakor minden esetben vegyék fel a kapocslatot Siófok Város Önkormányzatának Főépítészi Irodájával.

Belterület, az ingatlan tulajdoni lapjára az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. használati joga van bejegyezve, azonban a terület hasznosítását a cég nem tervezi, értékesítés esetén a használati jog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre fog kerülni.

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    8600 Siófok-Szabadisóstó

Hrsz:                                                   1375/2

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             43.417 m2

Minimális ár:                                     301.100.000,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           38.200.000.- Ft

A telek beépíthetőségének paramétereit a helyi építési szabályzat tartalmazza.

 

 

  • Siófok-Szabadisóstó 1374 hrsz.

Az ingatlan sokszög alakú, növényzettel sűrűn benőtt, cserjésült, erdősült, a Sóstó korábbi medre mellett található.

A 1374 hrsz alatti ingatlan beépítésre nem szánt besorolású, V jelű vízgazdálkodási övezetbe van sorolva. Mivel beépítésre nem szánt övezetről van szó, kizárólag a kialakítható legkisebb telekterület került meghatározásra a paramétertáblázatban, ami 3000 m2, tekintettel arra, hogy az ingatlan 1683 m2, tovább már nem osztható. A vízgazdálkodási területen a vízgazdálkodással összefüggő, külön jogszabályok szerinti építmények helyezhetők el. A helyi építési szabályzat jelenleg felülvizsgálat alatt áll, a Kiíró a helyi Építési Szabályzatban foglaltak érvényesíthetőségéből, illetve az abban foglaltak megváltozásából eredő felelősségét kizárja, javasoljuk, hogy pályázat benyújtásakor minden esetben vegyék fel a kapocslatot Siófok Város Önkormányzatának Főépítészi Irodájával. Belterület, az ingatlan tulajdoni lapjára az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. használati joga van bejegyezve, azonban a terület hasznosítását a cég nem tervezi, értékesítés esetén a használati jog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre fog kerülni.

 

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    8600 Siófok-Szabadisóstó

Hrsz:                                                   1374

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             1.683 m2

Minimális ár:                                     700.000,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           90.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               V (vízgazdálkodási övezet)

A telek beépíthetőségének paramétereit a helyi építési szabályzat tartalmazza.

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázatokon azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től.

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlanok nem kerítettek, azok bejárhatók. Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, a fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadására, ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat is szükséges benyújtani. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatot.

 

 

Pályázati ajánlatot legkésőbb 2020.09.30. (szerda) 12:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázata” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több telekre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni!

 

Jelen pályázatokban az ajánlati kötöttség ideje 2020.09.30-tól számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2020.09.30. (szerda) 12:50 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor, a pályázatok bontási eljárása nem nyilvános. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

 

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, a soron következő Pályázóval szerződés köthető, amennyiben erről a második, illetve harmadik helyezett Pályázók értesítve lettek.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (40 000,- Ft + ÁFA/ingatlan), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlanok.hu.