PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon való bérbeadására

Archív

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A pályázati kiírás megtekinthető Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.) és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik u. 7.) valamint az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu) és az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2019. június 7. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

 

sozszám út / utca emelet m2 mozgáskorlátozott számára alkalmas lift szobaszám komfort fokozat alap lakbér Ft/m2
1 Juhász Gyula 4 32 nem nincs 1 összkomfortos 440
2 Meggyfa 2 20 nem nincs 1 komfortos 420
3 Pacsirtamező 1 24 nem nincs 1 komfortos 420
4 Szentendrei 12 31 igen van 1 összkomfortos 440
5 Szindbád 14 32 igen van 1 összkomfortos 440

 

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

 

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtania a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály ((jogutód: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) által kiállított Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.

 

A lakás bérbeadására vonatkozó szerződést a szerződéskötésről szóló értesítéstől számított 60 napon belül kell megkötni. A bérleti jogviszony 5 év határozott időre jön létre. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosítására legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra kerülhet sor. A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni.

 

A pályázat benyújtásának határideje:    2019. június 27. 12.00 óra

helye:             a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája

(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.),

Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája

(1033 Budapest, Fő tér 2.),

 

A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be kell mutatni!

 

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság legkésőbb a 2019. szeptemberi ülésén bírálja el. A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályázókat legkésőbb 2019.10.15. napjáig írásban értesíti.

 

A lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt szociális alapú pályázaton való részvétel általános szabályai:

 

 • Pályázaton részt vehet azon cselekvőképes személy:
 1. aki valamint a vele együtt költöző személy – beköltözhető lakással nem rendelkezik,
 2. akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs,
 3. aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba,
 4. a pályázó, illetve a vele együttköltöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit,
 5. a pályázó és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft),
 6. a pályázó és a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek olyan vagyonnal, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát. (2.850.000,- Ft),
 7. a pályázó vállalja az előre fizetős óra felszereléséről a közüzemi szolgáltatóval történő szerződéskötést,
 8. a pályázó vagy két személy együttes pályázata esetén legalább az egyik pályázó Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkezik.

 

 • A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
 1. a megpályázott lakás pályázati kiírásban rögzített sorszámát, a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 2. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 3. a pályázó nyilatkozatát saját és családja (együttköltöző hozzátartozói) jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 4. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 5. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 6. a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja az előre fizetős óra felszereléséről a közüzemi szolgáltatóval történő szerződéskötést.
 7. pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően nyújtja be.

 

A pályázathoz mellékelni kell: a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó igazolásokat.

 

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését.

 

Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását közvetlenül megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a pályázat beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata szükséges az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Munkanélküliek esetében a Kormányhivatal igazolását kell benyújtani, ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Munkaviszony igazolása munkáltatói igazolással lehetséges.

 

Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot.

 

 • Érvénytelen az a pályázat:
 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújtották be,
 2. amely hiányosan került benyújtásra,
 3. amely nem felel meg a rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

 

 • Pályázatok elbírálásának szempontjai:
 1. a rendelet keretei között a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság határozza meg,
 2. a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik.
 3. a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fiatalok részére kell bérbe adni,

 

5)  A beérkezett pályázatok elbírálásra történő előkészítése érdekében a pályázók által közölt adatokat a Hivatal és a Vagyonkezelő a Vbr. 113. § szerint jogosult kezelni és egymás között, valamint harmadik személy részére továbbítani.

 

A pályázathoz szükséges adatlap letölthető innen: https://ovzrt.hu/wp-content/uploads/Pályázati-adatlap-szociális-alapú-pályázathoz.doc