Pályázati felhívás - Önkormányzati tulajdonú ingatlan eladására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Budapest III. kerület, 64221 helyrajzi számú, 1864 m2 alapterületű, természetben a Táncsics Mihály u. 24. szám alatt lévő „kivett iroda, udvar” megnevezésű felépítményes ingatlan elidegenítésére a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testület 17/2020. (I.23.) határozatának 2-4. pontja alapján egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Budapest III. kerület, Táncsics M. u. 24.

Hrsz.: 64221

Megnevezés: kivett iroda, udvar

Területe: 1864 m2  

Felépítmény: 347,6 m2

Az ingatlanra a 64222 hrsz. javára bejegyzett átjárási és csatornavezetési szolgalmi jog terheli.

Minimál ár: bruttó 77.900.000, – Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 8.000.000.-Ft

 

A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000, – Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem jár vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán munkaidőben vehető át, személyazonosság igazolása mellett.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára, valamint a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára fizetheti meg. Átutalással történő befizetés esetén a számla kiállítása érdekében kérjük, hogy az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre szíveskedjenek megküldeni.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, és az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve felsorolt egyéb nyilatkozatokat is benyújtja. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatot zárt borítékban, legkésőbb 2020. március 05. (csütörtök) 13:00 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át. A pályázatok bontására 2020. március 05-én 13:15 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

 

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen ingatlan értékesítését célzó pályázat mellett Kiíró jelen ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására is pályázatot írt ki.

 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

 

A pályázat lebonyolítására az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI.2.) rendeletben és az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

 

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.