PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú, bérleti joggal terhelt telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló, bérbeadás útján hasznosított, bérleti joggal terhelt telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének és Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának határozatai alapján

 

 

  • 1037 Budapest III. 22348 hrsz. -ú ingatlanban fennálló önkormányzati tulajdoni hányad értékesítése (Jutas u. 137. – Kőpor u. 50.)

Budapest III. 22348 hrsz-ú belterületi ingatlan, mely természetben 1037 Bp., III. Kőpor u. 50. -Jutas u. 137. sz. alatt található, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 220/800 arányú tulajdonában áll. Tulajdonostársak: Magyar Állam (540/800 th), Csótka Beáta Erzsébet (20/800 th) és Szentner Tamás (20/800 th.).

A tárgyi ingatlan Aranyhegyen található, a Kőpor utca és a Jutas utca között. A Jutas utca aszfaltozott, a Kőpor utca murvás földút. Az önkormányzati telekrész közvetlenül a Jutas utcai részen van, azt a többi telekrésztől kerítés választja el, a területet éves bérleti szerződéssel hasznosítjuk. Használat megosztás sosem volt a telektulajdonosok között, a használat a kialakult szokásjogon alapul. A Magyar Állam öröklés jogcímen került ingatlanon belülre. Az önkormányzati rész kivételével a többi terület nincs gondozva, hasznosítva, azok a Kőpor utca felől esetleg bejárhatók, onnan nincs kerítés.

A hirdetett telekrészen csak elektromos áram közműbeállás van, azt a bérlő saját költségén létesítette, a telek Jutas utca felőli végén egyébként már minden közmű megtalálható. A bérlő ezen felül még egy faszerkezetű hétvégi házat helyezett el a telekrészre.

Az ingatlan az Lke-2/SZ-IK-1 lakóövezetbe tartozik, környezetében családi házak és kisebb társasházak találhatók. A helyi építési szabályzat a közeljövőben változni fog, a létesíthető lakásszám várhatóan csökkenni fog.

Az ingatlant a Kőpor utcai részén közterület szabályzás terheli. Az ingatlanon a telekszabályzást a többes tulajdonosi szerkezet miatt eddig nem sikerült adminisztratívan végrehajtani. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy a szabályzás alá eső területrészt a tulajdonosok térítésmentesen adják le az Önkormányzat felé.

Az ingatlan az ÓBÉSZ szerint beépíthető, de bármi fejlesztést egyeztetni kell a többi tulajdonossal, a telek a tulajdoni hányadoknak megfelelően meg nem osztható.

A bérlő az értékesítési szándékról tud, vételi kérelmet nem nyújtott be, éves bérleti szerződése 30 napos felmondási határidővel került megkötésre annak érdekében, hogy amennyiben a jelen pályázatra külső személytől érvényes ajánlat érkezik és maga a volt bérlő pedig nem pályázna, úgy a bérleti szerződés felmondható legyen. Az ingatlant a nyertes Pályázó részére történő birtokbaadásáig a jelenlegi bérlőnek el kell hagynia és ingóságaitól ki kell ürítenie. A telken található elektromos áram bekötést a bérlő létesítette, így amennyiben nem Ő lesz a Vevő, azt megszüntetheti. Ugyancsak a bérlő létesítette a kerítéseket, a faházat, így azokat is jogosult elbontani. Az ingatlan kiürítéséért Kiíró nem szavatol, szükség esetén az ingatlan jogcímnélküli használattal terhelten kerül átadásra a leendő Vevő felé.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Jutas u. 137. – Kőpor u. 50.

Hrsz:                                                   22348

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             2.335 m2, ebből önkormányzati 220/800 th.,

azaz 642 m2

Irányár:                                             29.200.000,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             7.400.000,- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-IK-1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

Tekintettel az élő bérleti jogviszonyra, a kerítés zártságára, az ingatlan megtekintése nem biztosított. 

 

  • Budapest III. 22561 hrsz. (Taliga u. 10-12.)

A tárgyi ingatlanban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata csak résztulajdonnal (8.698 m2, ebből önkormányzati 114336/1143360 th., azaz 10 %, cc. 870 m2) rendelkezik.

A telek Aranyhegyen található, hivatalos közterület kapcsolata van, de az önkormányzati ingatlanrész a telket feltáró, belső használatú egysávos földút legvégén található. Használat megosztás sosem volt a telektulajdonosok között, a használat a kialakult szokásjogon alapul.

Övezeti besorolása szerint beépíthető, de a vegyes tulajdon miatt csak a tulajdonostársak hozzájárulásával, figyelembe véve a többi telekrészen már meglévő épületeket is. A helyi építési szabályzat a közeljövőben változni fog, a létesíthető lakásszám várhatóan csökkenni fog családi házas jellegű beépítés esetén.

Az ingatlanrészt alsó végét nagynyomású földgáz vezeték és védőtávolsága, felső részén nagyfeszültségű elektromos távvezeték és védőtávolsága fedi le, épületet gyakorlatilag a két védőtávolság közötti területen lehet létesíteni.

A telekrészen felépítmény már nincs. A meglévő közművesítéseket (víz és elektromos áram) a bérlő létesítette, illetve ágaztatta le saját, szomszédos ingatlanáról. Egyéb közmű nincs az ingatlanrész közelében.

A telekre 2024. december 31-ig érvényes a bérlet szerződés, év közbeni 30 napos felmondási határidővel. Amennyiben a jelen pályázatra külső személytől érvényes ajánlat érkezik és maga a volt bérlő pedig nem pályázna, úgy a bérleti szerződés felmondásra kerül. Az ingatlant a nyertes Pályázó részére történő birtokbaadásáig a jelenlegi bérlőnek el kell hagynia és ingóságaitól ki kell ürítenie.

A telken található elektromos áram és ivóvíz bekötést a bérlő létesítette, így amennyiben nem Ő lesz a Vevő, azokat megszüntetheti. Az ingatlan kiürítéséért Kiíró nem szavatol, szükség esetén az ingatlan jogcímnélküli használattal terhelten kerül átadásra a leendő Vevő felé.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Taliga u. 10-12.

Hrsz:                                                   22561

Megnevezése:                                     kivett gazdasági épület, udvar

Területe:                                             8.698 m2, ebből önkormányzati 114336/1143360 th.,

azaz 10 %, cc. 870 m2

Irányár:                                             16.600.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):             1.600.000,- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-N3.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

Az ingatlan a belső kis útról jól áttekinthető.

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, vagy elektronikusan meg kell küldeni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át.

 

A pályázati dokumentációk kikérése és átvétele 2024. július 09., kedd 9.00 órától 2024. augusztus 22., csütörtök 15:00 óráig történhet meg, amely az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

 

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

 

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázati adatlap számítógépes feldolgozása megengedett, de abban tartalmi módosítást nem lehet végrehajtani.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó általános paramétereket, tulajdoni lap másolatot.

A Kiíró az ingatlanok beépíthetőségéért felelősséget nem vállal, az erre vonatkozó előírásokat az ÓBÉSZ szerint kell Pályázónak figyelembe vennie.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2024. augusztus 26., hétfő 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

 

A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több telekre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni!

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2024. augusztus 26-tól számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2024. augusztus 26., hétfő 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. Az érvényes ajánlatokat a benyújtási határidő leteltétől számított 45 napon belül bírálja el a tulajdonosi joggyakorló, kivéve, ha a kiíró a határidőt meghosszabbítja. Az elbírálásra nyitva álló határidő ez esetben sem lehet hosszabb 90 napnál. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. Az eredményhirdetésig a pályázat állásáról sem telefonon, sem írásban nem adunk ki információt, kivéve az esetleg szükséges hiánypótlási felhívásokat A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Pályázókkal a pályázati borítékbontást követő időszakban, a pályázat kiértékelését követő tulajdonosi döntés alapján további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

A pályázat nyertese az adásvételi szerződés-tervezet megküldésétől (ez e-mail formájában történik meg a megbízott ügyvédi iroda által) számított 45 napon belül köteles aláírni az adásvételi szerződést. Ellenkező esetben az Eladó a szerződéskötéstől visszaléphet, a szerződéskötés ezen okból történő meghiúsulása a Pályázónak felróható oknak minősül.       

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Az ingatlan kitűzési dokumentációval nem rendelkezik – kivéve, ahol kifejezetten feltüntetésre került annak megléte- ezért a kiíró nem szavatol az ingatlanon található kerítések helyzetéért, azok telekhatárra történő áthelyezéséért, áthelyezhetőségéért. A kitűzés költsége a nyertes Pályázót terheli.

 

Az egyes ingatlanoknál feltüntetett közmű állapot a nyilvánosan elérhető közműadatbázisokból származik, egyedi, közműszolgáltatók általi egyeztetés nem történt. Pályázó felelőssége a saját hasznosítási igényei szerinti csatlakozási lehetőségek vizsgálata.

 

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

A meghirdetett ingatlanokra a Tulajdonostársakat, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA, de minimum 50.000.-Ft + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (45.000,- Ft + ÁFA), továbbá a tulajdoni lap lekérésének aktuális díját, a földhivatali eljárás mindenkori díját.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály