PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres és felépítményes telekingatlanok tulajdonjogának telekegyesítéssel vegyes értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres és felépítményes telekingatlanok tulajdonjogának telekegyesítéssel vegyes értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 255/2022.(VI.22) határozata alapján

 

Budapest III. 19938/1 hrsz. és Budapest III. (19944/1) hrsz. alatti ingatlanok együttes, telekegyesítéssel vegyes értékesítése (Pomázi út 9. és Pomázi köz 4.)

A Budapest III. 19938/1 és (19944/1) hrsz-ú belterületi ingatlanok, melyek természetben Bp., III. Pomázi út 9., 19938/1 hrsz. és a Pomázi köz 4. (19944/1 hrsz.) sz. alatt találhatóak, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában állnak.

 

Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok, az ingatlan paraméterei 19938/1 hrsz.:

Cím:                                                    1037 Bp., Pomázi út 9.

Hrsz:                                                   19938/1

Földterület mérete:                             717 m2

Megnevezése:                                     kivett lakóház, udvar

Irányár:                                               80.370.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       lásd később

Övezeti besorolás:                             Gksz-2/SZ-5

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

Az ingatlan korábban bérházként volt hasznosítva, de onnan az összes lakásbérlő kihelyezésre került, az épület évek óta lezárva, lefalazva áll. A lakások kicsik, alacsony komfortfokozatúak, az épület rossz állapotú. A lefalazás miatt a felépítmény nem bejárható.

Tájékoztatásul, az épületben 6 lakás és egy nem lakás célú helyiség van:

fszt. 1., 1 szoba, 27 m2, komfortos,

fszt. 3., 1 szoba, 29 m2, komfort nélküli,

fszt. 4., 2 szoba, 61 m2, komfort nélküli,

fszt. 5., 1 szoba, 20 m2, komfort nélküli,

fszt. 6., 1 szoba, 34 m2, komfort nélküli,

fszt. 6., 1 szoba, 30 m2, komfort nélküli,

helyiség, 9 m2.

 

A tárgyi ingatlan a Kaszásdülő városnegyed szélén, az Óbudai temetővel szemközt fekszik, az aszfaltos úton megközelíthető.

A telken a vízellátás biztosított, az elektromos áram közmű be van kötve az ingatlanra, mindkét közmű esetében működő mérők vannak, vezetékes gáz az utcán megtalálható, szennyvíz csatornahálózat a környéken nincs.

Az ingatlan a kereskedelmi, szolgáltató övezetbe tartozik, ahol pl. termelési, raktározási, logisztikai, kereskedelmi, irodai, javító, vendéglátó tevékenység végezhető. Önálló lakás nem, csak szolgálati létesíthető, de természetesen a meglévő lakásfunkció felújítással, de változtatás, bővítés nélkül megtartható.

Az ingatlan egyik oldalán régi lakóépületek, míg a másikon üzemi épületek találhatóak.

Az ingatlan kerített, de kerítések nyomvonala és a tényleges birtokhatár nem egyezik meg, az eltéréseket a pályázati dokumentáció részét képező kitűzési dokumentáció megmutatja.

 

Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok, az ingatlan paraméterei (19944/1) hrsz.:

Cím:                                                    1037 Bp., Pomázi köz 4.

Hrsz:                                                   (19944/1)

Földterület mérete:                             204 m2

Megnevezése:                                     kivett közterület

Irányár:                                               10.910.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       lásd később

Övezeti besorolás:                             Gksz-2/SZ-5

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

A (19944/1) hrsz.-ú, kivett közterület művelési ágú ingatlan már nem csatlakozik nyitott közterületekhez, az telekingatlanok közé van beékelődve, illetve ezt a helyzetet idézte elő a 2021-es, a 19938/1 hrsz.-t érintő közterület szabályzás. Lásd majd a pályázati dokumentációhoz tartozó értékbecslésekben szereplő helyszínrajzokat, ortfotókat.

Tekintettel arra, hogy a közterületi funkció nem szükséges, így lehetőség van a (19944/1) hrsz.-ú ingatlant a 19938/1 hrsz.-ú ingatlannal együtt, telekszabályzás keretében értékesíteni. A két telek egyesítésével a közterületi jelleg megszűnik, a 204 m2 az új telek beépíthetőségébe beszámítható.

A (19944/1) hrsz-ú közterület csak részben kerített, a meglévő kerítések nyomvonala és a tényleges birtokhatár nem egyezik meg, az ingatlanra egy szomszédos telken lévő gazdasági épület minimálisan „rálóg”, ezt és az eltéréseket a pályázati dokumentáció részét képező kitűzési dokumentáció megmutatja.

 

Mivel a (19944/1) hrsz.-ú ingatlan jelenleg közterület besorolású, így önmagában történő értékesítése és beépítése nem lehetséges, de annak egyesítése a szomszédos 19938/1 hrsz.-ú ingatlannal viszont megnöveli annak beépíthetőségét, ezért a 19938/1 és (19944/1) hrsz.-ú ingatlanokra kizárólag egyben lehet pályázni!

 

Együttes irányár:                               91.280.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):         9.000.000,- Ft

 

A pályázati formanyomtatványon a Pályázó köteles külön-külön megjelölni az egyes ingatlanokra vonatkozó ajánlatát, ezen ingatlanoknál az összegségében legmagasabb ajánlati ár a bírálat szempontja. 

 

A telekegyesítés esetén tehát a (19944/1) hrsz.-ú ingatlan forgalomképtelensége automatikusan megszűnik, az felveszi a vele összevont ingatlan besorolását. Területe beleszámít az újonnan kialakulandó ingatlan területébe beépíthetőség és egyéb beépíthetőségi paraméterek szempontjából.

A Vevő köteles a két ingatlant egy önálló ingatlanná vagy szomszédos ingatlan tulajdonosának pályázása esetén – igénye szerint – azokat saját ingatlanával egyesíteni.

A pályázat kiértékelését követően a leendő vevővel előszerződés kerül megkötésre, a telekalakításhoz szükséges változási vázrajzok földhivatali záradékolását követően, és a telekalakítási engedély kiadását követően a záradékolt vázrajzok, valamint telekalakítási engedély birtokában kerül sor telekalakítással vegyes adás-vételi szerződés megkötésére.

A telekalakítási dokumentáció elkészíttetését, és záradékolásra történő benyújtását, valamint a telekalakítás engedély iránti kérelem benyújtását saját költségen, megtérítési igény nélkül a Pályázónak (Vevőnek) az előszerződés megkötését követő 30 napon belül vállalnia kell.

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, vagy elektronikusan meg kell küldeni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át.

A pályázati dokumentáció kikérése és átvétele 2022. augusztus 01., hétfő 9.00 órától 2022. augusztus 23., kedd 15.00 óráig történhet meg, az az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

A 19938/1 hrsz.-ú ingatlan az utcáról jól áttekinthető, a felépítményt bejárni a lefalazások miatt nem lehet. A (19944/1) hrsz. a jelenlegi kerítések miatt az utcáról vagy a 19938/1 hrsz.-ú ingatlanról nem megközelíthető, de a pályázati dokumentációhoz tartozó értékbecslésekben és a kitűzési dokumentációban van több fénykép is a területekről. Ezen okok miatt bejárást a Kiíró nem tud biztosítani.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázati adatlap számítógépes feldolgozása megengedett, de abban tartalmi módosítást nem lehet végrehajtani.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanokról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó általános paramétereket, tulajdoni lap másolatot. A Kiíró az ingatlanok beépíthetőségéért felelősséget nem vállal, az erre vonatkozó előírásokat az ÓBÉSZ szerint kell Pályázónak figyelembe vennie.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2022. augusztus 26., (péntek) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Jelen pályázatokban az ajánlati kötöttség ideje 2022. augusztus 26-tól számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2022. augusztus 26., (péntek) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Az ingatlanok kitűzési dokumentációval rendelkeznek, de a Kiíró nem szavatol az ingatlanokon található kerítések telekhatárra történő áthelyezéséért, áthelyezhetőségéért. Az ingatlanok a megtekintett, meglévő állapotban kerülnek birtokbaadásra.

Az egyes ingatlanoknál feltüntetett közmű állapot a nyilvánosan elérhető közműadatbázisokból, illetve a közmű számlázásokból származik, egyedi, közműszolgáltatók általi egyeztetés nem történt. Pályázó felelőssége a saját hasznosítási igényei szerinti meglévő vagy tervezendő csatlakozási lehetőségek vizsgálata.

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély, stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslések díját (68.000,- Ft, ill. 36.000,- Ft + ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

Értékesítési, Helyiség- és

Telekhasznosítási Osztály