PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására

Archív

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

 

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap-

terület

(m2)

Gépészeti

felszereltség

Műszaki állapot

 

Minimális bérleti

díj (Ft/hó)

Bánatpénz

(Ft)

Berend utca 18., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/6/A/49 71 leromlott 25.925,- 31.000,-
Bécsi út 293/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18847/9/A/2 46 villany közepes 16.836,- 20.000,-
Föld utca 51., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17056/0/A/16 61 villany közepes 20.740,- 24.000,-
Hunyadi utca 58-60., pinceszint, udvari raktár 62976/0/B/1 22 leromlott 7.392,- 8.000,-
Kabar utca 6., fölszinti, utcai iroda 64057/1/A/128 23 víz, villany, távfűtés közepes 49.473,- 59.000,-
Lajos utca 104., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17799/2 52 leromlott 17.628,- 21.000,-
Lajos utca 116.,

pinceszinti, udvari

raktár 17811/0/A/13 93 villany, távfűtés közepes 30.690,- 36.000,-
Meggyfa utca 19., pinceszinti, lépcsőházi raktár 18529/25/A/38 155 villany közepes 49.755,- 59.000,-
Pacsirtamező utca 13., földszinti, utcai vendéglátó funkció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 279.328,- 335.000,-
Pacsirtamező utca 13., földszinti, utcai üzlet funkció 17799/1 116 víz, villany, gáz közepes 240.120,- 288.000,-
Pacsirtamező utca 32., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17635/0/A/3 78 villany leromlott 26.442,- 31.000,-
Pacsirtamező utca 33., földszinti, utcai üzlet 17780/0/A/3 105 víz, villany, gáz közepes 217.350,- 260.000,-
San Marco utca 12-18/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/1 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-
San Marco utca 12-18/B., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17449/4/A/21 45 villany leromlott 15.255,- 18.000,-
Selyem utca 4., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17005/38/A/58 61 villany közepes 20.679,- 24.000,-
Selyemfonó utca 8., földszinti, utcai iroda 18910/77 /A/51 78 víz, villany, távfűtés leromlott 90.012,- 108.000,-
Szellő utca 2.,

földszinti, utcai

iroda 18443/2/A/2 46 víz, villany, távfűtés közepes 72.864,- 87.000,-
Szőlő utca 46., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17364/0/A/31 40 villany leromlott 16.600,- 19.000,-
Tímár utca 13/A., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17632/0/A/4 118 villany közepes 40.002,- 48.000,-
Tímár utca 17/B-19., „B” lh., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/62 48 villany leromlott 22.896,- 27.000,-
Tímár utca 17/B-19., „E” lh., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/65 46 villany közepes 21.942,- 26.000,-
Tímár utca 17/B-19., „F” lh., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17487/0/B/66 48 villany közepes 22.896,- 27.000,-

 

A helyiségekre kötendő bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlőnek meg kell fizetnie a Bérbeadó által az ingatlannal kapcsolatosan kiközölt mindenkori szemétátalány összegét.

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szerződés időtartama 3 év lehet raktár célú, b) pontja szerint 5 év lehet év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén.

 

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

 

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

 

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

 

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani.

 

A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

 

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 

 • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
 • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
 • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
 • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

 

 • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
 • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
 • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését (illetőleg a meglévő vízmérők szükség szerinti hitelesítését, cseréjét).

 

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra között), illetőleg utalható az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00200008 számú bankszámlájára. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig a bánatpénz az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. pénztárában befizetésre vagy számláján jóváírásra kerüljön. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.

 

A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. részére meg kell fizetnie.

 

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

 

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

 

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3464). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

 

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete (az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról) az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban végzendő bérlői beruházások vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:

 

 1. § Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a PTVB döntése alapján jogosult az értéknövelő beruházásokkal összefüggő bérbeszámítási megállapodások megkötésére az alábbiak szerint:

 

 1. a) az értéknövelő beruházásokra vonatkozó kérelmet a Vagyonkezelőnél kell előterjeszteni.
 2. b) a kérelemhez csatolni kell a bérleményben tervezett felújítások, átalakítások, beruházások tételes és árazott költségvetését, engedély köteles tevékenység esetén tervdokumentációt.
 3. c) a b) pontban meghatározott dokumentumok felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi és javaslatot tesz a beszámítandó összeg meghatározására.
 4. d) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére az elvégzett és a Vagyonkezelő által kiállított teljesítési igazolást követően köthető meg.
 5. e) a bérbeszámítás a bérleti díj legfeljebb 50%-ág, a fizetendő megszerzési díj 100%-áig lehetséges, a bérleti jogviszony időtartama a beszámítandó összeggel arányosan kerül meghatározásra.
 6. f) amennyiben a bérleti jogviszony az értéknövelő beruházás költségének megtérülését megelőzően megszűnik, úgy Felek elszámolni kötelesek egymással. A fennálló összegből le kell vonni a Bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

 

A Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság úgy 219/2018. (IV. 18.) számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségekben végzendő bérlői beruházások rendeleti szintű szabályozásának további alkalmazását támogatja azzal, hogy a bérleti díj kerüljön felülvizsgálatra a tekintetben, hogy az a műszaki állapot miatt tartalmaz-e értékcsökkentő tényezőt. Amennyiben igen, úgy a bérleti díjat korrigálni kell, tekintettel arra, hogy a bérlemény műszaki állapota az értéknövelő beruházás eredményeként változik. A bérleti díj korrekciójára a beruházás műszaki átadás-átvétele időpontjától kerül sor.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2019. november 5-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.