Pályázati felhívás munkahelyi étkeztetés biztosítására

Archív

Pályázati felhívás munkahelyi étkeztetés biztosítására

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. pályázati felhívást tesz közzé a 1033 Budapest, Mozaik u. 7. szám alatt lévő irodaházának területén munkahelyi étkeztetés létesítésére és  működtetésére  2013. szeptember 9. napjától.

1.      Pályázat tárgya
Bérleti jogviszony létesítése az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. irodaházának  területén található 60 m2 alapterületű melegkonyha és az ahhoz kapcsolódó 70 m2 alapterületű fogadótér üzemeltetésére. A helyiségcsoport (konyha, mosogatóhelyiség, kiszolgáló rész,) elektromos, víz és szennyvíz közművekkel ellátott, melynek fizetése átalánydíj megállapításával történik.
A hivatali étkeztetés működtetésének alapvető célja, hogy a Mozaik u. 7. szám alatti irodaház 250 főből álló munkavállalói megfelelő színvonalú és árszintű büfé és meleg étel szolgáltatást vehessenek igénybe.
Az üzemeltetéshez szükséges berendezések beszerzése, a helyiség üzemeltetésre alkalmas állapotba hozása és folyamatos karbantartása, továbbá a működéshez szükséges működési engedélyek megszerzése a nyertes pályázó feladata.
A Pályázónak az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra előírt jogszabályi és szakhatósági előírások figyelembe vételével kell az üzemi konyhát működtetnie.
A hatályos tűz, és munkavédelmi és rendészeti szabályok betartása kötelező.

2.      Szolgáltatási időszak
Hétfőtől – csütörtökig             8.00 – 17.00
Péntek                                    8.00 – 13.00
Szombat, vasárnap:              zárva

3.      Szolgáltatás jellege
A napi meleg étel biztosítása mellett az egyéb forgalmazott termékekkel kapcsolatban elvárás, hogy a munkavállalóknak étkezési lehetőséget biztosítson. Ezért az üzemeltetés során a szokásos büfétermékek mellett minimálisan elvárt, hogy egyszemélyes fogyasztásra alkalmas kiszerelésben az alábbi termékek árusítása is megtörténjen:

 • tejtermékek: joghurt, kefír, tejdesszert, sajtféleség,
 • önálló pékárú: kifli, zsemle, pogácsa, édes péksütemény, teljes kiőrlésű pékáru;
 • különböző szendvicsek, teljes kiőrlésű pékáruból is;
 • néhány hidegkonyhai készítmény,
 • sütemény,

A büfében szeszes ital nem forgalmazható.

4.      A szerződés időtartama
Az üzemeltetési szerződés határozatlan időtartamra, de minimum 1 évre jön létre, 60 napos felmondási határidővel.

5.      Megtekintés
A helyszínen lehetőséget biztosítunk a kijelölt terület helyiségeinek megtekintésére 2013. július 31-én előzetes időpont egyeztetés alapján, melyet Füle Zsuzsanna titkárságvezetőnél lehet kezdeményezni. Elérhetősége: +36 430 3470 vagy +36 20 245 2573

6.       A pályázat beadásának feltételei
A pályázatokat zárt borítékban, a Pályázó neve és címe megjelöléssel és a következő feliratokkal ellátva:

„ Pályázat munkahelyi étkeztetés biztosítására”

Magyar nyelven, 1 db eredeti és 2 db másolati példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

A pályázat beérkezési határideje: 2013. augusztus 8. 15.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton: Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 1300 Budapest 3. pf.: 39
 • személyesen: Óbudai Vagyonkezelő Zrt. 1033 Budapest, Mozaik u. 7. vezérigazgatói titkárság

A postán feladott pályázatot a Kiíró csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidőig sor kerül.
Kiegészítő tájékoztatás írásban igényelhető: Füle Zsuzsannától
email: fule.zsuzsanna@ovzrt.hu

7.       Ajánlattételi feltételek
Érvényes ajánlatot tehet a Pályázó, ha

 • gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy büntetlen előéletű magánszemély, ide értve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságait is,
 • megfelelő szakképesítéssel és engedéllyel rendelkezik;
 • nem áll csőd vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt;
 • nullás igazolással rendelkezik;
 • nincs 30 napnál régebben lejárt közüzemű tartozása,

A Pályázónak valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell.
Amelyik ajánlat a fenti feltételeknek nem felel meg, az érvénytelennek minősül, a fenti hiányzó adatok és nyilatkozatok később nem pótolhatók.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben az étkeztetés működtetése bármilyen hatóságnak a Pályázó érdekkörébe tartozó ügyben született jogerős döntése alapján szünetel, a megkötött szerződést a bérbeadó további indoklási kötelezettség nélkül 15 napos határidővel felmondhatja.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, ezek megjelölésének módja az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati adatlap benyújtása,
 • A megajánlásra kerülő havi nettó bérleti díj összegét Ft-ban a 1. sz. mellékletben szereplő pályázati adatlapon;
 • Szakmai bemutatkozást (rövid cégismertető, jelenlegi üzletének, üzleteinek bemutatása, referencia)
 • Termékek és ételek árainak ismertetését az ajánlati felhívás 2. sz. mellékletében található Terméklap kitöltésével;

Csatolandó dokumentumok

 • Cégkivonat 60 napnál nem régebbi másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata;
 • 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása;
 • Szakképesítést igazoló bizonyítvány másolata;

8.      Bírálati szempontok (100 pont)
Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az általa támasztott követelmények vállalása és az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli.

Az elbírálás elsődleges szempontja a vállalt szolgáltatás minősége, illetve a kínálat ár-érték aránya

 • forgalmazni kívánt termékek választéka, minősége és eladási áruk; (40 pont)
 • megajánlott havi  bérleti díj Ft/hó (30 pont)
 • kereskedelmi, vendéglátó területen szerzett tapasztalat (30 pont)

9.      Pályázatok értékelése, szerződéskötés
Érvényes a pályázat, amennyiben a jelen pályázati kiírás szerinti dokumentációban megfogalmazott követelményeknek megfelel és a pályázat leadása az ajánlattételi határidő lejártáig megtörtént.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2013. augusztus 9-én 11.00 óra. Az elbírálás nem nyilvános.

A pályázók értesítése 2013. augusztus 9-én történik meg írásban, a pályázatban megadott  elérhetőségen.

A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredményével, illetve eredménytelenségével kapcsolatban az Ajánlatkérővel szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.

A nyertes Pályázóval a személyes kapcsolatfelvétel azonnal megtörténik, a bérleti szerződést legkésőbb 2013. augusztus 13-ig köti meg a pályázat kiírója

10. Egyéb szerződéses kötelezettségek, további feltételek
A Működési Engedély nyitás előtti beszerzése (saját költsége) és annak bemutatása az Ajánlatkérő számára.
Ajánlati kötöttség az árak vonatkozásában 2013. évre, kivéve jogszabályi változás esetén.
Az Ajánlatkérő elvárása, hogy a Pályázó rendelkezzen széleskörű gyakorlattal, továbbá megfelelő személyi és eszközellátottsággal.
A büfében dolgozó személyeknek rendelkezniük kell egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal.
A büfé üzemeltetése, bérlete másra nem ruházható.
90 napnál hosszabb bérleti díj ill. közüzemi hátralék, valamint köztartozás a bérleti szerződés azonnali felmondását eredményezi.

Mellékletek letölthetők ITT(1) és ITT(2)