PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Ingatlanértékesítés

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Budapest III. kerület, 65792/4 helyrajzi számú, 629 m2 alapterületű, természetben a Diófa u. 25. szám alatt lévő „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű felépítményes ingatlant egyfordulós nyilvános pályázat keretében kívánja értékesíteni.

Az eladásra kínált önkormányzati tulajdonú ingatlan Békásmegyer-Ófalu kerületrészben helyezkedik le. Az ÓBÉSZ szabályozása szerint az ingatlan Lke-2BÓ/O-K2 építési övezetben fekszik, 25 %-os beépítési lehetőséggel rendelkezik. A Diófa utcában minden közmű megtalálható. Az ingatlanon egy 42 m2-es, komfortos komfortfokozatú, 1,5 szobás, hagyományos építési módú, nyeregtetős, cserépfedéses teljesen felújítandó lakóépület áll. Az épület alaprajza az OTÉK-nak nem felel meg (konyhából közvetlenül nyíló wc és zuhanyzó).

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím: Budapest III. kerület, Diófa u. 25.

Hrsz.: 65792/4

Megnevezés: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Területe: 629 m2  

Minimál ár: bruttó 24.900.000,- Ft  

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.500.000.-Ft

Hivatalos megtekintés: az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztett időpontban.

 

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, ezeknek az építési engedélyben történő érvényesíthetőségéért a Kiíró nem vállal felelősséget. Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.

 

Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályon munkaidőben vehető át.

 

Pályázati feltételek:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó dokumentációt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2020. január 24. (péntek) 11:00 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át.

A pályázatok bontására 2020. január 24-én 11:05 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köthet ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) vagy hiánypótlásra nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja!

 

 

 

 

 

 

 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

 

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

 

A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

A pályázat lebonyolítására az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI.2.) rendeletben és az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

 

 

 

 

 

 

Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály