PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Bivalyos utca 76/b szám alatt lévő ingatlan bérbeadására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Budapest III. kerület, 63251/4 helyrajzi számú 2.448 m2 alapterületű felépítményes ingatlan, természetben a 1039 Budapest, Bivalyos utca 76/b. szám alatt lévő (az ingatlan-nyilvántartás szerint: „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű) ingatlan bérbeadására Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 584/2020. (VIII. 28.) számú határozata alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                       Budapest III. kerület, Bivalyos utca 76/b.

Hrsz.:                      63251/4 hrsz.

Megnevezés:           kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Területe:                 2.448 m2

Felépítmény:           624 m2 (földszinti rész)

 

Az ingatlan felépítményén belül egy vendéglő és két lakás található. Az épület részlegesen alápincézett, padlástere nincs beépítve. Az ingatlan 19 m2-es területét az ELMŰ Hálózati Kft. javára bejegyzett vezetékjog terheli. Övezeti besorolás: Lke-1/SZ-N1.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton való részvétel feltétele a bérbeadásra vonatkozó pályázati dokumentáció – mely a részletes pályázati feltételeket tartalmazza – megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron. Ezen összeg semmilyen formában nem téríthető vissza (a számla kiállítása érdekében kérjük, hogy az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre szíveskedjenek megküldeni). A pályázati dokumentáció az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával történt előzetes egyeztetést (a 430-3468, 430-3472 és 430-3463 telefonszámokon illetőleg az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címen) követően, munkaidőben vehető át 2020. szeptember 10-től, a személyazonosság, illetve képviseleti jogosultság igazolása mellett.

Az ingatlan hivatalos megtekintése az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával történt előzetes egyeztetést (a 430-3468, 430-3472 és 430-3463 telefonszámokon illetőleg az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címen) követően, 2020. szeptember 14-én 8:00 órától, 2020. szeptember 29-én 16.00 óráig lehetséges.

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán legkésőbb 2020. szeptember 30-án (szerdán) 12:00 óráig. A beadási határidő után a Kiíró pályázati anyagot nem vesz át. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „Bivalyos utca 76/b. bérbeadási pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

 

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül be kell nyújtania az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység részletes ismertetését legalább kettő A4-es oldal terjedelemben (az Önkormányzat kereskedelmi-vendéglátó tevékenység megvalósítását preferálja az ingatlanon).

 

A Pályázónak csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

 

A megajánlandó bérleti díj legalább 750.000,- Ft/hó, amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó. A főépület korábban vendéglő által használt része egy később végrehajtott közterület szabályozás szerint részben közterületre került (Bivalyos utca, 63252 hrsz.), a ráfedés nagysága 19 m2. A nyertes Pályázónak a bérleti szerződés megkötését követően, a birtokba kerülés napjától a jelzett 19 m2 területre a mindenkori közterület-használati díjat meg kell fizetnie az Önkormányzat felé.

 

A bérbeadás időtartama: 5 év határozott idő.

 

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 60 napig köteles tartani.

 

A pályázatok bontására 2020. szeptember 30-án 12:10 órakor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására vagy hiánypótlásra nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja.

 

A pályázatok kiértékeléséről az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. előterjesztése alapján Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete a borítékbontást követő ülésén dönt.

 

Az Önkormányzat nevében az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a nyertes ajánlatban szereplő pályázóval köthet bérleti szerződést. A bérleti szerződésben csak és kizárólag az jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó szerepelt.

 

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

 

  • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
  • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
  • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
  • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

 

Az ingatlan tekintetében megkötendő bérleti szerződéssel összefüggésben a Pályázónak vállalnia kell:

 

  • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
  • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
  • szükség szerint az ingatlanon önálló közüzemi mérőórák kiépítését, a mérőhelyek szükség szerinti szabványosítását, a mérőórák szükség szerinti hitelesítését, cseréjét,
  • az ingatlanra kötendő bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a bérleti díjon felül a Bérlőnek a közművek saját nevére történő átíratásáról a birtokbevételt követően haladéktalanul gondoskodnia kell és meg kell fizetnie az ingatlannal kapcsolatos összes üzemeltetési, fenntartási költséget.

 

 

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Pályázók vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a pályázati biztosítékot (bánatpénzt) befizetik. A bánatpénz összege: 900.000,- Ft. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú bankszámlájára kell átutalni. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázat benyújtásának határidejéig a bánatpénz az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. számláján jóváírásra kerüljön. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

 

A pályázati biztosíték (bánatpénz) összege nem jár vissza amennyiben:

 

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg.

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.

 

A pályázatok értékelését (a képviselő-testületi döntést) követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot annak bármely időszakában, indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ingatlan bérbeadását célzó pályázat mellett egyidejűleg Kiíró az ingatlan értékesítés útján történő hasznosítására is pályázatot írt ki.

 

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. részére meg kell fizetnie.

 

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

 

A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

 

Az ingatlan megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3472 és 430-3463). A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

 

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendeletének 92-94. §-ai tartalmazzák.

 

Jelen pályázati felhívás az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonható. Az Pályázó, a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor visszavonhatja. Kizárható a pályázatból az Pályázó, ha saját maga, vagy az érdekkörében álló személy a pályázat titkosságát megsértette; a pályázati kiírásban közölt feltételeket nem, vagy nem megfelelően teljesítette, vagy az eljárási rend alapján egyéb kötelezettségét súlyosan megszegte.

 

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.