Pályázati felhívás bérbeadásra – Fő tér 2.

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7., cgj.: 01-10-047113, adószám: 23445079-2-41, képviseli: Szendrődi Tamás vezérigazgató), mint megbízott, egyben meghatalmazott által képviselt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3., törzsszám: 0118069, KSH szám: 15503004-7511-321-01, képviseli: Bús Balázs polgármester), nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 47/2001. (2002. I. 2.) számú rendelete alapján, a következő tartalommal:

1.)  A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat első fordulójának célja az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló 1033 Budapest, Fő tér 2. szám alatti ingatlanban lévő 18351/1/B/8 hrsz-ú, 522 m2 (a pinceszinten 284 m2, a földszinten 238 m2) alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport vendéglátó üzletté történő átalakítását, felújítását és működtetését célzó fejlesztési koncepció kidolgozása. A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A kétfordulós pályázat nyertesével az Önkormányzat az ingatlan – nyertes Pályázó általi – átalakítása, felújítása és azt követő működtetése céljából határozott idejű bérleti szerződést kíván kötni. A vendéglátó üzlet kialakításának és működtetésének alapvető célja, hogy a Fő tér, mint Óbuda központja közösségi, kulturális centrum szerepét erősítse, a hely szellemének megfelelő színvonalú és árszintű szolgáltatással továbbá szórakozási lehetőség biztosításával.

2.)  A BÉRLEMÉNY ADATAI

Tulajdonos: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3., törzsszám: 0118069, KSH szám: 15503004-7511-321-01, képviseli: Bús Balázs polgármester)
Bérbeadó: Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7., cgj.: 01-10-047113, adószám: 23445079-2-41, képviseli: Szendrődi Tamás vezérigazgató)

A Bérlemény címe: 1033 Budapest, Fő tér 2.
A Bérlemény helyrajzi száma: 18351/1/B/8
A Bérlemény alapterülete: 522 m2

A Bérlemény elhelyezkedése: az ingatlan az épület Fő tér felőli homlokzatán rendelkezik bejárattal, a középső fekvésű kapubejárótól bal kéz felé esik, pinceszint + földszinti elhelyezkedésű, a pinceszinten a teljes utcafronton két- és a baloldali telekhatáron részben hátrahúzódóan egytraktusos, a földszinten a főhomlokzat baloldalát elfoglalóan valamint a baloldali telekhatáron az udvari homlokzat mögött csaknem teljes egészében végighúzódóan egytraktusos kialakítású.
A Bérlemény jelenlegi műszaki állapota: az ingatlan jelenleg a tartószerkezetekig visszabontott állapotú. Az ingatlan műszaki állapotáról készített dokumentáció a pályázat mellékletét képezi. A Bérlemény átalakítására illetőleg teljes körű felújítására (ideértve a pinceszinten vegyi falszigetelés, szárító vakolat és padozati talajnedvesség elleni szigetelésének elkészítését továbbá az épület szennyvíz alapvezeték-hálózatának kiváltását) a nyertes Pályázó köteles.
Funkciók: a pályázat kiírójának célja a fent megjelölt Bérlemény vendéglátó üzlet funkciójú átalakítása, felújítása és bérleti jogviszony keretében történő működtetése.
Gépek és felszereltség: a Bérlemény működéséhez szükséges felszereltséget a nyertes pályázónak szükséges biztosítania.
Bérleti szerződés: A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A kétfordulós pályázat nyertesével az Önkormányzat az ingatlan – nyertes Pályázó általi – átalakítása, felújítása és azt követő működtetése céljából határozott idejű bérleti szerződést kíván kötni.

3.)  A PÁLYÁZÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A pályázási jogosultság
Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az alkalmas pályázó formailag és tartalmilag hiánytalan pályázati dokumentációt nyújt be.
A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell. A Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag a Pályázót terhelik. A pályázat kiírója nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek a helyszín megtekintésével, a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban a Pályázónál merültek fel. A pályázat kiírója semmilyen módon nem kötelezhető a pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.

4.)  A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A Pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja
A pályázatokat 2013. február 18-án, 16.00 óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál, feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, két eredeti példányban (cím: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7.). A borítékra kérjük ráírni: „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Fő téri vendéglátó üzlet pályázat”. A titkárság nyitva tartása: munkanapokon és munkaidőben (hétfő: 8.00 és 18.00, kedd-csütörtök: 8.00 és 16.30, péntek: 8.00 és 12.30 perc között). Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A Pályázat benyújtásának formai követelményei
– az iratokat a feltüntetett sorrendben kérjük csatolni,
– az iratokat cégszerűen aláírva kérjük beadni.
– A pályázati ajánlatokat magyar nyelven, minden tartalommal rendelkező oldalon beszámozva és szignálva, összefűzve, két eredeti példányban kell benyújtani
– Csatolandó mellékletek
– A Pályázó és a pályázat alapadatai
– 01. Cégkivonat vagy bírósági nyilvántartási kivonat vagy ezzel egyenértékű okirat (melyben a cég főtevékenysége megfelel a pályázatban kiírt profilnak), mely 30 naptári napnál nem régebbi, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati formájú,
– 02. Aláírási címpéldány a Pályázó képviseleti jogára vonatkozóan, eredeti, vagy hitelesített másolat formájában, vagy ezzel egyenértékű okirat (pl. banki aláíró karton). Magánszemély esetében banki aláíró karton vagy önkormányzati igazolás benyújtása szükséges.
– 03. A vendéglátó üzlet kialakításával, működtetésével kapcsolatos elképzelések részletes bemutatása (fejlesztési koncepció), olyan mélységben, hogy az a pályázati felhívás tartalmi bírálati szempontrendszere alapján megítélhető legyen.
– Nyilatkozatok
– 04. Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról.
– 05. Nyilatkozat arról, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mint a pályázat kiírója által a Pályázati felhívás 7.) pontjában közölt – a helyiségre vonatkozó bérleti szerződés megkötésének feltételeként előírt – feltételeknek megfelel illetve a közölt feltételeket elfogadja
– 06. Nyilatkozat arról, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mint a pályázat kiírója által a Pályázati felhívás 8.) pontjában közölt – a helyiség átalakítására, felújítására illetve üzemeltetésére vonatkozó – feltételeknek megfelel illetve a közölt feltételeket elfogadja
– Bérleményre vonatkozó vázlatos átalakítási, ill. felújítási tervek, műszaki leírás
– 07. A Pályázó köteles pályázati anyagához elkészíteni a Bérlemény vázlatos átalakítási/felújítási terveit is. Az átalakítandó/felújítandó helyiségek átalakítás előtti alaprajza a pályázati felhívás mellékletében megtalálható, a terveket (legalább szintenkénti alaprajzok M1:100 léptékben illetve belső látványtervek) a Bérlemény teljes egészére vonatkoztatva szükséges elkészíteni, olyan mélységben, hogy az a pályázati felhívás tartalmi bírálati szempontrendszere alapján megítélhető legyen.
– Költségbecslés:
– 08. A tervezési programban rögzített műszaki tartalom szerint a beruházási költségek meghatározása a piaci árak alapján költségbecsléssel.
– Megtérülés számítás:
– 09. a beruházási költségek megtérülésének számítása a tervezett, várható bevételek figyelembe vételével.
– Üzleti terv:
– 10. az üzemeltetés induló éve tekintetében.

5.)  A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

Pályázatok bontása
A pályázatok bontása zártkörű. A bontás ideje és helye: ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztálya (cím: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7.)., határidő: 2013. február 18-án, 17.00 óra.

A pályázatok elbírálása
A pályázat nyílt, kétfordulós. A pályázat első fordulójában benyújtott pályázatok elbírálásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottsága dönt, és a Pályázókat írásban értesíti az eredményről legkésőbb 2013. március 18. napjáig postai úton.
A pályázatokat elbíráló Bizottság a határidőre beérkezett pályázatokról megállapítja, hogy a Pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázó, aki a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett – kizárásra kerül. A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A tárgyalást a pályázat kiírója a pályázat benyújtási határidejét követő 15 munkanapon belül megtartja. A tárgyalás célja a Bérbeadó számára a legkedvezőbb szerződéses feltételeket tévő Pályázó kiválasztása.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a nyertes Pályázó visszalépése, vagy a pályázat kiírójának a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat következő helyezettjével szerződést kössön.

A pályázat érvényessége

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a kétfordulós pályázatot, annak bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a pályázat kiírójával szemben, és a jelen pályázati felhívás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy beadott pályázata érvénytelen, amennyiben a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és a jogszabályokban meghatározott pályázási formai és tartalmi feltételeknek.

Érvénytelen a pályázat:
– ha a pályázatot nem a kiírásban meghatározott határidőben vagy nem az ott megjelölt helyen és módon nyújtották be,
– a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak,
– a döntéshozó tudomására jut, hogy a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

6.)  TARTALMI BÍRÁLATI SZEMPONTRENDSZER
A pályázat nyílt, kétfordulós. A pályázat első fordulójában benyújtott pályázatok elbírálásáról a következőkben ismertetett tartalmi szempontok figyelembevételével Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottsága dönt. A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A tárgyalásra meghívásra kerülő Pályázó illetve Pályázók kiválasztása az első fordulóban benyújtott pályázatok értékelése alapján, a bírálati szempontokban megfogalmazott követelményeknek való megfelelés mentén történik.
– műszaki ajánlat minősége: a Bérlemény átalakítási/felújítási tervei (terv, fizikai kialakítás, csatolt átalakítások) funkcionalitás, műszaki megfelelőség és esztétikum alapján értékelve, valamint a tervezett beruházás kalkulált értéke,
– szolgáltatások színvonala: a vendéglátó üzletben a Pályázó által nyújtott szolgáltatások, termékek mennyiségi és minőségi színvonala (pl. áruválaszték, étkezési utalványok elfogadása, kártyás fizetés, stb.), ár-érték aránya; a forgalmazni kívánt termékek átlagára, illetőleg a Bérlemény működtetésével kapcsolatos elképzelések jellege, minősége.

7.)  TÁJÉKOZTATÁS A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERÉRŐL
A pályázat első fordulójának célja az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló 1033 Budapest, Fő tér 2. szám alatti ingatlanban lévő 18351/1/B/8 hrsz-ú, 522 m2 (a pinceszinten 284 m2, a földszinten 238 m2) alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport vendéglátó üzletté történő átalakítását, felújítását és működtetését célzó fejlesztési koncepció kidolgozása. A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A kétfordulós pályázat nyertesével az Önkormányzat az ingatlan – nyertes Pályázó általi – átalakítása, felújítása és azt követő működtetése céljából határozott idejű bérleti szerződést kíván kötni.
A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mint a pályázat kiírója által az alábbiakban közölt – a helyiségre vonatkozó bérleti szerződés megkötésének feltételeként előírt – feltételeknek megfelel illetve a közölt feltételeket elfogadja.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a Pályázónak, amelynek/akinek:
– az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
– az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
– a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
– a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.
Nem köthető szerződés azzal a Pályázóval, aki az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 25.§ (1) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg, azaz:
– csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, jogutód nélküli megszűntetése folyamatban van.
– tevékenységét saját döntése alapján felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.
– gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított közélet tisztasága elleni vagy gazdasági bűncselekményt követett el, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta és az eltiltás ideje még nem járt le.
– állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.

A helyiség vonatkozásában a nyertes Pályázónak vállalnia kell:
– az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a megállapodott bérleti díj három havi összege),
– 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére,
– szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a nyertes Pályázónak vállalnia kell az 5 év időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését. A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy a Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A Pályázónak igazolnia szükséges, hogy bármely számlavezető pénzintézeténél vezetett valamennyi bankszámláján pályázatának beadását megelőző 1 (egy) éven belül háromnál több alkalommal fedezethiány miatti sorban állás nem volt, a bank felé fizetési kötelezettségeinek eleget tett. Megkövetelt igazolási mód: a Pályázó nyilatkozata az alábbiakról:
– számlavezető pénzintézet(ek) feltüntetése (név, cím)
– bankszámlaszám(ok) megjelölése
– számlanyitás(ok) időpontja (év/hónap/nap),
– nyilatkozat arról, hogy volt-e számláján a pályázat benyújtásától visszaszámított egy évben fedezethiány miatt sorban állás,
– nyilatkozat arról, hogy a bank felé fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e,
– a pályázónak a továbbiakban nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, és a nyilatkozat az adatokat valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozóan tartalmazza, más pénzügyi intézménynél egyéb bankszámlát nem vezet, illetve a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül nem vezetett.
A Pályázó felé megfogalmazott feltétel, a tárgyévet megelőző 1 (egy) teljes (lezárt) üzleti éve (2011) mérleg szerinti eredményének pozitív volta. Megkövetelt igazolási mód: a Pályázó nyilatkozatának benyújtása arról, hogy a Pályázó tárgyévet megelőző 1 (egy) teljes (lezárt) üzleti éve (2011) számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolójának eredménye pozitív.
A Pályázó felé elvárás, hogy a pályázati határidő lejártának napját megelőző utolsó üzleti év (2011.) árbevétele meghaladja a nettó 10.000.000,- Ft (Tízmillió forint) összeget. Megkövetelt igazolási mód: a Pályázó nyilatkozata az általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A helyiségre vonatkozó bérleti szerződés megköthetőségéhez a nyertes Pályázó vendéglátóipari tapasztalata szükséges, az alábbi feltételeknek való együttes megfelelés mentén:
–  jelenleg, Magyarország területén, 2 éve folyamatosan működtetett vendéglátó egységként működik
– megkövetelt igazolási mód: a referenciák bemutatása, legfeljebb 1 gépelt A4 oldal terjedelemben. A beszámolónak minimálisan az alábbi információkat szükséges tartalmaznia:
– vendéglátó ipari egység/szolgáltatás megnevezése, rövid bemutatása (pl. mely rendezvényen, helyszínen volt jelen),
– célcsoport, vendégkör bemutatása,
– a nyújtott szolgáltatások (pl. terméktípusok, egyéb szolgáltatások) (rövid) bemutatása,
– a referencia igazolására jogosult személy vagy kapcsolattartó neve, telefonos és elektronikus elérhetősége, cégszerű, eredeti aláírása a referencia igazoláson.
A pályázat kiírója felhívja a figyelmet arra, hogy a referencianyilatkozatot, illetőleg igazolást oly módon kell elkészíteni, hogy abból valamennyi, az alkalmasság megítéléséhez szükséges körülmény megállapítható legyen.

Humán erőforrás
A nyertes Pályázónak szakirányú végzettséget szükséges igazolnia az alábbiak szerint: vezetői szinten legalább egy fő vendéglátói vagy idegenforgalmi szakmai végzettség (felsőfokú oklevél, középfokú vagy felsőfokú szakképesítés, szakirányú továbbképzés). Megkövetelt igazolási mód: a szükséges végzettséggel rendelkező személy saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajza, és a végzettséget igazoló oklevelek egyszerű fénymásolata.

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Pályázó az alábbi dokumentumokat benyújtsa.
– 01. Referenciák
– 02. Alkalmazni kívánt szakemberek önéletrajza, végzettséget igazoló okleveleinek egyszerű fénymásolata – a pályázati felhívásban rögzített formátumnak megfelelően
– Nyilatkozatok
–  03. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázónak a pályázat kiírójával szembeni tartozása nem áll fenn.
– 04. Nyilatkozat arról, hogy tevékenységét saját döntése alapján nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét az arra jogosult szerv nem függesztette fel
– 05. Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
– 06. Nyilatkozat arról, hogy gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követett el, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült; illetőleg tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetőleg a korlátozás lejárt.
– 07. Nyilatkozat arról, hogy az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott, és ezért az eljárásból nem zárták ki.
– Pénzügyi háttérre vonatkozó tartalmak
– 08. nyilatkozat a Pályázó gazdasági és pénzügyi alkalmasságáról.
– 9. Nyilatkozat arról, hogy a tárgyévet megelőző teljes (lezárt) üzleti év (2011) számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolójának mérlege pozitív volt, továbbá a pályázat leadását megelőző 1 (egy) lezárt üzleti év (2011) árbevétele meghaladja a nettó 10.000.000,- Ft (Tízmillió forint) összeget.

8.)  TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁTALAKÍTÁS, FELÚJÍTÁS ILLETVE ÜZEMELTETÉS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL
A pályázat első fordulójának célja az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló 1033 Budapest, Fő tér 2. szám alatti ingatlanban lévő 18351/1/B/8 hrsz-ú, 522 m2 (a pinceszinten 284 m2, a földszinten 238 m2) alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport vendéglátó üzletté történő átalakítását, felújítását és működtetését célzó fejlesztési koncepció kidolgozása. A pályázat kiírója számára legkedvezőbb koncepciót benyújtó egy, illetőleg kettő Pályázóval az Önkormányzat a pályázat második fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A kétfordulós pályázat nyertesével az Önkormányzat az ingatlan – nyertes Pályázó általi – átalakítása, felújítása és azt követő működtetése céljából határozott idejű bérleti szerződést kíván kötni.
A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mint a pályázat kiírója által az alábbiakban közölt – a helyiség átalakítására, felújítására illetve üzemeltetésére vonatkozó – feltételeknek megfelel illetve a közölt feltételeket elfogadja.
A nyertes Pályázó a bérleményt kizárólag rendeltetésének megfelelően vendéglátó üzletként működtetheti, ettől eltérő célú működtetésre nem jogosult, e célnak megfelelő működtetésre pedig köteles. A nyertes Pályázó ezen felül köteles havi rendszerességgel bérleti díjat és a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi közüzemi költséget megfizetni. A nyertes Pályázó kötelessége az átalakítással/felújítással kapcsolatos valamennyi szükséges hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése és az abból adódó feladatok elvégzése.
A Bérlemény nyertes Pályázó általi átalakítása és felújítása körében az egyébként az ingatlan tulajdonosát terhelő kivitelezési munkálatok Bérbeadó helyetti, nyertes Pályázó általi elvégzése költségeinek bérbeszámítás útján történő megtérítésére a Bérbeadó és a nyertes Pályázó a későbbiekben megállapodik.

A vendéglátó üzlettel szemben támasztott feltételek

Átalakítás/felújítás
– a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Bérlemény kizárólag annak teljes átalakítását/felújítását követően válik alkalmassá rendeltetésszerű használatra,
– a Pályázó tudomásul veszi, hogy a tervezett átalakítási/felújítási munkálatok hatósági építési engedélyhez kötöttek, illetve a helyiség elszámolt értékcsökkenését meghaladó, annak értékét növelő beruházási, felújítási munkálatnak minősülnek. Erre tekintettel azok elvégzése vonatkozásában az illetékes hatóságok előzetes engedélyét is ki kell kérni, illetőleg a kivitelezés során az említettekkel folyamatosan együttműködnie szükséges,
– a pályázat kiírója a Bérlemény átalakításának/felújításának megtervezéséhez a pályázat benyújtási határidejéig a tervek elkészítéséhez szükséges előzetes helyszíni bejárásokat a pályázati ügyintézővel előzetesen írásban megállapodott időpontban biztosítja,
– a nyertes Pályázónak kell beszerezni az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyeket,
– a nyertes Pályázó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges átalakítás/felújítás teljes költségét állni,
– a nyertes Pályázó a Bérlemény átalakítását/felújítását követően köteles a Bérleményt vendéglátó üzletként működtetni,
– a nyertes Pályázó a fenti átalakítást követően a Bérleményen bármilyen módú és mértékű átalakítási munka végzésére csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával jogosult, a fent nevezett hatósági engedélyek beszerzését követően.

Eszközök, gépek, berendezések
– a nyertes Pályázónak meg kell neveznie és engedélyeztetnie kell az üzletben beépítésre kerülő műszaki eszközöket, gépeket,
– a Bérbeadó a nyertes Pályázó által az Ingatlanban, beleértve a Bérleményben elhelyezett anyagokért és eszközökért semminemű felelősséget nem vállal,
– a nyertes Pályázó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik a Bérbeadónak az általa vagy alkalmazottja, tagja, az általa a Bérleménybe beengedett, illetve az érdekében eljáró harmadik személyek által az ingatlanban okozott károkért.

Biztonsági előírásoknak való megfelelés
– a nyertes Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményre vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti, balesetvédelmi, vagyonvédelmi előírásokat és egyéb vonatkozó szabályozásokat elkészíti, betartja, és minden, a Bérlemény használata, illetve vendéglátó üzletkénti működtetése céljából általa alkalmazásban álló személlyel továbbá a Bérlemény területére belépő egyéb személlyel betartatja, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit ellátja,
– a fenti előírások betartása céljából a vendéglátó üzlet alkalmazottainak az oktatásáról és az előírások betartásáról a nyertes Pályázónak kell gondoskodnia,
– a nyertes Pályázó köteles figyelemmel lenni a nem dohányosok védelmében tett utasításokra, az ingatlanon, az épületben folyó egyéb tevékenység zavarásától való tartózkodásra,

Szerződésben rögzített feltételek betartása
– a bérleti jog másra át nem ruházható. A nyertes pályázó nem jogosult a Bérleményt harmadik személy használatába adni vagy egyéb módon hasznosítani,
– a nyertes Pályázó kötelessége a bérleti díj havi rendszerességű megfizetése,
– a nyertes Pályázó kötelessége a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű óvadék letétbe helyezése, az előzetesen megfizetett pályázati biztosíték (bánatpénz) összegének beszámításával,
– a Pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megkötését követően viselni köteles a Bérlemény fenntartásával kapcsolatos közüzemi költségeket.

Nyitva tartás
– a pályázat kiírójának elvárása, hogy a vendéglátó üzlet nyitva tartása az épületben dolgozók igényeihez is igazodjon (naponta minimum nyolc órás nyitva tartás, előnyt jelent az önkormányzati dolgozók munkaidejének figyelembe vétele).