Bérelhető helyiségek pályázhatóak!

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására: 

  Cím   Funkció   Helyrajzi szám Bérleti jogviszony időtartama  Alap-terület

m2

 Gépészetifelszereltség  Műszaki állapot  Minimális bérleti díj Ft/hó  BánatpénzFt
Ágoston utca 10., földszinti, utcai üzlet 16918/3/A/188 5 év 58 víz, villany, távfűtés közepes 75.270,- 91.000,-
Attila utca 92., földszinti, utcai üzletés 60805/0/A/10 5 év 60 víz, villany, gáz(fűtés nincs) megfelelő 72.820,- 102.000,-
pinceszinti, utcai raktár 60805/0/A/7 46 megfelelő 13.800,-
Bécsi út 86., földszinti, utcai vendéglátóvagy 14729/9 5 év 173 víz, villany, gáz leromlott 509.485,- 611.000,-
üzlet 5 év 370.566,- 444.000,-
Bécsi út 171., pinceszinti, lépcsőházi raktár 17261/A/51 3 év 107 villany leromlott 28.890,- 34.000,-
Bécsi út 225., földszinti, utcai üzlet 16918/2/A/357 5 év 59 víz, villany, távfűtés közepes 77.585,- 93.000,-
Bécsi út 227., földszinti, utcai üzlet 16918/2/A/417 5 év 59 víz, villany, távfűtés közepes 68.971,- 82.000,-
Boglya utca 1., földszinti, utcai iroda 18910/98/A/34 5 év 105 víz, villany, távfűtés leromlott 80.955,- 97.000,-
Harang utca 4., földszinti, utcai üzlet 18910/88/A/17 5 év 107 víz, villany, távfűtés megfelelő 103.148,- 123.000,-
Harrer Pál utca 16., földszinti, utcai iroda 18267/3/A/121 5 év 25 víz, villany, távfűtés közepes 40.175,- 48.000,-
Szentendrei út 391., földszinti, utcai üzlet 64037 5 év 57 víz, villany, gáz (fűtetlen) megfelelő 68.229,- 81.000,-
Újmegyeri tér, utcai raktár 3 év 28 víz, villany leromlott 14.784,- 17.000,-
Végvár utca 2-4., földszinti, lépcsőházi iroda 14729/4/A/1 5 év 353 víz, villany, gáz közepes 409.480,- 491.000,-
Zápor utca 61., földszinti, utcai üzlet 16998/3/A/300 5 év 45 víz, villany, távfűtés leromlott 60.480,- 71.000,-

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthető ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését valamint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 12.00 órája) követő 60 napig köteles tartani.

A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:

  • az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
  • az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
  • a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
  • a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:

  • az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
  • 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
  • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni (pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra között). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek.

A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat Kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.

A nyertes Pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat Kiírója okafogyottnak tekinti és a Pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3463). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2015. március 17-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.