Pályázat a Budapest III. kerület, 19333/60 helyrajzi számú, 1191 m2 alapterületű, "kivett lakóház, gazdasági épület és út" megnevezésű ingatlan elidegenítésére

Archív

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testületének 15/2020. (I. 23.) és 71/2020. (II.20.) számú határozataiban megadott felhatalmazás alapján nyilvános kétfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan elidegenítésére.

A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

 

Hrsz.:                          Budapest III., 19333/60

Megnevezés:               kivett lakóház, gazdasági épület és út

Telek területe:            1191 m2

Tulajdonos:                Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Terhek, széljegyek:     ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjog 3 m2-re, az épületben található lakások bérleti joggal terheltek.

Ajánlati biztosíték:     8.000.000,- Ft.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem jár vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán munkaidőben vehető át, személyazonosság igazolása mellett.

 Kiíró az ingatlan ingatlan-nyilvántartási kivett megnevezésének megváltoztatását kezdeményezte, „kivett lakóház, gazdasági épület” megnevezésre.

 A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat jellege: nyilvános kétfordulós pályázat.

A pályázati eljárás első fordulóban pályázat az a természetes személy, vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a ajánlati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára, valamint a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára fizetheti meg.

A pályázat második fordulójában az első fordulóban pályázati dokumentációt benyújtó, a biztosítékot befizető és az alkalmassági feltételeket teljesítő pályázók vehetnek részt. A pályázat második fordulójában az ajánlattevőknek egy legalább 1191 m2 alapterületű, beépíthető telekingatlant, valamint legalább 2 db, összesen minimum 230 m2 hasznos alapterületű, Budapest III. kerületében található lakóingatlan kell felajánlaniuk, minimálisan 74.500.000,- Ft értékben, amelyet a jelenlegi bérlők cserelakásként elfogadnak.

 

A pályázatok elbírálásának fő szempontja a megajánlott ingatlanok forgalmi értékének összege.

A pályázati dokumentációt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot postai úton, ajánlott, tértivevényes küldeményként, legkésőbb 2020. április 06. (hétfő) 13:00 óráig zárt borítékban feladva van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési Osztályának címezve (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után feladott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén túl egyéb szöveg nem lehet. Pályázat benyújtása esetén az ertekesites@ovzrt.hu címre e-mailt kell küldeni a pályázó adataival és a postára adás időpontjának megjelölésével. Az e-mailnek legkésőbb 2020. április 06. (hétfő) 13:00 óráig meg kell ékeznie a megjelölt címre. Az első fordulóban beérkező pályázatok bontására 2020. április 06-án 13:15 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI.2.) rendeletben és az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendeletben foglaltak az irányadók.

A nyertes ajánlattevőnek az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.