Pályázat - 1039 Budapest, Bivalyos utca 76/b. szám alatt lévő (az ingatlan-nyilvántartás szerint: „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű) ingatlan elidegenítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Budapest III. kerület, 63251/4 helyrajzi számú 2.448 m2 alapterületű felépítményes ingatlan, természetben a 1039 Budapest, Bivalyos utca 76/b. szám alatt lévő (az ingatlan-nyilvántartás szerint: „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű) ingatlan elidegenítésére Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 584/2020. (VIII. 28.) számú határozata alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet.

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                        Budapest III. kerület, Bivalyos utca 76/b.
Hrsz.:                      63251/4 hrsz.
Megnevezés:             kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területe:                  2.448 m2
Felépítmény:            624 m2 (földszinti rész)

Az ingatlan felépítményén belül egy vendéglő és két lakás található. Az épület részben alápincézett, padlástere nincs beépítve. Az ingatlan 19 m2-es területét az ELMŰ Hálózati Kft. javára bejegyzett vezetékjog terheli. Az ingatlanon található főépület a Bivalyos utcára, mint közterületre ráfed, ezért azt részleges bontási kötelezettség terheli.

Övezeti besorolás: Lke-1/SZ-N1

Minimál ár: bruttó 223.040.000, – Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 25.000.000,- Ft

 A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem jár vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával történt előzetes egyeztetést követően (ertekesites@ovzrt.hu) munkaidőben vehető át és tekinthető meg 2020. szeptember 10. 8:00 órától, 2020. szeptember 29. 11:00 óráig, a személyazonosság, illetve képviseleti jogosultság igazolása mellett.

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a letéti számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció ára bruttó 20.000,- Ft, a dokumentáció megvásárlására vonatkozó díj az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára történő átutalással fizetendő meg. A számla kiállítása érdekében kérjük, hogy az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre szíveskedjenek megküldeni.

Az ingatlan hivatalos megtekintése az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztett időpontban, 2020. szeptember 14. 8:00 órától, 2020. szeptember 29. 11:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, a fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadására, ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat is szükséges benyújtani. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2020. szeptember 30. (szerda) 12:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „Bivalyos utca 76/b. értékesítési pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2020. szeptember 30-tól számított 60 nap.

A pályázatok bontására 2020. szeptember 30. (szerda) 12:30 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ingatlan értékesítését célzó pályázat mellett egyidejűleg Kiíró az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására is pályázatot írt ki.

 Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, a soron következő Pályázóval szerződés köthető, amennyiben erről a második, illetve harmadik helyezett Pályázók értesítve lettek.

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját. A szerződéskötési díj pontos mértékének meghatározására a pályázati dokumentációban kerül sor

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak – a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. tv. (Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az irányadók.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály