ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ ÜZLETRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ ÜZLETRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest Mozaik utca 7.) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014.(VI.2.) önkormányzati rendelet, valamint a Képviselő-testület határozata alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet.

A pályázatot kiíró szerv megnevezése (neve, székhelye):

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő tér 3.)

A Pályázat bonyolítója (neve, székhelye)

az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest Mozaik u. 7.)

A pályázat tárgya:

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Óbudai Danubia Nonprofit Kft. (székhely: 1036 Budapest, Kiskorona utca 7., cégjegyzékszám:
01-09-917144, adószám: 22365503-2-41) 100 %-os üzletrészének értékesítése.

 

Pályázati feltételek:

Az üzletrész minimális eladási ára:    73.400.000,- Ft (ÁFA-mentes).

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       7.400.000,- Ft.

Pályázati dokumentáció ára:              100.000.- Ft (bruttó)

A pályázat elbírálásának szempontja a megajánlott vételár összege.

Az Óbudai Danubia Nonprofit Kft.- vel szemben munkaügyi per van folyamatban és ezzel kapcsolatban a nyertes pályázó a Kiíróval és bonyolítóval szemben nem léphet fel kártérítési, beszámítási igénnyel.

A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció átvétele. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át. A járványveszélyre való tekintettel Kiíró fenntartja a jogot, hogy a dokumentációt elektronikusan adja át pályázók részére.

A részletes pályázati feltételeket, szükséges dokumentumokat tartalmazó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával történt előzetes egyeztetést és a dokumentáció árának megfizetését követően (ertekesites@ovzrt.hu) vehető át személyesen, vagy Kiírói visszajelzésre elektronikusan 2021. augusztus 13. 11:00 óráig, a személyazonosság, illetve képviseleti jogosultság igazolása mellett. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára fizetheti meg, a számla kiállítása érdekében kérjük, hogy az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre szíveskedjenek megküldeni.

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta és a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a letéti számlán jóváírásra került.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, a fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadására, ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat is szükséges benyújtani. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázó ajánlatában kikötést nem tehet, ajánlatát feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2021. augusztus 18.-án 10:00 óráig, zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. üzletrész értékesítési pályázata” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2021. augusztus 18-tól számított 60 nap.

A pályázatok bontására 2021. augusztus 18-án 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A bontási eljárás nem nyilvános. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján, a pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható. Bármely adóigazolás csak abban az esetben hiánypótolható, ha annak ügyintézését a pályázó igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

A vételár az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az üzletrész megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza az ügyvédi munkadíjat (az üzletrész vételárának 0,5 %-a + ÁFA).

A meghirdetett üzletrészre a PTK 3:167 §. alapján elővásárlási jog nem áll fenn, tekintettel arra, hogy az üzletrész kizárólagos tulajdonosa Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata.

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok elbírálásáról Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat tulajdonosi joggyakorló szerve dönt a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő ülésén.

A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3210 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra.

 

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály