Nyilvános, egyfordulós pályázat az önkormányzati tulajdonú, 63251/4 hrsz.-ú, 1039 Budapest, Bivalyos utca 76/b. szám alatt lévő felépítményes ingatlan elidegenítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Budapest III. kerület, 63251/4 helyrajzi számú 2.448 m2 alapterületű felépítményes ingatlan, természetben a 1039 Budapest, Bivalyos utca 76/b. szám alatt lévő (az ingatlan-nyilvántartás szerint: „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű) ingatlan elidegenítésére Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 490/2020. (VI. 05.) határozata alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                       Budapest III. kerület, Bivalyos utca 76/b.

Hrsz.:                      63251/4 hrsz.

Megnevezés:           kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Területe:                 2.448 m2

Felépítmény:           624 m2 (földszinti rész)

 

Az ingatlan felépítményén belül egy vendéglő és két lakás található. Az épület részben alápincézett, padlástere nincs beépítve. Az ingatlan 19 m2-es területét az ELMŰ Hálózati Kft. javára bejegyzett vezetékjog terheli. Az ingatlanon található főépület a Bivalyos utcára, mint közterületre ráfed, ezért azt részleges bontási kötelezettség terheli.

 

Övezeti besorolás: Lke-1/SZ-N1

 

Minimál ár: bruttó 224.200.000, – Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 25.000.000,- Ft

 

A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem jár vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával történt előzetes egyeztetést követően (ertekesites@ovzrt.hu) munkaidőben vehető át és tekinthető meg 2020. 06. 29. 8:00 órától, 2020. 07. 17. 11:00 óráig, a személyazonosság, illetve képviseleti jogosultság igazolása mellett.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a letéti számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció ára bruttó 20.000,- Ft, a dokumentáció megvásárlására vonatkozó díj az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára történő átutalással fizetendő meg. A számla kiállítása érdekében kérjük, hogy az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre szíveskedjenek megküldeni.

 

Az ingatlan hivatalos megtekintése az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztett időpontban, 2020. 06. 29. 8:00 órától, 2020. 07. 17. 11:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, a fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadására, ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat is szükséges benyújtani. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2020. 07. 24. (péntek) 11:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „Bivalyos utca 76/b. pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2020. 07. 24-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2020. 07. 24. (péntek) 11:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, a soron következő Pályázóval szerződés köthető, amennyiben erről a második, illetve harmadik helyezett Pályázók értesítve lettek.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját. A szerződéskötési díj pontos mértékének meghatározására a pályázati dokumentációban kerül sor.

 

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak – a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. tv. (Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az irányadók.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.