Nyilvános, egyfordulós pályázat a Budapest III., Lajos u. 36. című ingatlanra vonatkozóan

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest Mozaik utca 7.) a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Budapest III. kerület, 14684/0/A/1 helyrajzi számtól 14684/0/A/88 helyrajzi számig terjedő (88 albetét), összesen 1.310 m2 alapterületű, természetben a Lajos utca 36. szám alatt lévő Kolosy téri üzletházat alkotó (az ingatlan-nyilvántartás szerint: „kivett üzletház, udvar” megnevezésű) ingatlanok elidegenítésére a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 225/2020. (III.27) határozata alapján nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                       Budapest III. kerület, Lajos utca 36.

Hrsz.-ok:                14684/0/A/1 helyrajzi számtól 14684/0/A/88 helyrajzi számig terjedő ingatlanok (88 albetét)

Megnevezés:          kivett üzletház, udvar

Területe:                 1.310 m2

Felépítmény:          3529,81 m2 (pince, földszint, tetőtéri galéria)

 

Az ingatlan 88 albetétet (üzlet, raktár, gépkocsi beálló) foglal magába. Az ingatlan 1-88. számú albetéteit 1.000.000.000 Ft jelzálog terheli, melyet a Pályázat Kiírója legkésőbb a jelen pályázati eljárást lezáró adás-vételi szerződés hatálybalépéséig töröltet. Az egyes albetétekre külön ajánlat nem tehető, a pályázat Kiírója az ingatlant egyben, egy szerződés keretében oszthatatlan szolgáltatásként egy szerződéssel kívánja értékesíteni. A pályázatban megajánlandó irányár: bruttó 550.000.000 Ft. Pályázati biztosíték (bánatpénz): 55.000.000 Ft.

Az ingatlan jelenleg bérbeadás útján kerül hasznosításra. Az ingatlanra vonatkozóan határozott idejű bérleti szerződés került megkötésre, melynek lejárata 2028. augusztus 1. napja. A bérleti szerződés a bérlő egyoldalú nyilatkozata alapján további 10 év határozott időtartammal meghosszabbodik. A bérleti szerződés alapján a bérlő beruházásainak bérleti díjba történő beszámítására jogosult. Az Önkormányzat kezdeményezte a bérleti szerződés módosítását akként, hogy a beruházások csak az ingatlan teljes felújítása és műszaki átadás-átvétele után kerülhessen beszámításra, a módosítás folyamatban van.

 A pályázaton való részvétel feltétele az értékesítésre vonatkozó pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 200.000 Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem jár vissza. Az ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályával történt előzetes egyeztetést követően (ertekesites@ovzrt.hu) munkaidőben vehető át és tekinthető meg 2020.04.07. 8:00 órától, 2020.04.29. 16:30 óráig, a személyazonosság, illetve képviseleti jogosultság igazolása mellett.

 

Pályázati feltételek:

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt megelőzően legalább 7 nappal (2020.04.30.) az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a letéti számlán az jóváírásra kerül, valamint a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció ára bruttó 200.000 Ft, a dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára fizetheti meg. Átutalással történő befizetés esetén a számla kiállítása érdekében kérjük, hogy az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait az ertekesites@ovzrt.hu címre szíveskedjenek megküldeni.

Az ingatlan hivatalos megtekintése az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előre egyeztett időpontban, 2020.04.07. 8:00 órától, 2020.04.29. 16:30 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, a fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadására, ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat is szükséges benyújtani. A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázati ajánlatot, legkésőbb 2020. május 07. (csütörtök) 12:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „Kolosy téri üzletház pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2020.05.07-től számított 60 nap.

A pályázatok bontására várhatóan 2020. május 7. (csütörtök) 12:10 órakor a Budapest III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a pályázati borítékbontás nem nyilvános. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy a legmagasabb vételárat kínáló – érvényes ajánlatot tevő – ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, a soron következő pályázóval szerződés köthető, amennyiben erről a második, illetve harmadik helyezett pályázók értesítve lettek.

A nyertes pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját. A szerződéskötési díj pontos mértékének meghatározására a pályázati dokumentációban kerül sor

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak – a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXVIII. tv. (Kat.) 46. § (4) bekezdésében foglalt eltérésekkel – az irányadók.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu