LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS

Archív

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, HELYREÁLLÍTÁSRA SZORULÓ LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN VALÓ BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A pályázati kiírás valamint a lakásokról készült műszaki leírások Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján, valamint az önkormányzat honlapján a www.obuda.hu oldalon megtekinthetők. A lakásokról készült fotók – a pályázat benyújtásának határidejéig – megtekinthetők az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. honlapján és ügyfélszolgálatán. A pályázatra történő jelentkezéshez nyomtatványok 2017. május 12. napjától Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetők illetve letölthető ITT. A pályázati nyomtatványok beszerzése és a pályázaton való részvétel ingyenes.

A 8. és 12. sorszámú lakások tekintetében az elbírálásnál előnyt élveznek a mozgássérült pályázók.

(a sorszámra kattintva megnézhető a lakások műszaki leírása, a KÉPEK megtekinthetőek ITT.

sor

szám

út / utca emelet  

lift

m2 szobaszám komfort

fokozat

alap

lakbér Ft/m2

helyreállítás költsége lakásbérleti díjba beszámítható
1.     Bálint György 7 van 56 1+2 összkomfortos 692,-Ft 3.420.000,-Ft 2.100.000,-Ft
2.   Bécsi fszt. nincs 34 1 komfortos 728,-Ft 3.800.000,-Ft 2.500.000,-Ft
3.       Bogdáni fszt. nincs 36 1 komfortos 633,-Ft 3.000.000,-Ft 1.350.000,-Ft
4.    Bogdáni 1 nincs 34 1 komfortos 633,-Ft 2.800.000,-Ft 1.300.000,-Ft
5.  Bogdáni fszt. nincs 30 1 komfortos 633,-Ft 2.900.000,-Ft 1.200.000,-Ft
6.         Föld 1 nincs 43 1 komfortos 633,-Ft 4.300.000,-Ft 1.600.000,-Ft
7.  Hunor 3 nincs 34 1 komfortos 633,-Ft 3.400.000,-Ft 1.350.000,-Ft
8.   Hadrianus 3 van 51 2 összkomfortos 692,-Ft 2.800.000,-Ft 1.800.000,-Ft
9.  Juhász Gyula 4 nincs 54 2 összkomfortos 692,-Ft 3.240.000,-Ft 1.800.000,-Ft
10.  Kabar 5 van 66 3 összkomfortos 692,-Ft 3.900.000,-Ft 2.700.000,-Ft
11. Kabar 6 van 66 3 összkomfortos 692,-Ft 3.600.000,-Ft 2.700.000,-Ft
12.   Kaszásdűlő 2 van 51 1+2 összkomfortos 692,-Ft 3.060.000,-Ft 1.700.000,-Ft
13.   Lajos fszt. nincs 38 1 komfortos 633,-Ft 4.900.000,-Ft 2.500.000,-Ft
14. Madzsar József 12 van 31 1 összkomfortos 692,-Ft 2.500.000,-Ft 1.300.000,-Ft
15. Pozsonyi fszt. nincs 55 1+1 komfortos 728,-Ft 3.400.000.-Ft 1.500.000.-Ft
16.    Tímár fszt. nincs 43 2 komfortos 633,-Ft 3.700.000.-Ft 1.600.000.-Ft
17.  Tímár alags. nincs 25 1 komfortos 633,-Ft 2.500.000,-Ft    950.000.-Ft
18.   Viador fszt. nincs 25 1 komfortos 633,-Ft 2.300.000,-Ft    950.000.-Ft
19.   Váradi 2 nincs 30 1 összkomfortos 692,-Ft 2.900.000,-Ft 1.300.000,-Ft

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányzati rendelet, illetve a Fővárosi Közgyűlés közüzemi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módosulhatnak.

Az alaplakbér összege tartalmazza a lakás kerületen belüli elhelyezkedése alapján számított 15%-os növelő tényező értékét.

A nyertes pályázónak a döntésről szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül be kell nyújtania a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által kiállított Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt.

A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötésétől számított 120 napon belül a lakásra vonatkozó helyszíni felmérési jegyzőkönyvben részletezettek szerint a felújítási munkálatokat el kell végeznie. Amennyiben a felújítási kötelezettségnek eleget tett, a bérleti jogviszony 10 év határozott időre jön létre. A bérleti szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek díját a nyertes pályázónak kell fizetnie. A beköltözés várható időpontja a szerződéskötést követő nap. A bérleti jogviszony ismételt biztosítására legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra kerülhet sor.

A Vagyonkezelő a költségelvű pályázat esetében – legfeljebb a helyszíni felmérési jegyzőkönyvben meghatározott bekerülési költség beszámítható összegének mértékéig – megállapodást köt a bérlővel a bérbeszámítás módjának meghatározásáról az alábbiak szerint:

 1. b) a megállapodás megkötésének feltétele bérbeszámítási előszerződés megkötése, amelyre a felújítási kötelezettség megkezdése előtt kerül sor,
 2. c) az előszerződésben meghatározott csatolandó dokumentumok meglétét és a felújítási munka elvégzésének felülvizsgálatát a Vagyonkezelő végzi,
 3. d) a bérbeszámítási megállapodás megkötésére a Vagyonkezelő által kiállított teljesítésigazolás kiadását követően kerülhet sor,
 4. e) a bérbeszámítás a havi bérleti díj 100%-áig lehetséges,
 5. f) amennyiben a bérleti jogviszony a bérbeszámítás megtérülését megelőzően megszűnik, úgy a bérlő és a Vagyonkezelő elszámolni kötelesek egymással a bérbeszámítási megállapodásban foglaltak szerint. A fennálló összegből le kell vonni a bérlő által esetlegesen felhalmozott díjtartozások összegét.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 31. 16.00 óra
helye: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája
(1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.),

Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodája
(1033 Budapest, Fő tér 2.),

A pályázat benyújtásakor adategyeztetés céljából a pályázók és az együttköltöző családtagok személyi azonosító okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy azok másolatát be kell mutatni!

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális- és Lakásgazdálkodási Bizottság 2017. júliusi ülésén bírálja el.

A döntésről a Szociális Szolgáltató Főosztály a pályázókat legkésőbb 2017.08.15. napjáig írásban értesíti.

Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló 9/2015. (II.16.) számú rendelet módosításával a lakáspályázat kiírásának és elbírálásának szabályai megváltoztak, ezért kérjük, hogy a pályázati kiírást figyelmesen olvassák el és a nyomtatvány kitöltésénél valamint a szükséges mellékletek csatolásánál ennek megfelelően járjanak el!

Helyreállításra szoruló lakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázaton való részvétel általános szabályai:

 • Pályázaton azon cselekvőképes személy vehet részt:
 1. akinek, illetve a vele együttköltöző személynek másik lakáson tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga – a kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogának kivételével – másik lakáson bérleti joga nem áll fenn,
 2. akinek nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása,
 3. aki a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önkényesen nem költözött be önkormányzati tulajdonban lévő lakásba,
 4. a pályázó, illetve a vele együttköltöző személyek közül legalább egy fő legalább 6 havi munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjszerű ellátásból vagy GYED-ből származó igazolt jövedelemmel rendelkezik, mely jövedelem fedezi a lakásfenntartás várható költségeit,
 5. vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját,
 6. vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 7. aki a lakás rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére vállal kötelezettséget,
 8. a pályázó és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó nettó jövedelme el kell, hogy érje legalább az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (750,- Ft),
 9. Amennyiben a pályázó jelenleg is III. kerületi önkormányzati lakás bérlelti jogával rendelkezik, a pályázaton való részvételének további feltétele, hogy a bérlő vállalja korábbi lakásának rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő leadását a bérleti szerződés megkötését követő 120 napon belül, valamint a pályázott lakás közüzemi költségeinek fizetését a bérleti szerződés megkötését követően.
 • A pályázó csak olyan lakásra adhat be pályázatot, amelynek nagysága nem haladja meg méltányolható lakásigényének felső határát:

1 személy esetén 1 lakószoba,
2-3 személy esetén 2 lakószoba,
4-5 személy esetén 3 lakószoba,
5-nél több személy esetén minden további személy esetén a szobaszám felső határa fél szobával nő.

 • A pályázati adatlapon a pályázó nyilatkozatának tartalmaznia kell:
 1. a megpályázott lakás(ok) pályázati kiírásban rögzített sorszámát(ait), a pályázó esetleges különleges igényeit és azok indokát,
 2. a pályázó és családja (együttköltöző személyek) adatait és a közöttük fennálló rokonsági kapcsolat megjelölését,
 3. a pályázó és együttköltöző hozzátartozói nyilatkozatát jövedelmi és vagyoni helyzetéről, valamint jelenlegi lakáskörülményeiről,
 4. a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati kiírás mellékletét képező műszaki állapotlap tartalmát megismerte és 120 napon belül vállalja az abban meghatározott felújításokat átlagos, jó minőségben,
 5. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy vállalja a lakásbérlettel járó kötelezettségeket,
 6. a pályázó nyilatkozatát a tekintetben, hogy az elmúlt öt évben érvényesen részt vett-e és hány alkalommal a III. kerületi Önkormányzat által kiírt pályázatokon,
 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint vállalja, hogy a szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot fizet,
 8. pályázó nyilatkozatát ara vonatkozóan, hogy pályázatát az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását követően nyújtja be.
 • A pályázathoz mellékelni kell:
 1. a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelmére, vagyoni helyzetére, munkaviszonyára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyára vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat
 2. amennyiben a pályázó jelenleg is önkormányzati lakás bérlője, az érvényes bérleti szerződést valamint a közüzemi szolgáltatóknak a tartozásmentességet hitelt érdemlő igazolását
 3. a pályázat elbírálása szempontjából lényeges egyéb adatokat, tényeket, körülményeket és nyilatkozatokat.

Az egy főre jutó nettó jövedelem megállapításánál az együtt költöző személyek valamennyi jövedelmét (munkajövedelem, társadalombiztosítási-, szociális ellátások, stb.) figyelembe kell venni. A havi nettó jövedelem megállapításánál a pályázat beadását közvetlenül megelőző 6 havi nettó jövedelem átlagát kell igazolni. A társadalombiztosítási ellátások vonatkozásában a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló jövedelemigazolást, míg vállalkozók esetében a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolást kell benyújtani. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről. Munkanélküliek esetében az illetékességi területükön lévő Munkaügyi Kirendeltség igazolását nyújtsák be, ugyancsak a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapról. Amennyiben a pályázó gyermekét egyedül neveli, nyilatkozatát a gyermektartásdíjra vonatkozóan, megjelölve annak összegét.

Az ESZLB a pályázó által, a pályázat leadására nyitva álló határidőn belül becsatolt okiratok/nyilatkozatok alapján hozza meg döntését.

 • Egy pályázó legfeljebb három lakásra nyújthat be érvényesen pályázatot, amelyet 1 pályázati adatlap kitöltésével tehet meg.
 • Érvénytelen az a pályázat:
 1. amelyet nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adtak be,
 2. amely hiányosan került benyújtásra,
 3. amely nem felel meg a helyi rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.
 • Pályázatok elbírálásának szempontjai:
 1. a pályázat elbírálásának alapját különösen a pályázó jövedelmi, vagyoni helyzete, szociális és lakhatási körülményei képezik,
 2. a pályázaton meghirdetett lakások 50%-át fiatalok részére kell bérbe adni (aki a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 40. életévét),
 3. a fiatalok részére történő bérbeadás esetén előnyt élveznek a fiatal házasok (a pályázat benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét),
 4. a 8. és 12. sorszámú lakások tekintetében az elbírálásnál előnyt élveznek a mozgássérült pályázók.