Törvények, egyéb rendeletek

Tájékoztató

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadási, üzemeltetési és fenntartási, valamint értékesítési tevékenységével összefüggő, továbbá társasházkezelői tevékenységét érintő fontosabb jogszabályok:

TÖRVÉNY:
 • Magyarország Alaptörvénye;
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;
 • a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény;
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény;
 • a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény;
 • az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény;
 • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény;
 • a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény;
 • a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény;
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
 • a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény;
 • a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény;
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény;
 • a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény;
 • a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény;
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény;
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
KORMÁNYRENDELET /Mt rendelet/:
 • az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm.rendelet;
 • a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet;
 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm.rendelet;
 • a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet;
 • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
 • az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet;
MINISZTERI RENDELET:
 • a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI.10.) IM rendelet;
 • a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet;

Budapest, 2016. január 31.