Jó állapotú üres helyiségek bérbeadása

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására:

Cím                               Bécsi út 225.
Funkció                         iroda
Helyrajzi szám               16918/2/A/357
Alapterület                           59 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Műszaki állapot:            megfelelő
Minimális bérleti díj       1.680,- Ft/m2/hó
Bánatpénz                     118.000,- Ft

Cím                               Harang utca 4.
Funkció                         üzlet
Helyrajzi szám               18910/88/A/17
Alapterület                           107 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Műszaki állapot:            megfelelő
Minimális bérleti díj       1.210,- Ft/m2/hó
Bánatpénz                     155.000,- Ft

Cím                               Harrer Pál utca 16.
Funkció                         iroda
Helyrajzi szám               18267/3/A/121
Alapterület                           25 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Műszaki állapot:            közepes
Minimális bérleti díj       1.680,- Ft/m2/hó
Bánatpénz                     50.000,- Ft

Cím                               Szindbád utca 3.
Funkció                         üzlet
Helyrajzi szám               62321/48/A/3
Alapterület                           54 m2
Gépészeti felszereltség  víz, elektromos áram, távfűtés
Műszaki állapot:            közepes
Minimális bérleti díj       1.458,- Ft/m2/hó
Bánatpénz                     94.000,- Ft

A pályázatot zárt borítékban 2014. február 3-án 17 00óráig lehet benyújtani az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány letölthető ITT és az www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.

A Pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek, amelynek/akinek:
–               az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
–               az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
–               a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pályázat benyújtását megelőző öt évben – a Bérbeadó felmondása következtében szűnt meg;
–               a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell:
–               az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj önkormányzat felé történő megfizetését (a megszerzési díj a Pályázó által megajánlott bérleti díj három havi összege),
–               3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közműátalánynak) megfelelő összegű óvadék megfizetését Bérbeadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz összege az óvadékba beszámításra kerül),
–               szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérők kiépítését.

A helyiség vonatkozásában a Pályázónak vállalnia kell az alábbi időtartamú határozott idejű bérleti szerződés megkötését:

–               1 év raktár céljára történő bérbeadás esetén,
–               3 év minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén,
–               5 év, ha a Bérlő tulajdonosi hozzájárulást igénylő, értéknövelő beruházást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerződésben kötelezettséget vállalt.

A Bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az előző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.

A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon Ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem nyertes Pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. 2014. március 14-ig elbírálja és annak eredményéről a Pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes Pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az Igazgatóság döntéséről történő írásbeli értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Önkormányzat részére meg kell fizetnie.

A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.