Figyelem! Változás a részletfizetési eljárásban 2017. május 1-től!

Archív

T Á J É K O Z T A T Ó

az Óbudai Vagyonkezelő Zrt felé fennálló hátralékra vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötésének lehetőségéről.

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásának feltételeit a – többször módosított – 9/2015. (II.16.) számú rendeletében szabályozza. A rendelet 2017. május 1. napjától hatályos 60.§-ban, az alábbiakban ismertetett feltételrendszer és eljárási szabályok mellett ad lehetőséget a díjhátralékosnak a Vagyonkezelő felé fennálló hátralékára vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötésére.

  • Díjhátralékos egy havi bérleti díjnak megfelelő összeget (amelynek befizetése nem mentesíti a havi számlafizetési kötelezettsége alól) az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. pénztárába befizet

2.)   Kérelem formanyomtatványt személyesen a Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postai úton kitöltve benyújtja és csatolja az előírt mellékleteket:

  • egy havi bérleti díj befizetését igazoló bizonylatot
  • a hatályos bérleti szerződést; a jogviszony felmondása esetén a felmondás tényéről szóló iratot
  • az érintett ingatlanhoz kapcsolódó minden közüzemi szolgáltatótól 30 napnál nem régebbi hátralékigazolást. Amennyiben hátralékára vonatkozóan részletfizetési megállapodást kötött, annak fénymásolatát.
  • vagyonnyilatkozatot
  • a háztartás jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat

 A Főosztály vizsgálja a jogosultság feltételeinek fennállását. A feltételeknek való megfelelésről szóló tájékoztatást a kérelem beadását követő 5 munkanapon belül a kérelmező személyesen átveheti az Ügyfélszolgálati Irodán. A feltételeknek való megfelelés esetén a Főosztály – a kérelmezőnek a személyes adatainak megküldéséhez való hozzájárulásával – felkéri az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központot javaslata elkészítésére. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a javaslat elkészítéséhez előzetes időpont egyeztetés szükséges az intézménynek a tájékoztató hátoldalán található elérhetőségein.

 Amennyiben kérelmező a jogosultsági feltételeknek nem felel meg, erről döntést kap, ebben az esetben részletfizetési megállapodást nem köthet.

4.) Kérelmező a Főosztály feltételeknek való megfelelésről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központot felkeresni, ahol a családsegítő szakember a törlesztő részlet nagyságára és a futamidő tartamára vonatkozó javaslatát megteszi.

5.) Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ javaslatát megküldi a Főosztály részére, aki előkészíti a polgármester döntését és a meghozott döntést továbbítja az Óbudai Vagyonkezelő Zrt.felé.

6.) Kérelmező az Óbudai Vagyonkezelővel Zrt.-vel a polgármester döntése alapján kötheti meg a részletfizetési megállapodást.

További fontos információk!

 A részletfizetési kedvezmény egy adott díjhátralék vonatkozásában csak egy alkalommal biztosíthat.

  1. A futamidő a 36 hónapot nem haladhatja meg.
  2. Amennyiben a hátralékos a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, úgy tartozása egy összegben esedékessé válik, melyre a hátralékost fel kell hívni. Ha a hátralékos a fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg egy összegben a fennálló tartozását, a bérleti szerződés felmondható.

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásának feltételeit a – többször módosított – 9/2015. (II.16.) számú rendeletének 60.§-a:

60.§ (1) A hátralékos a Vagyonkezelő felé fennálló hátraléka rendezésére – a polgármester döntése alapján – részletfizetési megállapodást köthet egy havi bérleti díj összegének a Vagyonkezelő házipénztárába történő befizetése esetén a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A részletfizetés iránti kérelmet személyesen a Főosztály ügyfélszolgálati irodáján vagy postai úton lehet benyújtani erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (13. számú melléklet), az abban felsorolt igazolások csatolásával.

(3) A részletfizetési kedvezmény egy adott díjhátralék vonatkozásában csak egy alkalommal biztosítható.

(4) A kérelem alapján a Főosztály az (1)-(3) és (5) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálatát követően felhívja a hátralékost, hogy az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓCSTGYVK-t keresse fel, és egyidejűleg felkéri az ÓCSTGYVK-t javaslata elkészítésére. A Főosztály a bérlő hozzájárulását követően az alábbi személyes adatokat továbbíthatja az ÓCSTGYVK felé: a kérelmező neve, elérhetősége, a bérlemény címe, a fennálló hátralék mértéke, a háztartás 1 főre eső jövedelme, korábbi részletfizetésre vonatkozó információ. Az ÓCSTGYVK elkészíti a törlesztő részlet nagyságát és a futamidőt tartalmazó javaslatát, amelyet a Főosztály részére megküld. A futamidő a 36 hónapot nem haladhatja meg. Amennyibe az ÓCSTGYVK a fizetőképesség, vagy a fizetőképesség hiánya miatt nem javasolja a részletfizetési megállapodás megkötését, vagy a kérelmező nem jelenik meg, erről írásban tájékoztatja a Főosztályt.

(5) A polgármester a hátralékos írásbeli kérelmére méltányosságból

  1. a) a megszűnt részletfizetési megállapodás ismételt megkötését egy alkalommal engedélyezheti,
  2. b) részletfizetési megállapodásonként egy alkalommal a törlesztő részletek teljesítésére három hónap haladékot biztosíthat.

(6) Amennyiben a hátralékos a részletfizetési megállapodásban foglaltakat nem tartja be, úgy tartozása egy összegben esedékessé válik, melyre a hátralékost fel kell hívni. Ha a hátralékos a fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg egy összegben a fennálló tartozását, a bérleti szerződés felmondható.

Elérhetőségek:
Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Ügyfélszolgálata:

1033 Budapest, Mozaik utca 7.

Pénztári órák:
Hétfő: 15.00-17.30
Szerda: 8.30-12.00 és 13.00-16.00
Csütörtök: 8.30-12.00

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

1035 Budapest, Váradi Sándor u. 9-11.
Tel: 250-1964, 367-5955

1039 Budapest, Kelta u. 5.
Tel: 250-3766, 388-9136

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-18.00
Kedd: 9.00-18.00
Szerda: 9.00-18.00
Csütörtök: 9.00-18.00
Péntek: 9.00-12.00