Egyfordulós, nyilvános pályázat a Budapest III. kerület, belterület 17823 helyrajzi számú ingatlan 1008/16142 mértékű, önkormányzati tulajdoni hányadát megtestesítő Óbudai Múzeum – Goldberger Textilipari Gyűjteménye (cím: 1036 Budapest, Lajos utca 136-138.) épülete pinceszintjének bérleti jogviszony keretében történő hasznosítására

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.), mint Kiíró, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületének – az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghozott – 205/2022. (V. 25.) számú határozatában megadott felhatalmazás alapján egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló ingatlanrész bérbeadására.

 

A pályázat tárgya

 

A Budapest III. kerület, belterület 17823 helyrajzi számú ingatlan 1008/16142 mértékű, önkormányzati tulajdoni hányadát megtestesítő Óbudai Múzeum – Goldberger Textilipari Gyűjteménye (címe: 1036 Budapest, Lajos utca 136-138., a továbbiakban: Textilmúzeum) épülete pinceszintjének bérbeadása.

 

A pályázat tárgyát képező ingatlanrész adatai:

 

Cím:                                      1036 Budapest, Lajos utca 136-138.

Hrsz.:                                    17823

Megnevezés:                        kivett udvar és üzem, irodaház

Telek területe:                     16.139 m2

Tulajdonos:                          Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1008/16142 arányban

Terhek, széljegyek:             30 m2 területre a Fővárosi Elektromos Művek villamosberendezések elhelyezésére és fenntartására vonatkozó használati joga

5 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga

8 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga

2 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga

56 m2 területre a ELMŰ Hálózati Kft. vezetékjoga

 

Pályázati biztosíték (bánatpénz):                        160.000,- Ft

Pályázati dokumentáció ára:                                 bruttó 20.000,- Ft

 

A bérleti díj minimális nettó 133.083,- Ft/hó,

 

amely az előző évi, MNB által közzétett inflációs rátával évente indexálandó, a bérleti díj a szerződés megkötésének időpontjától esedékes, ettől eltérő ajánlat a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 

Megszerzési díj: a megajánlott bérleti díj 3 havi összege

 

A bérleti díj jelenleg ÁFA-t nem tartalmaz, azonban, amennyiben a Bérbeadó az ingatlan bérbeadása tekintetében ÁFA kötelessé válik, ennek időpontjától a Bérbeadó a jogszabály által előírt ÁFA mértékét a meghatározott bérleti díjra, mint adóalapra felszámítja.

 

Pályázati feltételek

 

A bérbeadás időtartama legfeljebb 10 év határozott idő, illetve legfeljebb az esetleges, leendő Bérlő általi felújítások költségeinek bérbeszámítással történő kompenzációja során, a beszámítandó összeggel arányosan meghatározott időtartam. Az ingatlanban muzeális textilipari gépek találhatóak, azokhoz a hozzáférést a leendő bérlőnek biztosítania kell a Textilmúzeum számára.

 

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron, amely összeg semmilyen formában nem téríthető vissza. Az ingatlanrészre vonatkozó pályázati dokumentáció az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán, előzetesen egyeztetett időpontban, legkésőbb 2022. augusztus 5. 10.00 óráig vehető át, személyazonosság igazolása mellett. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a dokumentációt elektronikusan adja át Pályázó részére.

 

 

 

A pályázat jellege: nyilvános egyfordulós pályázat.

 

A pályázati eljárásban az a természetes személy vagy átlátható szervezet vehet részt, amely a pályázati dokumentációt megvásárolta az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-től. A pályázati dokumentáció megvásárlására vonatkozó díjat az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 bankszámlájára kell átutalni. A számla kiállítása érdekében az utalás adatait, valamint a számlát igénylő adatait a berbeadas@ovzrt.hu címre kell megküldeni.

 

A pályázaton azon Ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Raiffeisen Banknál Zrt.-nél vezetett 12001008-00140909-00100008 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán. A dokumentáció kiadása történhet elektronikus úton is, ezt Kiíró jogosult eldönteni.

 

Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni, meg kell küldeni (szkennelve) az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát, a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanrészről készített értékbecslés, mely tartalmazza az eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó paramétereket, tulajdoni lap másolatot, alaprajzokat.

 

Az ingatlanrész hivatalos megtekintése, melynek feltétele a pályázati biztosíték befizetése – az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztállyal előzetesen egyeztetett időpontban – 2022. július 18-án 9:00 órától 2022. augusztus 10-én 15:00 óráig lehetséges. Az időpontegyeztetés az elérhetőségi adatok megadásával a berbeadas@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető.

 

Az Ajánlattevőnek pályázatában nyilatkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásáról, csatolnia kell az ingatlanrész tervezett hasznosításának koncepcióját (az ingatlanrész kizárólag olyan funkcióval vehető bérbe, mely a Textilmúzeum működését semmilyen formában nem korlátozza vagy zavarja) valamint a pályázati formanyomtatványon megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati részvétel feltételeként előírt pályázati biztosíték megfizetését.

 

A pályázat érvényességi feltétele, hogy a Pályázónak pályázatában részletesen be kell mutatnia a bérbe veendő pincerésznek a Textilmúzeum épületétől független megközelítését biztosító építészeti megoldásra vonatkozó teljes körű dokumentációt, valamint biztosítani kell, hogy illetéktelenek a pincén keresztül ne juthassanak fel a múzeumba.

 

Az ingatlanrészen tervezett és megvalósuló bérlői beruházások – amennyiben azokat a Bérbeadó jóváhagyja, a megszerzési díj 100%-ába, valamint a havi bérleti díj 50%-ának mértékéig beszámíthatóak, tételes, árazott költségvetés és a (nyertes Ajánlattevővel, mint leendő Bérlővel megkötendő) beruházásra vonatkozó megállapodás alapján. A bérlői beruházás kompenzációjának feltétele, hogy a felsorolt munkanemek teljes körűen, hiba- és hiánymentesen megvalósuljanak. A munkálatokra vonatkozó tételes, árazott költségvetés a benyújtandó pályázati anyag részét képezi. A bérbeadás időtartama legfeljebb 10 év határozott idő, illetve az esetleges, Bérbeadó által jóváhagyott, leendő Bérlő általi felújítások, beruházások költségeinek bérbeszámítással történő kompenzációja során a beszámítandó összeggel arányosan meghatározott időtartam.

 

Az Ajánlattevőnek pályázata benyújtásával tudomásul kell vennie, hogy nyertessége esetén az ingatlanrészben általa, saját költségén megvalósítandó, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatára, mint Bérbeadóra tartozó munkálatokra vonatkozó költségvetését a Bérbeadó felülvizsgálja, a kivitelezés költségeinek kompenzációja a Bérbeadó által jóváhagyott összegben lehetséges.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell az Ajánlattevő adatait, az Ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott bérleti díjra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

 

 

 

Az Ajánlattevő ajánlatát a pályázatban találhatókon túl kikötéshez, feltételhez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázatban a hiánypótlás biztosított, a pályázat Kiírójának felhívása alapján. A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható. Bármely adóigazolás csak akkor hiánypótolható, ha annak ügyintézését az Ajánlattevő igazoltan megkezdte, de a kikért igazolást a pályázat benyújtási határidejéig nem kapta kézhez. Ebben az esetben az ügyintézés megkezdését igazoló iratot kell eredeti példányban csatolni a pályázathoz.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2022. augusztus 12. 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a Budapest III. kerület, belterület 17823 helyrajzi számú ingatlan 1008/16142 mértékű, önkormányzati tulajdoni hányadát megtestesítő Textilmúzeum épülete pinceszintjének bérleti jogviszony keretében történő hasznosítása – pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet.

 

Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

 

Jelen pályázatban az ajánlati kötöttség ideje 2022. augusztus 12-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2022. augusztus 12. 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázat Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül, részben vagy egészében eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevőkkel a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Ajánlattevővel köthet bérleti szerződést a fentiek szerint. A bérleti szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Ajánlattevő megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlott bérleti díj zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

 

  • az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése az Ajánlattevőnek felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a Bérlőnek felróható okból hiúsult meg.

 

A pályázatok elbírálásának szempontja: a megajánlott bérleti díj összege.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Ajánlattevővel szerződés köthető.

 

A pályázat útján történő bérbeadás szabályait, a pályázaton való részvétel feltételeit az Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 16.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról szóló rendelete tartalmazza. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3468 telefonszámain lehet kérni. A pályázati felhívás jelen szövege felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.